Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 JANUARI 1999

Uitvoering CAO 43 voor beschutte werkplaatsen

De beschutte werkplaatsen zijn aan al hun werknemers het gewaarborgd minimumloon verschuldigd. Teneinde te komen tot een oplossing inzake de financiering van de meerkosten van het optrekken van de lonen in deze sector, heeft de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams Welzijns- minister Luc MARTENS het volgende standpunt ingenomen.

De Vlaamse regering engageert zich om aan de uitvoering van de CAO 43 die het minimumloon toekent aan alle werknemers van de beschutte werkplaatsen, alle medewerking te verlenen. Zij wenst dat voor het einde van de maand januari 1999 met de federale staat een akkoord wordt bereikt over de financiering van de meerkosten voor het invoeren van het minimumloon in de beschutte werkplaatsen van de Vlaamse overheid en wijst erop dat de vertraging in deze alleen toe te schrijven is aan het laattijdig ter beschikking stellen van correcte cijfergegevens.

De Vlaamse regering bevestigt haar gelijkwaardige inspanning ten aanzien van de federale overheid en zal haar verantwoordelijkheid opnemen teneinde de financiering van de meerkosten van het verhogen van de minimumlonen aan de beschutte werkplaatsen te verzekeren. Zij is van mening dat, gezien de beslissing van de federale overheid om deze aangelegenheid met de gewesten en de gemeenschappen te overleggen en te onderhandelen, en mede gezien het feit dat geen notulen ter beschikking gesteld werden van de interdepartementale werkgroep beschutte werkplaatsen, een Interministeriële Conferentie hierover moet worden bijeengeroepen. In deze Interministeriële Conferentie dient het samenwerkingsprotocol met de diverse overheden te worden afgesloten.

De Vlaamse regering machtigt de minister van Cultuur, Gezin en Welzijn om er bij de federale staat op aan te dringen dat correcte en volledige cijfers worden voorgelegd inzake de effecten van de verhoging van de minimumlonen op de aanvullende uitkeringen aan werknemers in de beschutte werkplaatsen in het kader van de ziekte-en invaliditeitsuitkeringen, de werkloosheid en de inkomensvervangende tegemoetkomingen. Hij wordt ook gemachtigd de nodige maatregelen te nemen om via een ontwerpbesluit tot wijziging van de subsidieregeling van de beschutte werkplaatsen de economische leefbaarheid, na het invoeren van het minimumloon en na de toepassing van de federale maatregelen inzake lastenverlaging, in de beschutte werkplaatsen te vrijwaren. Hij zal ook na kennisname van de relevante cijfergegevens van de federale overheid, de administratie van het Vlaams Fonds opdracht geven de mogelijke budgettaire weerslag van de invoering van 100% van het minimumloon voor de Vlaamse overheid te onderzoeken en onverwijld de resultaten van dit onderzoek aan de Vlaamse regering voorleggen, en de Vlaamse sociale partners van de sector beschutte werkplaatsen onverwijld in kennis stellen van het standpunt van de Vlaamse regering.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Uitvoering CAO 43 voor beschutte werkplaatsen Vlaanderen '
Lees ook