Gemeente Oud-Beijerland

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Oud-Beijerland 2002

Op woensdagavond 15 maart, na sluiting van de stembureaus en het tellen van de stemmen, was de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2002 bekend.

Het CDA en de LPF zijn de grootste partijen. Het landelijk opkomstpercentage was 78,9%. Dit is bijna 6% hoger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Voor meer informatie over de landelijke verkiezingsuitslagen verwijzen wij u naar de site Nederland Kiest: https://www2.omroep.nl/nos/verkiezingen/.

Maar waar u waarschijnlijk ook benieuwd naar bent, is hoe de Oud-Beijerlanders gestemd hebben. Het opkomstpercentage in de gemeente Oud-Beijerland was 84,8% en de uitgebrachte stemmen zijn als volgt verdeeld:

Partij Aantal stemmen Percentage

CDA 3830 26,60%
Lijst Pim Fortuyn 2925 20,32%
VVD 2219 15,41%
PvdA 1596 11,09%
SGP 1187 8,25%
D66 718 4,99%
GroenLinks 591 4,11%
SP 566 3,93%
ChristenUnie 484 3,36%
Leefbaar Nederland 216 1,50%
Overig 64 0,43%

Commissievergaderingen

Voorafgaand aan de raadsvergadering van maandag 27 mei, vinden een aantal commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het gemeenthuis van Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). U ben van harte welkom om één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Op donderdag 23 mei vergadert de commissie Onderwijs, Sport, Recreatie en Toerisme onder voorzitterschap van mevrouw L. Göbel- den Hoed. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening;

2. Vaststelling verslag commissievergadering d.d. 11 april 2002;
3. Mededelingen:
Mededelingen voorzitter;
Mededelingen portefeuillehouder.

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Voorjaarsmarap 2002
Dekking meerkosten verbouwing VMBO-afdeling RSG Hoeksche Waard aan de Koninginneweg.

5. Stukken ter informatie:
Op verzoek van voorzitter en agendacommissie: brief van 30 april 2002 no. 021085 van het Bestuur van Stichting Peutergroep De Sterrekinderen inzake subsidieaanvraag 2003; Spreekrecht mevrouw A. Adriaens;
Verslag gesprek met Mitchel Hijnen d.d. 15 april 2002; Collegebesluit inzake inspectierapport kinderdagverblijf SSO, Jan Tooropstraat;
Collegebesluit inzake oprichting leerplichtbureau Hoeksche Waard; Collegebesluit inzake plan van aanpak realisatie kinderopvang Poortwijk.
PEK-lijsten

6. Gedachtewisseling met portefeuillehouder
7. Rondvraag en sluiting

Tevens vergadert op woensdag 22 mei 2002 de commissie Welzijn onder voorzitterschap van de heer R.J.M. Veelenturf. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening;

2. Vaststelling verslag commissievergadering d.d. 17-04-2002;
3. Mededelingen:
Mededelingen voorzitter;
Mededelingen portefeuillehouder.

4. Stukken ter advisering aan de raad:
Voorjaarsmarap 2002

5. Stukken ter informatie:
PEK-lijsten;
Remedie, magazine Alb. Schweitzer Ziekenhuis; Jaarverslag 2001 OSAR;
GGD-Nieuws no. 3;
Gezonde Gemeente no 1;
Wijkkrant de Oosterse Gorzen april/mei 2002; Principebesluit gemeenten Hoeksche Waard inzake integratie Rio-WVG;
Nederlandse Hartstichting, Hartverslag 2001.
6. Gedachtewisseling met portefeuillehouder: Op verzoek van de heren Kruit en Schipper: correspondentie inzake de opvang van asielzoekers. Ter inzage liggen een tweetal brieven van de heren Kruit en Schipper alsmede het antwoord van het college van B&W.

7. Rondvraag en sluiting.

Gebruiksvergunning

Aanwijzingsbesluit afgeven gebruiksvergunningen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het volgende bekend gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 9 april 2002 de commandant van de brandweer en de plaatsvervangend commandant van de brandweer mandaat van afdoening en ondertekening toegekend met betrekking tot beslissingen op aanvragen van gebruiksvergunningen als bedoeld in artikel 6.1.1. van de Bouwverordening.

Het besluit ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6. De inzage is kosteloos. Een afschrift kan worden verkregen tegen betaling van de verschuldigde leges.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is op maandag 20 mei (Pinksteren) gesloten. Vanaf dinsdag 21 mei zij wij u graag van dienst.

Publiekszaken gesloten

Tevens is Publiekszaken is op donderdagmiddag 30 mei a.s. gesloten. Donderdagochtend is de afdeling gewoon vanaf 8:30 uur tot 12:30 uur geopend.

Overtollige grond

Veel inwoners, daartoe blijkbaar geïnspireerd door het ontluikende groen, plegen op dit moment (al dan niet achterstallig) groot onderhoud aan hun tuin. Dat is vooral te merken aan het toenemend aantal telefoontjes met de vraag: 'gemeente, waar kan ik mijn grond storten?' De gemeente beschikt niet over een gronddepot; dit betekent dus dat u met uw overtollige grond niet bij de gemeente terecht kunt. Bij het (ingrijpend) renoveren van uw tuin dient u dus zelf voor de afvoer van de grond te zorgen.

Spreekrecht

Maandag 27 mei vergadert de gemeenteraad van Oud-Beijerland in het Gemeentehuis. Ter voorbereiding op deze raadsvergadering vinden een aantal vergaderingen plaats van de vaste adviescommissies. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Zowel het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad als de verordening, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van advies kennen u deze mogelijkheid toe. De tekst luidt als volgt: "Ingezetenen en belanghebbenden hebben aan het begin van openbare raads- en commissievergaderingen de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht". Dit spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen, telefoon 646566. Bij de receptie van het Gemeentehuis ligt hiervoor een formulier gereed.

Wanneer u spreekrecht hebt aangevraagd, gaat de procedure als volgt. Na de opening van de vergadering schorst de voorzitter de vergadering en geeft u de gelegenheid het woord te voeren over het onderwerp waarvoor u spreekrecht hebt aangevraagd. De voorzitter en raads- c.q. commissieleden hebben vervolgens de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken, waarna u het laatste woord krijgt. Hierna heropent de voorzitter de vergadering en gaat over tot behandeling van de overige agendapunten. Voor het spreekrecht wordt in totaal een half uur uitgetrokken.

Tevens kan in commissievergaderingen ook per agendapunt worden ingesproken. Dit spreekrecht kent dezelfde procedure als het algemene spreekrecht aan het begin van de commissievergadering. Ook dit spreekrecht dient uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk te zijn aangevraagd. Zodra de voorzitter bij de afhandeling van de agenda is aangekomen bij een agendapunt waarvoor spreekrecht is aangevraagd, schorst deze de vergadering en geeft de inspreker de gelegenheid het woord te voeren. Vervolgens hebben ook hier de voorzitter en de commissieleden de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken, waarna de inspreker het laatste woord krijgt. Hierna heropent de voorzitter de vergadering en gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

Woningwet en bouwbesluiten NIET gewijzigd

De afdeling bouw- en milieutoezicht krijgt veel vragen van burgers of bepaalde bouwwerken wel of niet vergunningvrij zijn. Tevens merkt de afdeling dat er misverstanden zijn over de datum dat de gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit ingaat. Deze datum is al twee keer uitgesteld en wordt nu voor de derde keer uitgesteld.

De gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit zullen niet per 1 juli 2002, maar - naar verwachting -per 1 januari 2003 in werking treden. Dit schrijft staatssecretaris Remkes in een brief aan de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van deze wijzigingen is de nieuwe lijst met vergunningvrije bouwwerken, zoals dakkapellen aan de achterkant (onder bepaalde voorwaarden) en zonnepanelen op het dak.

Recent is gebleken dat de Raad van State niet voor eind mei 2002 kan adviseren over onderdelen van de wijzigingen. Daarmee wordt de voorbereidingstijd op de nieuwe regelgeving voor de bouwpraktijk en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk te kort. Het uitstel is een wens die breed door de bouwpraktijk wordt gedragen.

Gekozen is voor 1 januari 2003, omdat op dat tijdstip al een aantal andere wijzigingen gepland stond, namelijk de makkelijk beloopbare trappen en de hogere plafonds en deuren. Deze zullen nu gelijktijdig met de gewijzigde Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. De bouwpraktijk en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zullen dan niet met meerdere wijzigingen kort na elkaar worden geconfronteerd.

Kortom heeft u bouw- en/of verbouwplannen of wilt u bijvoorbeeld een tuinhuisje plaatsen, dan is het aan te raden tijdig van te voren te informeren en te overleggen met de afdeling bouw- en milieutoezicht. Zodoende kunnen veel problemen en kosten worden voorkomen door het niet of onjuist indienen van een aanvraag.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Oud-Beijerland, tel. 0186 646 566.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor de bouw van
8 woningen in Poortwijk 2e fase (in het oostelijke deel van dit gebied). Voor de bouw van deze woningen kan slechts bouwvergunning verleend worden door middel van het verlenen van vrijstelling.

Het college van burgemeester en wethouders is dan ook van plan om met toepassing van een in het geldende bestemmingsplan "Boezem-Oost" opgenomen vrijstellingsmogelijkheid vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor de bouw van deze woningen.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 mei 2002 gedurende twee weken voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk hun bezwaren tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van een in het geldende bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsmogelijkheid vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:


-het plaatsen van een puntdak op een garage aan de Piet Heinstraat 12;

-het plaatsen van een dakopbouw aan de Huizingastraat 19.
De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 mei 2002 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk hun zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.
* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het plaatsen van een tuinhuisje aan de Graanzolder 44.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:

- het vergroten van een woning en het plaatsen van dakkapellen aan de Evertsenstraat 25.

- het vergroten van een woning aan de Bestevaerplein 3.
De desbetreffende stukken liggen met ingang van 17 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 16 mei 2002

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

02-05-02

het vergroten van de eerste verdieping op het perceel Emmastraat 5;

De heer B.A. de Wit Emmastraat 5 3262 SE Oud-Beijerland

2

02-05-02

het vergroten van een woning op het perceel Van Wassenaerstraat 34;

Beijerlands Assurantiekantoor B.V. Van Wassenaerstraaat 34 3262 ET Oud-Beijerland

2

03-05-02

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Beetwortelweg 67;

De heer M. de Jong Beetwortelweg 67 3263 EA Oud-Beijerland

2

03-05-02

het plaatsen van een dakkapel op het perceel Poortlaan 1;

De heer W.N. van der Valk Poortlaan 106 3261 PB Oud-Beijerland

2

03-05-02

het verbouwen van het pand op de percelen Oostdijk 75 en 77:

Stichting P.T.L. Westdijk 99 3271 LL Mijnsheerenland

2

03-05-02

het verbouwen van het bedrijfspand op het perceel Albert Einsteinstraat 26;

Handelsonderneming A.M. Zevenbergen BV Boonsweg 57 3274 LH Heinenoord

2

03-05-02

het vergroten van de woning op het perceel Oleanderstraat 11;

De heer W.C. Coenen Oleanderstraat 11 3261 BN Oud-Beijerland

2

03-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter Duyvendakhof 26,

De heer H.W. Hekkers Dokter Duyvendakhof 26 3261 CL Oud-Beijerland

2

07-05-02

het plaatsen van twee dakkapellen op het perceel Zoomwijcklaam 224;

De heer A. de Visser Zoomwijcklaan 224 3263 RH Oud-Beijerland

2


08-05-02

het wijzigen van een achtergevel op het perceel Sportlaan 4;

De heer G.W.A. Arends Sportlaan 4 3261 AV Oud-Beijerland

2

Kapvergunning verleend voor:

02-05-02

het kappen van 1 wilg op het perceel M.L. Kingerf 9;

E. de Regt M.L. Kingerg 9 3263 EN Oud-Beijerland

Geen kapvergunning verleend voor:

02-05-02

het kappen van 1 es op het perceel Zinkweg 242;

De heer / mevrouw C. Koppenaal Zinkweg 242 3262 BH Oud-Beijerland

2

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

02-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Roodpad 6:

De heer W.L. Edel Roodpad 6 3263 EK Oud-Beijerland

2

03-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel 1e Kruisweg 3;

De heer B. Rinsma 1e Kruisweg 3 3262 LK Oud-Beijerland

2

07-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Helen Parkhurstweg 30;

De heer R. Boender Helen Parkhurstweg 30 3263 RK Oud-Beijerland

2

08-05-02

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Griendwerker 31;

De heer G.W. Bax Griendwerker 31 3263 CA Oud-Beijerland

2

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

03-05-02

het innemen van een standplaats t.b.v. een campagne voo de verkiezingen van de Tweede Kamer op de Molendijk op zaterdag 11 mei 20020 van 09:00 uur tot 16:00 uur;

ChristenUnie Hoeksche Waard De heer G. Hoek Karel Doormanstraat 6 3262 PD Oud-Beijerland

3

02-05-02

het plaatsen van maximaal 20 reclameborden in de periode van 3 mei tot en met 5 juni 2002 en 16 juni tot en met 22 juni 2002 t.b.v. een openluchtfestival op sportpark Kikkershoek op 22 juni 2002;

Stichting Zomerpop Oud-Beijerland De heer A. Letterman Beetwortelweg 48 3263 EA Oud-Beijerland

3

07-05-02

het houden van een terras door Sheggys Place;

Sheggys Place Beijersehof 33b Oud-Beijerland

2

07-05-02

het houden van een terras door Café Havenzicht;

Café Havenzicht Havendam 16 Oud-Beijerland

2

07-05-02

het houden van een terras door Heeren van Beijerland;

Heeren van Beijerland Marktplein 2 Oud-Beijerland

2

07-05-02

het houden van een terras door croissanterie Sofi de France;

De Oude Hoorn BV (croissanterie Sofi de France) Oostdijk 4-6 Oud-Beijerland

2

07-05-02

het houden van een terras door De Theekamer;

De Theekamer Molendijk 35-37 Oud-Beijerland

2

07-05-02

het houden van een terras door Salon Culinair;

Salon Culinair Vierwiekenplein 2 Oud-Beijerland

2

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).
Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :


1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Stafafdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41

WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :


04-05-02

plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterkant op het perceel Van Tijnerf 5;

De heer W.H. Jansen Van Tijnerf 5 3263 EL Oud-Beijerland


01-05-02


oprichten van een bedrijfspand op het perceel Hermanus Boerhaavestraat;

Ros Beheer B.V. Postbus 3521 3264 ZG Nieuw-Beijerland


02-05-02


plaatsen van een balkon en een rookgasafvoer op het perceel Zinkweg 50;

De heer J.H. Kruythof Zinkweg 50 3262 BB Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

Deel: ' Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Oud-Beijerland 2002 '
Lees ook