Gemeente Breda


UITVOERING GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN II GOED OP SCHEMA

De uitvoering van de actiepunten van het Gemeentelijk MilieubeleidsPlan 1996-1999 verloopt voorspoedig. Dit blijkt uit het Milieuverslag 1998 dat een overzicht geeft van alle milieu-inspanningen van de gemeente in 1998. Zo hebben de Bredase huishoudens in 1998 weer meer afval gescheiden aangeboden. Het scheidingspercentage is gestegen van 35% naar 37%. Tijdens de regentonnenactie zijn 2400 regentonnen verkocht, 400 meer dan de verwachte 2000. Op bedrijventerrein de Krogten werken ruim 50 bedrijven samen aan één of meer milieuprojecten, zoals bijvoorbeeld afvalmanagement.

Met het Milieuverslag 1998 legt het College van B&W verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het tweede Gemeentelijk MilieubeleidsPlan (GMP-2) in 1998. Het verslag bevat een beschrijving van nagenoeg alle activiteiten die de stad duurzamer en meer leefbaar moeten maken. Het gaat vooral om activiteiten die de gemeente vorig jaar zelf heeft ondernomen. Daarnaast worden de activiteiten genoemd waarbij de gemeente (zijdelings) betrokken is geweest. Of de (vaak lange termijn) doelen van het GMP-2 met deze inspanningen worden gehaald, blijkt niet uit het milieuverslag. De milieumonitor en de evaluatie van het GMP-2 zullen hierover later dit jaar meer duidelijkheid verschaffen.

Op het gebied van energie heeft een groot aantal activiteiten plaats gevonden. Het energie- beheer in de gemeentelijke gebouwen heeft inmiddels geleid tot 5% energiebesparing per jaar. In 1998 is de zonnestroomvereniging WATT opgericht. Deze vereniging stimuleert de toepassing van zonne-energie in Breda en omstreken. Ter stimulering van het fietsverkeer kregen in de loop van1998 fietsers op negen plaatsen in de stad twee keer zo vaak groen als automobilisten. Nog eens 27 verkeerslichtinstallaties worden aangepast in 1999.

De gemeente werkt op diverse gebieden (mee) aan hergebruik van secundaire grondstoffen, bijvoorbeeld in beton en in asfalt. Milieu is ook belangrijk bij de ontwikkeling van de grote woningbouwlocaties (VINEX-locaties). Zo zijn er in 1998 voorbereidingen getroffen voor een Watermachine bij de woningbouwlocatie Breda-noord-oost/Teteringen. Deze watermachine is een systeem om licht vervuild regenwater op te vangen, te zuiveren en als schoon water op te slaan. Dit water is nodig om verdroging van de Lage Vughtpolder tegen te gaan en de natuurwaarden in stand te houden.

Omdat het milieu niet alleen een zaak van de gemeente is, heeft de gemeente in 1998 met zeer veel partijen samengewerkt. Een concreet voorbeeld hiervan is de Ervenbuurt. Hier is samen met de bewonersorganisatie actie ondernomen om de jongeren meer bij de buurt en de leefbaarheid van de buurt te betrekken.

Breda, 7 april 1999

Deel: ' Uitvoering gemeentelijk milieubeleidsplan Breda op schema '
Lees ook