Cap Gemini

Utrecht 21 januari 1999

Uitstekend 1998 voor Cap Gemini N.V.

Resultaten
De voorlopige cijfers van Cap Gemini N.V. over 1998 zijn uitstekend.

bedragen in miljoenen guldens* 1998 1997 mutatie
netto-omzet 1.437,1 1.152,0 24,8%
bedrijfsresultaat 257,7 191,2 34,7%
als % van de omzet 17,9% 16,6%
nettowinst 171,8 126,4 35,9%
als % van de omzet 12,0% 11,0%


*voor euro-informatie: zie bijlage

Hieruit blijkt dat de marges wederom zijn verbeterd, zowel op het niveau van het bedrijfsresultaat als op het niveau van de nettowinst. De nettowinst per aandeel steeg met 35,1% tot f 4,00. De toename in omzet en winst is vrijwel geheel autonoom totstandgekomen.
De geconsolideerde balans blijft onverminderd sterk:
* de groep had geen rentedragende schulden;
* de kaspositie nam verder toe en eindigde het jaar op f 416,8 miljoen.

Op 15 maart a.s. zal Cap Gemini N.V. haar definitieve resultaten over 1998 publiceren.

De markt
De marktomstandigheden waren uitstekend in 1998. De introductie van de euro speelde alleen in de financiële sector een grote rol. Cap Gemini heeft zich in de markt voor de euro een vooraanstaande plaats weten te veroveren. De groei van Internet/electronic commerce neemt explosief toe en daarom blijft de onderneming in toenemende mate dienstverlening op dit gebied ontwikkelen.

Medewerkers
De stijging van het aantal medewerkers stemde tot tevredenheid. Het bedrijf slaagde erin om, ondanks de aanhoudend krappe arbeidsmarkt en een ten opzichte van vorig jaar licht gestegen verloop (1997 14,9% en in 1998 15,4%), het gemiddeld aantal medewerkers te laten toenemen van 5.423 in 1997 tot 6.486 in 1998, een stijging van 19,6%. Het aantal medewerkers per ultimo van het jaar steeg met 19,4% van 5.854 eind 1997 tot 6.987 eind 1998.

Overnames
In 1998 werden twee bedrijven overgenomen.
* In september werd de overname afgerond van AIHM, een Belgisch rekencentrum dat zich vooral richt op bedrijven en overheid in Wallonië. Bij AIHM zijn 70 mensen werkzaam.
* In november werd via de dochteronderneming Bit-IC het bedrijf Bortiboll Communications B.V. overgenomen, dat met 30 medewerkers gespecialiseerd is in toepassingen op het gebied van electronic commerce. Met deze nieuwe combinatie heeft Cap Gemini een sterke positie ingenomen als allround aanbieder van multimediale diensten en electronic commerce.

Raad van commissarissen
In een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 11 december jl., is de heer drs. J.F. van Duyne benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de vennootschap. De heer Van Duyne is voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Hoogovens. Daarnaast is hij ook lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Nederlandse Ondernemingen (VNO-NCW), lid van de raad van commissarissen van de Apothekers Coöperatie OPG U.A. en van de adviesraad van ING Groep.

Vooruitzichten
Het is te vroeg in het jaar om nu al concrete resultaatvoorspellingen te doen. Bovendien is het nog niet duidelijk wat uiteindelijk de invloed zal zijn van de algemeen verwachte afname van de economische groei in de Benelux.
De directie verwacht echter wel dat de markt voor informatie- en communicatietechnologie zich in 1999 wederom positief zal ontwikkelen.

Profiel Cap Gemini N.V.
Cap Gemini N.V. is een professionele dienstverlener in de markt voor managementconsulting en informatietechnologie in de Benelux. Cap Gemini N.V. maakt deel uit van de internationale Cap Gemini Group die in 1998 een omzet behaalde van 25,9 miljard Franse francs en meer dan 38.000 medewerkers telt.

VOORLOPIGE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1998

In f duizend In euro duizend
1998 1997 1998 1997
Netto-omzet 1.437.098 1.151.964 652.126 522.738
Som der bedrijfslasten -1.179.446 -960.742 -535.209 -435.966
Bedrijfsresultaat 257.652 191.222 116.917 86.772
Rentebaten 9.926 6.381 4.504 2.896
Resultaat deelnemingen 61 -29 28 -13
Resultaat voor belastingen 267.639 197.574 121.449 89.655
Belastingen resultaat -95.793 -71.125 -43.469 -32.275
Nettowinst 171.846 126.449 77.980 57.380
In f In euro
1998 1997 1998 1997
Nettowinst per aandeel 4,00 2,96 1,82 1,34

Cap Gemini N.V.
030-252 6186
bsikking@capgemini.nl

Deel: ' Uitstekend 1998 voor Cap Gemini '
Lees ook