Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-016
DATUM: 27 januari 1999

Uitspraak stortplaats Braambergen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan inzake stortplaats Braambergen in Almere. De omwonenden hebben bij monde van de heer L.J.A. Damen destijds beroep aangetekend tegen de vergunning die Gedeputeerde Staten hebben verleend voor deze stortplaats. De uitspraak van de Afdeling betekent dat het beroep van de omwonenden deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard is. Dit houdt in dat de stortplaats volgens de vergunning verder in exploitatie kan blijven en dat derhalve de laatste stortheuvels 11 en 12 kunnen worden aangelegd. Dit is voor de continuïteit van de afvalverwijdering in Randstadverband (waar Flevoland onderdeel van uitmaakt) van wezenlijk belang, omdat de stortplaats Het Friese Pad per 1 maart a.s. volgens verwachting gesloten zal worden. Van belang is verder dat de omwonenden bij de resterende exploitatie betrokken worden. De exploitant, Afvalzorg Deponie B.V., heeft met het oog hierop laten weten dat er contacten met de omwonenden worden gelegd om dit proces gezamenlijk te doorlopen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitspraak inzake stortplaats Braambergen '
Lees ook