Keywords:

18 oktober 1999

Uitvoering en toezicht APK wordt geoptimaliseerd

Op 14 oktober 1999 is in de Tweede Kamer de aanpassing van de Wegenverkeerswet met betrekking tot de APK goedgekeurd. Dit betekent dat het toezicht op en de uitvoering van de APK wordt verbeterd. Doel hiervan is dat de consument meer vertrouwen krijgt in de APK-keuring. Hiertoe worden een aantal punten ingevoerd: * De APK-keuring mag alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde keurmeesters. De keurmeesters krijgen een pincode en een bevoegdheidspas met nummer waarmee alleen zij de afmelding van de keuring mogen verrichten. * Er komt een sanctioneringssysteem voor keurmeesters, naast dat voor erkenninghouders. * Er wordt een nieuw keuringsrapport ingevoerd met daarop ruimte voor het aangeven van afkeur-, reparatie- en adviespunten. Ook is er ruimte op het rapport om de kilometerstand te noteren. * Onderdelen die zijn vervangen t.b.v. een APK-goedkeuring moeten worden bewaard tot de klant het keuringsrapport heeft ontvangen. * Afgekeurde voertuigen moeten ook worden afgemeld. * De voorlichting aan keurmeesters is geoptimaliseerd (o.a. door het invoeren van een kwartaalblad voor keurmeesters, nr. 6 is in september 1999 verschenen). * De procedure bij een "weggereden voertuig bij steekproef" verandert. De klant wordt medeverantwoordelijk. * De RDW informeert de consument uitgebreider over de beroepsmogelijkheden tegen goed- of afkeuring. Dit gebeurt door middel van uitbreiding van de folder die twee maanden voor de keuringsdatum door de branche wordt verstuurd aan de voertuigenaar.

Naar verwachting wordt de aanpassing van de wet in april 2000 van kracht.

Veranderingen voor de eigenaar/houder van het voertuig Aan de keuringsplicht verandert niets en tijdens de keuring wordt gelet op dezelfde zaken als nu; de keuringseisen veranderen dus ook niet. Het keuringsrapport ondergaat wel een verandering. Naast de gegevens van het voertuig en het resultaat van de keuring (goedgekeurd, goedgekeurd na reparatie of afgekeurd) bevat het nieuwe keuringsrapport een rubriek "Binnenkort te verwachten gebreken (adviespunten)". Hier kan de APK-instantie voor een vijftal punten (profieldiepte band, lekkage schokdemper, roest, slijtage stuur- of fuseekogel en slijtage mechanische delen remsysteem) aangeven welke gebreken de voertuigeigenaar daar binnenkort kan verwachten. De voertuigeigenaar weet dan dat er in de toekomst rekening gehouden moet worden met vervanging of reparatie van onderdelen die op moment van keuring nog wel aan de APK-eisen voldeden. Ook is er ruimte op het rapport om de reparatie-, afkeur, en/of adviespunten nader toe te lichten. Het nieuwe keuringsrapport wordt gefaseerd ingevoerd en waarschijnlijk in het voorjaar van 2000 verplicht.

Nieuw is ook dat de APK-bedrijven de auto-onderdelen die zij vervangen ten behoeve van de APK-goedkeuring, na invoering van de wet moeten bewaren totdat de klant de auto komt ophalen. Op die manier is het voor de klant makkelijker om te controleren of de reparaties terecht zijn verricht.

Ook ná invoering van de wet kan het voertuig geselecteerd worden voor een steekproef. Drie procent van de auto's die worden gekeurd en afgemeld, worden door de RDW steekproefsgewijs gecontroleerd. De auto moet dan na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-medewerker is binnen maximaal 90 minuten na de afmelding aanwezig. De eigenaar/houder is verplicht aan de steekproef mee te werken en mag niet wegrijden. Wanneer dat wel gebeurt, wordt er geen keuringsrapport meegegeven. Een nieuwe APK-keuring mag daarna alleen worden verricht door de RDW.

Net als nu het geval is kunnen voertuigeigenaren ook na invoering van de wet in beroep gaan tegen het resultaat van de keuring. Dit kan alleen als men in het bezit is van een keuringsrapport. De behandeling van een dergelijke aanvraag kost f 100,-. Men krijgt dit bedrag terug als het voertuig inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd.

Informatie voor redactie Voor meer informatie kunt u terecht bij Thérèse de Vroomen, Bureau Communicatie, 079 345 8370.

RDW, Centrum voor voertuigtechniek en informatie De RDW bewaakt de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark. Onder andere door het verrichten van toezicht op de uitvoering van de APK. Daarnaast registreert de RDW gegevens van voertuigen, hun eignaren/houders en de afgegeven documenten. Het verstrekken van informatie aan derden behoort eveneens tot de taken. Belangrijk werkterrein van de RDW is het scheppen van voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Met de verzelfstandiging in 1996 is de naam Rijksdienst voor het Wegverkeer veranderd in RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie. In 1999 bestaat de RDW 50 jaar.

Deel: ' Uitvoering en toezicht APK wordt geoptimaliseerd '
Lees ook