Ingezonden persbericht


Persbericht

Parijs, 28 februari 2008

Uitstekende resultaten Accor in 2007

De Raad van Bestuur kwam op 26 februari 2008 bijeen onder voorzitterschap van Serge Weinberg en stelde de jaarrekening over 2007 vast. Verschil Verschil (in miljoen euro) 2006 2007 gerapport. L/L(1) Omzet 7.607 8.121 +6,8% +6,5% EBITDAR 2.084 2.321 +11,4% +9,2%

EBITDAR-marge 27,4% 28,6% +1,2pt +0,7pt Resultaat voor belastingen 727 907 +24,8% +21,6% en buitengewone lasten:
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 501 883 +76,2%

(1) L/L = like-for-like = bij constante consolidatie en wisselkoersen


· Stijging van de omzet en hogere marges: resultaat voor belastingen gestegen met 25%

De geconsolideerde omzet van Accor steeg in 2007 met 6,8% (gerapporteerd). De like-for-like toename bedroeg 6,5% en getuigt van de sterke groei in de twee kernactiviteiten van de Groep: Hotels en Services. De omzet van de Services steeg op like-for-like basis met 11,9% en de gerapporteerde omzet met 16,5%, geheel in lijn met de organische groei van 8 tot 16% die de Groep zich op middellange termijn voor deze activiteit ten doel heeft gesteld.
De Hotelactiviteit profiteert van de opleving van de hotelcyclus in Europa, die halverwege 2005 werd ingezet en die nog steeds voortduurt, zowel wat betreft de bezettingsgraad als de gemiddelde prijzen. De like-for-like omzet steeg hier met 6,4%. Wereldwijd steeg de Hotelomzet bij constante consolidatie en wisselkoersen met 5,8% en de gerapporteerde omzet met 7,8%.
De EBITDAR van de Groep bedroeg 2.321 miljoen euro, een gerapporteerde stijging van 11,4% ten opzichte van 2006. De EBITDAR-marge vertegenwoordigt 28,6% van de omzet en bereikte voor Accor een historisch record met een like-for-like stijging van 0,7 punten en een gerapporteerde stijging van
1,2 punten ten opzichte van 2006.
De EBITDAR-marge over 2007 bedroeg bij de Services 42,6%, een like-for-like stijging van 2,1 punten, die een bevestiging vormt van de uitstekende prestaties van deze activiteit op de betrokken markten. De Hotelactiviteit realiseerde in 2007 een EBITDAR-marge van 32,0%, en steeg hiermee op like-for-like basis met 0,8 punten. Deze stijging vloeit voort uit de gunstige hotelcyclus in Europa en betere prestaties op het operationele vlak ­ vooral dankzij het `dynamic pricing'-beleid en maatregelen voor het terugdringen van de kosten in Frankrijk en Duitsland ­ en uit veranderingen in de eigendomsstructuur van het hotelvastgoed. Voor de hotels in het hoge en middensegment bedraagt de stijging 0,7 punten, voor de Europese economy hotels 0,9 punten en voor de economy hotels in de Verenigde Staten 1,3 punten. Het resultaat voor belastingen en buitengewone lasten over 2007 bedraagt 907 miljoen euro, een like- for-like stijging van 21,6%, tegen 28,7% in 2006. Dit is meer dan het beoogde resultaat van 870 à 890 miljoen euro dat Accor in augustus 2007 had aangekondigd.


· Sterke stijging van het nettoresultaat met 76% Het nettoresultaat, aandeel van de Groep steeg ten opzichte van 2006 met 76,2% tot 883 miljoen euro. Deze stijging omvat met name de 319 miljoen euro meerwaarde die is gerealiseerd in het kader van de vastgoedverkopen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, de winst van 204 miljoen euro op de verkoop van Go Voyages en het verlies van 174 miljoen euro in verband met de verkoop van Red Roof Inn. Het nettoresultaat per aandeel steeg met 75,6% tot 3,92 euro, tegen 2,23 euro in de eerste helft van 2006. Hierbij wordt uitgegaan van een gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 225 over het hele jaar 2007.
De winst na belastingen per aandeel bedroeg 2,86 euro, een stijging van 24,3% ten opzichte van 2006. Er zal een gewoon dividend van 1,65 euro per aandeel (13,8% meer dan in 2006) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemengde Algemene Vergadering van 13 mei 2008. Dit dividend zal op 20 mei 2008 worden uitgekeerd. Deze uitkering vormt 58% van de winst na belastingen1. In 2006 was dit 63%. Verwacht wordt dat het uitkeringspercentage de komende drie jaar geleidelijk zal dalen naar 50%.
2/6


· Een solide financiële positie
Op 31 december 2007 bedroeg de nettoschuld van de Groep 204 miljoen euro. Hierin is met name
1.198 miljoen euro aan uitbreidingsinvesteringen opgenomen (821 miljoen in de Hotels en 335 miljoen in de Services), alsmede 1.635 miljoen euro in verband met de verkoop van activa. Hiervan vloeide 540 miljoen euro voort uit de verkoop van niet-strategische activiteiten (met name Go Voyages voor 280 miljoen euro) en uit het hotelvastgoedmanagementbeleid (1.095 miljoen euro, waarvan 377 miljoen wegens de verkoop van Red Roof Inn).
In 2007 is voor 680 miljoen euro aan dividend uitgekeerd (tegen 276 miljoen in 2006). Een deel hiervan ­ 336 miljoen euro ­ bestond uit een buitengewoon dividend van 1,50 euro per aandeel. Bovendien werd het aandelenkapitaal met 1.200 miljoen euro verminderd in het kader van de terugkoopprogramma's van mei (700 miljoen euro) en augustus (500 miljoen euro). De belangrijkste financiële ratio's zijn sterk verbeterd en getuigen van een solide financiële positie. Op 31 december bedroeg de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen 6%, tegen 11,3% eind 2006. De ratio kasstroom uit operationele activiteiten / aangepaste nettoschuld2 bedroeg 26,2%, een stijging van 4,0 punten in vergelijking met eind 2006. De rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen van de Groep (ROCE3) bleef stijgen en bereikte op 31 december 2007 een historisch record van 13,6%, tegen 11,9% op 31 december 2006.
Successen in lijn met de strategie
Services
In 2007 en het begin van 2008 werd de Service-activiteit via 8 acquisities uitgebreid. De grootste aankoop (211 miljoen euro) werd in maart 2007 bekendgemaakt en betrof Kadéos, marktleider in Frankrijk op het gebied van cadeaubonnen en vouchers.
Twee andere belangrijke aankopen van het afgelopen jaar, die eveneens van belang zijn voor de toekomstige expansie van Accor Services, zijn PrePay Technologies Ltd. (100%), marktleider op het gebied van prepaid cards in het Verenigd Koninkrijk en Motivano UK (62%), marktleider op het gebied van het online beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden, eveneens in het Verenigd Koninkrijk. In het kader van de Service-activiteit werd in 2006 en 2007 een gestaag aankoopprogramma uitgevoerd voor een bedrag van in totaal 583 miljoen euro, om in de toekomst verdere groei te kunnen realiseren.


1 Winst na belastingen = Winst voor belastingen en buitengewone lasten - Opeisbare belastingen - Minderheidsbelangen.
2 De kasstroom uit operationele activiteiten is de kasstroom uit operationele activiteiten vóór buitengewone lasten en de mutatie werkkapitaal. De ratio kasstroom uit operationele activiteiten / aangepaste nettoschuld wordt berekend volgens de methode van de belangrijkste rating agencies. De nettoschuld wordt aangepast op basis van de 8% correctie op de toekomstige minimumhuren en de kasstroom wordt gecorrigeerd met de afschrijvingen op deze huren.

3 EBITDA als een percentage van de aanschaffingswaarde van de vaste activa, verhoogd met de behoefte aan werkkapitaal.

3/6

Hotels
Een merkstrategie
In 2007 werd Sofitel geherpositioneerd in het internationale segment van luxe hotels, en werd het merk Pullman omgevormd tot een merk in het hogere segment. Pullman wordt voornamelijk uitgebreid via management- en franchisecontracten, met een potentieel van 300 hotels tegen 2015. In het niet-gestandaardiseerde economy hotelsegment heeft Accor het aanbod verbreed met het merk All Seasons, dat op dit moment in Frankrijk 10 hotels telt. Eind 2008 zullen in Europa ten minste 40 hotels onder het All Seasonsmerk worden geëxploiteerd. Expansie goed op gang
Sinds begin 2006 heeft Accor al meer dan 50.000 nieuwe kamers in gebruik genomen, waarvan 28.000 in 2007. Er staan nog eens 93.000 nieuwe kamers op het programma, geheel in overeenstemming met het beoogde expansieplan van 200.000 nieuwe kamers in de periode 2006-2010. De nieuwe kamers van 2007 maken voor 92% deel uit van het economy en het middensegment, 38% werd geopend in de opkomende landen en 93% via weinig kapitaalintensieve eigendomsstructuren (leasecontracten met een variabele vergoeding, management- en franchisecontracten). Eind december 2007 had Accor over de periode 2006/2007 745 miljoen euro geïnvesteerd voor haar aandeel in een expansieprogramma van 2,5 miljard euro dat wordt uitgevoerd tussen 2006 en 2010. Ook zijn in 2007 voor 407 miljoen euro aan veranderingen doorgevoerd in het consolidatiebereik van de Groep, bijvoorbeeld door de verwerving van een meerderheidsbelang in het Duitse Dorint. Het `Asset Right'-programma ligt op schema In 2007 heeft Accor de strategie waarbij het vastgoedbezit wordt aangepast aan de risico- en winstgevendheids- profielen van de verschillende segmenten en regio's voortgezet. Vanaf 2005 tot 31 december 2007 heeft de verkoop van vastgoed (502 hotels) 3.486 miljoen euro opgeleverd.
In de loop van 2007 heeft Accor 117 hotels overgezet op leasecontracten met een variabele vergoeding (effect van
1.081 miljoen euro), 8 hotels op managementcontracten (effect van 229 miljoen euro). Nog eens 73 hotels werden verder geëxploiteerd onder franchisecontracten of verkocht (effect 302 miljoen euro). In 2007 werden in totaal 198 hotels geherstructureerd. Het totale effect hiervan bedroeg 1.612 miljoen euro, waarvan 311 miljoen euro werd gerealiseerd in het tweede halfjaar.
Daarnaast kondigde Accor in december 2007 aan, dat een convenant was ondertekend voor de verkoop van 47 hotelpanden in Frankrijk en 10 in Zwitserland (met in totaal 8.200 kamers) aan een vastgoedconsortium bestaande uit twee beleggingsfondsen die worden beheerd door AXA Real Estate Investment Managers en de Caisse des Dépôts et Consignations, voor een bedrag van 518 miljoen euro en een rendement van 5,70%. Accor blijft deze hotels exploiteren op basis van leasecontracten met een variabele vergoeding zonder gegarandeerd minimum. De looptijd van deze contracten is twaalf jaar en kan zes keer worden verlengd. Dankzij deze transactie kan de nettoschuld van de Groep in 2008 met 373 miljoen euro worden verminderd, en de kaspositie met 312 miljoen euro worden versterkt. In het kader van een plan dat vóór eind 2008 moet worden uitgevoerd, is Accor voornemens om de eigendomsstructuur van nog 233 andere hotels te veranderen, hetgeen naar verwachting een effect van 600 miljoen euro zal hebben. In de periode 2009­2010 wordt de structuur van nog eens 614 hotels gewijzigd, waaronder ­ na herpositionering ­ 14 Sofitel en Pullman hotels in Europa (effect van 652 miljoen euro).
4/6

Een Groep die beter is opgewassen tegen
conjunctuurbewegingen

Sinds de laatste conjunctuurcyclus van 2002-2003 is het profiel van de Groep sterk veranderd. De gevolgen van de verschillende strategieën kunnen worden gemeten door een simulatie van de effecten die Accor tijdens de laatste cyclus zou hebben ondergaan op basis van de huidige portefeuille. Het bedrijfsresultaat van de Groep zou dan tussen 2001 en 2003 slechts met 9% zijn gedaald in plaats van met de destijds vastgestelde 27%. De volatiliteit zou dus drie keer zo laag zijn geweest. Naast de verkoop van niet- strategische en meer cyclische activiteiten hangt de verminderde conjunctuurgevoeligheid van de Groep samen met aanzienlijke veranderingen in de twee kernactiviteiten. Het aandeel van de Services in het resultaat van Accor is tussen 2001 en 2007 verdubbeld
Dankzij de organische groei van meer dan twee cijfers over de afgelopen tien jaar en door de externe groei is het aandeel van de Services in het bedrijfsresultaat van de Groep van 21% gestegen tot 38%. De Services-activiteit is weinig gevoelig voor conjunctuurbewegingen en biedt een krachtig groeipotentieel. Herstructurering van de Hotels op basis van een nieuw businessmodel
· Minder aanwezig in de Verenigde Staten. Door de verkoop van Red Roof Inn (341 hotels, 36.683 kamers) in september 2007 wordt slechts 8% van het bedrijfresultaat van de Groep in Noord-Amerika behaald. In 2001 was dit nog 25%. Bovendien is door de historisch lage waardering van de dollar ten opzichte van de euro het wisselkoersrisico minder groot.


· Grotere bijdrage van de hotels in Europa, die minder conjunctuurgevoelig zijn en aanzienlijke expansiemogelijkheden bieden.
In 2001 leverden de economy hotels buiten de Verenigde Staten een bijdrage van 23% aan het bedrijfsresultaat van de Groep. In 2007 bedroeg dit aandeel in het bedrijfsresultaat 30%, een stijging dus van 43%. Dit segment staat bekend om zijn geringe conjunctuurgevoeligheid.
· De invoering van de `Asset Right'-strategie, die een minder kapitaalintensieve eigendomsstructuur bevordert.
Sinds 2003 is het hotelbestand diepgaand veranderd dankzij de `Asset Right'-strategie, die beoogt de eigendomsstructuur van de hotels aan te passen aan hun rentabiliteit en conjunctuurgevoeligheid. Op dit moment wordt 55% van het hotelbestand bijvoorbeeld beheerd onder minder conjunctuurgevoelige leasecontracten met een variabele vergoeding, management- of franchisecontracten. Eind 2001 was dit nog 35%.

---

Nieuwe terugbetaling aan de aandeelhouders In aanvulling op het aan de Gemengde Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2008 voorgestelde gewone dividend van 1,65 euro per aandeel wil Accor de aandeelhouders verzoeken goedkeuring te verlenen aan het voornemen om in 2008 nog eens 750 miljoen euro aan de aandeelhouders terug te betalen via een aandelenterugkoopprogramma van 400 miljoen euro en de uitkering van een buitengewoon dividend van 1,50 euro per aandeel op 20 mei 2008 (ongeveer 350 miljoen euro). Deze voorstellen zijn onderdeel van het terugbetalingsbeleid, in het kader waarvan sinds 2006 reeds 2 miljard euro aan de aandeelhouders is uitgekeerd. Naar aanleiding van het resultaat over 2007 verklaart bestuurder en algemeen directeur Gilles Pélisson: `2007 was voor Accor een bijzonder goed jaar: uitstekende resultaten dankzij solide prestaties op operationeel niveau. Het draaiboek wordt goed gevolgd. Het jaar 2008 gaat van start met een goede januarimaand voor beide kernactiviteiten en een minder conjunctuurgevoelig groepsprofiel.' Komende gebeurtenissen in 2008

- 15 april: Bekendmaking omzet 1e kwartaal
- 13 mei : Algemene Vergadering van Aandeelhouders


---

Met 170.000 medewerkers in bijna 100 landen is Accor Europees marktleider en één van `s werelds grootste ondernemingen op het gebied van zakelijke dienstverlening. Accor biedt zowel de toeristische als de zakelijke reiziger bijna 40 jaar kennis en ervaring in de volgende segmenten:

· hotels: meer dan 4000 hotels met 500.000 kamers in 90 landen (Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etap Hotel, Formule 1 en Motel 6) en de daaraan gerelateerde nevenactiviteiten zoals luxueuze catering (Lenôtre);
· services aan zakelijke instellingen en overheden: dagelijks maken 23 miljoen mensen in 40 landen gebruik van een breed scala aan diensten (zoals maaltijdvouchers, sociale dienstverlening, kostenbeheer, incentive/events) die door Accor worden opgezet en beheerd.

CONTACTPERSONEN PERS CONTACTPERSONEN INVESTOR RELATIONS

Armelle Volkringer Emmanuelle Baumgartner Anne-Sophie Sibout Eliane Rouyer Solène Zammito Directeur Directeur Afdeling Persattaché Directeur Communicatie Plaatsvervangend directeur Communicatie en Persbetrekkingen Tel.: : +33 1 45 38 84 84 en Externe betrekkingen Investeerdersbetrekkingen Externe Betrekkingen Tel.: : +33 1 45 38 84 77 Tel. : +33 1 45 38 86 26 Tel.: : +33 1 45 38 86 33 Tel.: : +33 145 38 84 85


---


---- --

Deel: ' Uitstekende resultaten Accor in 2007 '


Lees ook