expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

MINISTERRAAD: baggerspecie......

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad

12 februari 1999

UITSTEL VERBOD VERSPREIDING BAGGERSPECIE KLASSE 2 OP LAND TOT 1 JANUARI 2003

Op voorstel van minister Pronk van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de ministerraad ingestemd met het opschorten van het verbod op het verspreiden van baggerspecie klasse 2 op land van 1 januari 2000 tot 1 januari 2003. De redenen voor het uitstel zijn dat de kwaliteitsverbetering van de baggerspecie niet zo voorspoedig verloopt als werd verondersteld en dat de alternatieven voor het verspreiden (kosteneffectief toepassen, verwerken en storten) moeilijk te realiseren zijn. Als na 2000 geen specie op de kant mag worden gezet zou dit tot problemen bij de
onderhoudsbaggerwerkzaamheden kunnen leiden. Uit onderzoek blijkt dat het verspreiden van een deel van klasse 2 onderhoudsspecie waarschijnlijk ook op langere termijn een milieuverantwoorde oplossing is en het duurzaam gebruik van de bodem niet aantast.

In de Stuurgroep Waterbodem (VROM, V&W, LNV, IPO, VNG en UvW) is afgesproken het verspreidingsbeleid voor baggerspecie te gaan herzien. Nagegaan zal worden welk deel van de specie in de toekomst nog wel verantwoord kan worden verspreid en welk deel niet. Ook wordt bekeken of de huidige beperking van de verspreiding op land tot een strook van 20 meter naast watergangen nog moet worden gehandhaafd.

RVD, 12.02.1999


12 feb 99 17:15

Deel: ' Uitstel verbod verspreiding baggerspecie '
Lees ook