Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/1999/7124
datum
23-08-1999

onderwerp
De Amstel B.V./Plantenziektenkundige Dienst
TRC 99/1375 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte voorzitter,

In vervolg op de brief van mijn ambtsvoorganger d.d. 17 april 1998, kenmerk J. 983388, doe ik u hierbij een afschrift toekomen van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 juni jongstleden op het verzoek om herziening van Kwekerij De Amstel B.V., Th.J. van Rijn en Rovawee B.V.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 22 juni jongstleden het verzoek om herziening ongegrond verklaard. Het College heeft geoordeeld dat op grond van alle voorhanden gegevens niet aan de voorwaarden voor herziening neergelegd in artikel 8:88, van de Algemene wet bestuursrecht is voldaan.

up

datum
23-08-1999

kenmerk
TRCJZ/1999/7124

bijlage

De ongegrondverklaring door het College van Beroep voor het bedrijfsleven van het verzoek om herziening laat de uitspraak van 12 december 1995 in stand.
In die uitspraak overwoog het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij terecht de gewasvernietiging had bevolen en dat terecht was geweigerd de schade van de plantenkwekers te vergoeden. Bij dat laatste was vooral van belang dat de plantenkwekers zelf de Thrips palmi Karny met plantmateriaal hadden geïmporteerd.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Brief van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, kenmerk: Procedurenummer AWB 97/1450 S1
(niet in elektronische vorm beschikbaar)


Deel: ' Uitspraak herziening van Kwekerij De Amstel '
Lees ook