STG NED DRAF EN RENSPORT

Uitslag drafsport Emmeloord 11 aug

Uitslagen draf- en rensport
Emmeloord, 11 aug
Eerste koers, 2080 m: 1. Kim Westerzij (M.A. Pools) 1.20,6, 2. Nigel Baldwin 3. Lastin Firstout. Niet gestart: Kindness Meadow Ninanora . Toto: winnend 11,70; plaats 2,60 1,90 1,90; koppel 45,20; trio 835,20.

Tweede koers, 2080 m: 1. Newstar Tilly (R. Westerink) 1.21,7, 2. Leroy B Spirit 3. Menneke Loo. Niet gestart: Nancy Hendrika. Toto: winnend 17,60; plaats 4,40 3,40 2,80; koppel 40,30; trio 596,70; dubbel winnend 329,70.
Derde koers, 2080 m: 1. Nienie (R.J.T. Maring) 1.25,1, 2. Nabiene des Amis 3. Marjan W. Niet gestart: Mia Cunera. Toto: winnend 7,10; plaats 1,80 2,60 1,80; koppel 29,30; trio 259,00.
Vierde koers, 2080 m: 1. Nevele Velvet (A.J. Mollema) 1.20,5, 2. Nevele Victory 3. Micky Jeanet . Toto: winnend 6,10; plaats 2,30 1,60 5,70; koppel 14,00; trio 341,50; kwartet.
Vijfde koers, 2080 m: 1. Lungistics (Mw. M.G. Schlangen) 1.21,7, 2. Juweel Express 3. Knight Dream. Niet gestart: Beautiful IT. Toto: winnend 5,00; plaats 1,80 2,40 2,60; koppel 15,10; trio 163,40. Zesde koers, 2080 m: 1. Joint Thirteen (Mw. D. Post) 1.19,2, 2. Kingly Nobo 3. John's Butcher. Toto: winnend 3,90; plaats 2,90 2,10 2,10; koppel 16,00; trio 289,20.
Zevende koers, 2080 m: 1. May I Pass (C.H. Loman) 1.22,4, 2. Nero de Legume 3. Icarus Flight. Toto: winnend 13,20; plaats 3,00 2,00 2,60; koppel 16,40; trio 352,30.
Achtste koers, 2080 m: 1. Iepen du Bois (Mw. L.D. Pegram) 1.20,6, 2. Kasper Pluto 3. Triumf Fro 4. Janco van Douma. Toto: winnend 17,20; plaats 4,40 3,60 2,40; koppel 112,50; trio; kwartet 9361,00. Negende koers, 3100 m: 1. Jefferson Meadow (L.H. Dooper) 1.21,6, 2. Knight Smoke 3. Henny Meerdijk. Toto: winnend 5,40; plaats 2,70 4,10 3,10; koppel 65,30; trio 1317,50.
Tiende koers, 2080 m: 1. Kwier Buitenzorg (F.W. van der Blonk) 1.20,1,
2. Lefkas Oldeson 3. Lemond Boko. Toto: winnend 7,30; plaats 1,90 1,60 1,70; koppel 9,90; trio 79,20.
Totalisatoromzet: 149.042

11 aug 99 21:10

Deel: ' Uitslagen draf- en rensport Emmeloord '
Lees ook