Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=418761Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek Afdeling Internationaal Cultuurbeleid Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 27 juli 2001 Behandeld S.W.M. Derks
Kenmerk DCO/IC/0636/2001 Telefoon (070) 348 6735
Blad /1 Fax (070) 348 4716
Bijlage(n) - E-mail dco-ic@minbuza.nl
Betreft Beantwoording vragen van het lid Dittrich (D66) Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 12 juli 2001, kenmerk 2000113550, waarbij gevoegd waren de door het lid Dittrich overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, moge ik, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met artikel 135 van het Reglement van Orde, te Uwer kennis brengen dat wegens afwezigheid van betrokken bewindslieden in verband met vakanties en nog te voeren interdepartementaal overleg, uitstel van de beantwoording noodzakelijk is.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

drs. D.A. Benschop

===

Deel: ' Uitstel beantwoording kamervragen over cultureel attache '
Lees ook