Provincie Noord-Holland

Persbericht, 29 augustus 2001

Provinciaal programma "Herstelling Internationaal" komt tot uitvoering
Gedeputeerde Lenny Klijn (Arbeidsmarktbeleid) brengt samen met een delegatie van de Provincie Noord-Holland en de Stichting "Herstelling" op 30 en 31 augustus een bezoek aan het "Hobokenproject" in Antwerpen.
Het "Hoboken-project" is een werkgelegenheidprogramma voor moeilijk plaatsbare jongeren, die werken aan het herstel van de forten rond Antwerpen.
Het Belgische project wordt volledig uitgevoerd aan de hand van de kennis en ervaring die in Noord-Holland wordt opgedaan bij het werk aan de Stelling van Amsterdam.

De stichting "Herstelling" biedt jaarlijks 200 jongeren de gelegenheid om werkervaring op te doen met onderhouds- en herstelwerk aan cultuur-historische monumenten zoals aan de forten van de Stelling van Amsterdam. De jongeren werken onder begeleiding van ervaren ambachtelijke werkmeesters. Ruim 70% van de deelnemers stroomt uit dit werkgelegenheidsproject door naar de reguliere arbeidsmarkt en gespecialiseerde vakopleidingen. Passend in het provinciale arbeidsmarktbeleid ondersteunt de provincie Noord-Holland dit werk met financiële en personele middelen.

De projecten van de stichting "Herstelling" zijn zo succesvol dat ook in het buitenland grote belangstelling is ontstaan om soortgelijke programma's met in Nederland opgedane kennis en ervaring op te zetten.
In het kader van het provinciale programma "Herstelling Internationaal" is in maart jl. in het provinciehuis in Haarlem een samenwerkings-convenant ondertekend met partijen uit Antwerpen, Hamburg en Kopenhagen. Het werkbezoek, op uitnodiging van het Stadsbestuur van Antwerpen, is een uitvloeisel van deze overeenkomst. In september volgen uitwisselingsdagen in Hamburg.

Inlichtingen: Dirk Berger, bureau Communicatie, tel. (06) 18 30 00 64
Print persberichtPersbericht, 28 augustus 2001

Afronding zandwinning Amstelmeer
Gedeputeerde Staten sluiten het boek "Zandwinning Amstelmeer", nu Amstelzand BV de aanvraag tot zandwinning in het Amstelmeer heeft ingetrokken en dat Amstelzand BV en de provincie elkaar niet langer meer aansprakelijk houden voor de geleden schade. Dit betekent dat een bedrag van acht miljoen gulden uit de risicoparagraaf van de provincie verwijderd wordt.

Op 12 maart 1996 hebben gedeputeerde staten Amstelzand BV een vergunning verleend voor het winnen van 5 miljoen m3 zand in het Amstelmeer in de gemeente Wieringermeer. Tegen dit besluit is door de gemeente Wieringen en de Fa. Liefhebber te Slootdorp bezwaar ingediend en daarna beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft op 5 november 1998 het besluit van gedeputeerde staten vernietigd. Na deze uitspraak hebben gedeputeerde staten op 17 november 1998 uitgesproken dat zij niet verwachten dat alsnog een vergunning zal worden afgegeven om zand te winnen in het Amstelmeer. Dit is voor Amstelzand BV aanleiding geweest de provincie aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. En daarmee ontstond een patstelling.
Om deze te doorbreken zijn diverse bestuurlijke gesprekken gevoerd en men is tot de conclusie gekomen dat deze juridische weg niet verder bewandeld moet worden, omdat de zandmarkt er niet bij gebaat is als het bedrijfsleven en de provincie een langdurig conflict met elkaar hebben en omdat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit project.

Inlichtingen: Peter Huits, bureau Bodem, tel. (023) 514 30 87 Print persbericht


Persbericht, 24 augustus 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid:
Bustour van provinciebestuur met burgers door Zaanstreek Op donderdag 6 september 2001 organiseert de provincie Noord-Holland speciaal voor de inwoners van de Zaanstreek een bustocht in hun eigen regio. De Zaanstreek maakt straks deel uit van het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid. In de bustocht staat de relatie tussen het streekplan en de leefomgeving van de inwoners van deze regio centraal. Inwoners van de Zaanstreek worden van harte uitgenodigd om zich voor de bustocht aan te melden.

Leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie zullen de rondrit begeleiden. De bus zal stoppen bij diverse locaties in de Zaanstreek die als knelpunt zouden kunnen worden omschreven. De bustour komt langs de volgende locaties:


- Poort Clandijck

- Saendelft

- Bouwen in de linten (Westzaan)

- Herstructurering bedrijventerreinen aan de Noorderveld en Hemmes
- Herstructurering stationsgebied Zaandam
Radio Noord-Holland zal meerijden met deustour en daarvan verslag doen.

Achtergrond
Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elk van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en een scholenproject georganiseerd. Deze zeven regio's zijn: Zaanstreek, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Programma Bustour Zaanstreek donderdag 6 september 2001

13.30 uur

Instappen bij restaurant Wapen van Assendelft, Adres: Dorpsstraat 533, Assendelft

13.45 uur

Start rondrit langs vijf locaties

17.00 uur

terugkeer bij Wapen van Assendelft en einde bustour

Burgers kunnen zich aanmelden bij de provincie voor een bustour of burgerhuis in hun eigen regio:
Telefonisch: 023 514 3174 (Rina Swart)
Per fax:: 023 514 3030
Per e-mail: swartc@noord-holland.nl
Informatie: Rob Schimmel, tel. (023) 514 33 45 Print persberichtPersbericht, 24 augustus 2001

Aanwezigheid stroom aangetoond

Zwembad Camping Westerkogge blijft dicht totdat veiligheid gebruikers verzekerd is
Het zwembad van de Camping Westerkogge blijft op last van de provincie Noord-Holland dicht totdat de veiligheid van zwemmers verzekerd is. Uit onderzoek dat een extern bureau in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd, is een stroom van 1,2 tot 5,2 volt met een spanning van 200 tot 240 mAmpere gemeten in en rond het bad. Bij contact kan dit leiden tot spierverkramping en een verhoogde kans op hartfibrillatie. De eigenaar en de gemeente Wester-Koggenland zijn door de provincie vandaag op de hoogte gesteld van het onderzoek.

Vastgesteld is dat de stroom afkomstig is van het elektriciteitsnet en niet van statische aard is. Het onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat de aarding niet voldoet aan de eisen en daarmee de installatie niet voldoet aan de NEN 1010 en de NEN 3140 norm. Het bureau adviseert de eigenaar de problemen met de elektrische installatie op te lossen en een inspectie volgens de NEN 3140 uit te laten voeren in het zwembad én op de camping.

Met het oog op de veiligheid van bezoekers blijft het zwembad op last van de provincie gesloten totdat de eigenaar de problemen volledig heeft opgelost. Omdat het vooral bouwkundige maatregelen betreft, zal de gemeente Wester-Koggenland hierop toezicht houden en de resultaten toetsen aan gemeentelijke vergunningen. Het zwembad wordt niet eerder heropend nadat de provincie na controle vaststelt dat het bad weer veilig is voor gebruikers. Wat de rest van de camping betreft, beslist de gemeente over eventuele maatregelen.
Print persberichtPersbericht, 23 augustus 2001

Aanvulling persbericht d.d. 21/8/'01: herindeling West-Friesland

Herindeling West-Friesland: minderheidstandpunt gedeputeerden Neef en Wildekamp.
In aanvulling op het persbericht en de openbare besluitenlijst d.d. 21 augustus j.l. aangaande de herindeling van West-Friesland, dient het volgende nog vermeld te worden. Binnen het college van Gedeputeerde Staten (GS) blijven gedeputeerden Enno Neef en Ada Wildekamp van de Partij van de Arbeid nadrukkelijk bij hun eerder ingenomen standpunt tegen het ontwerpvoorstel voor de gemeentelijke herindeling in West-Friesland.

Zij hebben zich reeds tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 29 mei jongstleden uitgesproken voor een variant waarbij uitgegaan wordt van de bestaande gemeentegrenzen die recht doen aan de centrumgemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Opmeer. Print persberichtPersbericht, 23 augustus 2001

Herindeling West-Friesland: minderheidstandpunt gedeputeerden Neef en Wildekamp.
In aanvulling op het persbericht en de openbare besluitenlijst d.d. 21 augustus j.l. aangaande de herindeling van West-Friesland, dient het volgende nog vermeld te worden. Binnen het college van Gedeputeerde Staten (GS) blijven gedeputeerden Enno Neef en Ada Wildekamp van de Partij van de Arbeid nadrukkelijk bij hun eerder ingenomen standpunt tegen het ontwerpvoorstel voor de gemeentelijke herindeling in West-Friesland.

Zij hebben zich reeds tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 29 mei jongstleden uitgesproken voor een variant waarbij uitgegaan wordt van de bestaande gemeentegrenzen die recht doen aan de centrumgemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Opmeer. Print persbericht


Persbericht, 24 augustus 2001

Gezamenlijk persbericht provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Corus, Regionale Brandweer Kennemerland en Arbeidsinspectie

Aanvullende maatregelen maken gashouder Corus veilig Om de veiligheid van personeel en omwonenden te waarborgen hebben de provincie, gemeente Velsen, Corus, de Regionale Brandweer Kennemerland en de Arbeidsinspectie aanvullende afspraken gemaakt om het veiligheidsrisico van de Hoogovens-gashouder te verminderen.


* De fundering wordt op korte termijn versterkt. Dit onder voorwaarde dat de gemeente Velsen de bouwkundige constructie goedkeurt. De werkzaamheden zullen uiterlijk 7 september op hoofdlijnen zijn afgerond.

* De gemeente Velsen houdt toezicht op de bouwkundige werkzaamheden. De provincie en andere betrokken overheden blijven toezicht houden op de veiligheid- en milieu-aspecten.

Deze afspraken zijn conform het uitgangspunt van de provincie, de gemeente Velsen en overige partijen dat de veiligheid van personeel en omwonenden voorop staat. De betrokken overheden hebben waardering voor de inspanningen die Corus op korte termijn heeft verricht.

Historie
Uit eerdere risico-analyse deze week was al gebleken dat de gashouder tot windkracht 10 veilig is en alleen daarboven een verhoogd veiligheidsrisico bestaat. Uit voorzorg had Corus zichzelf boven windkracht 7 operationele beperkingen opgelegd. Deze maatregelen blijven tot 7 september van kracht.

Inlichtingen: Krijn van Rijn, provincie Noord-Holland, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 45
Print persberichtPersbericht, 23 augustus 2001

Subsidie biologische/duurzame landbouw
Gedeputeerde staten hebben 28 projecten op het gebied van biologische en duurzame landbouw met ruim 1,3 miljoen gulden gesubsidieerd

Twee keer per jaar beoordelen gedeputeerde staten ingediende projecten of ze voldoen aan een aantal criteria die zijn vastgelegd in de "Deelverordening duurzame landbouw en biologische landbouw Noord-Holland 2000". Zo wordt o.a. bekeken of een project vernieuwend is. De nu gehonoreerde projecten behoren tot de eerste reeks van 2001. De tweede reeks van gehonoreerde projecten wordt eind dit jaar bekend gemaakt. In totaal stelt de provincie dit jaar 2,5 miljoen gulden beschikbaar voor projecten die voldoen aan de criteria van de Deelverordening.

Inlichtingen: René Marcelis, bureau Landbouw, tel. (023) 514 36 40 Print persbericht


Persbericht, 23 augustus 2001

Waarnemend burgemeester van Noorder-Koggenland In overleg en met instemming van de fractievoorzitters en de wethouders is de heer drs. F.J.A. IJsselmuiden met ingang van 1 september a.s. benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noorder-Koggenland (± 10.000 inwoners).
Per 1 september is aan de huidige burgemeester van die gemeente, de heer N.W. Dorrestijn, eervol ontslag verleend in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De gemeente Noorder-Koggenland maakt deel uit van het proces van gemeentelijke herindeling in West-Friesland.
In verband daarmee heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de burgemeestersvacature vooralsnog niet open te stellen, zodat tijdelijk door een waarnemend burgemeester in de vacature moet worden voorzien. De heer IJsselmuiden was van 1973 tot 1995 burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van 1995 tot 1 mei van dit jaar burgemeester van de gemeente Edam-Volendam. Hij is 61 jaar en lid van het CDA.

Inlichtingen: Raymond Fillet, bureau communicatie, tel. (023) 514 44 09
Print persbericht


Persbericht, 22 augustus 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid: Provinciebestuur trekt regio's in Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elke van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en een scholenproject georganiseerd.

De zeven regio's zijn: Zaanstad, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Brainstormbijeenkomsten
In iedere regio zijn kleinere organisaties actief, zie zich vooral bezig houden met lokale vraagstukken. De leden van zo'n organisatie zijn goed op de hoogte van wat er in hun regio speelt en waar de knelpunten zitten. Speciaal voor deze 'georganiseerde burgers' worden er brainstormbijeenkomsten georganiseerd. Zij worden door de provincie speciaal uitgenodigd om daar van gedachte te wisselen over een aantal onderwerpen. De brainstormbijeenkomsten worden gebruikt ter voorbereiding van de burgerhuizen. Overigens heeft de provincie heeft gedurende het hele streekplanproces regelmatig over het streekplan gepraat met grotere maatschappelijke organisaties zoals Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Stelling van Amsterdam en de Milieufederatie.

Burgerhuizen
In het succesvolle televisieprogramma Het Lagerhuis wordt uitgebreid gediscussieerd over een aantal stellingen. De provincie wil in alle zeven regio's een soortgelijke vorm van discussie opzetten met inwoners van de regio die plaats mogen nemen in een zogenaamd 'burgerhuis'. Gedeputeerde Meijdam of andere Statenleden zullen mee discussiëren over een aantal stellingen.

Bustours
Gedeputeerde Meijdam en\of andere Statenleden zullen in de verschillende regio's een rondrit maken met een bus. Een aantal inwoners uit het gebied krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan deze bustour. De bus zal stoppen bij een aantal locaties in het gebied die als knelpunt zouden kunnen worden omschreven. Na deze rondrit zal de bus eindigen op een plaats waar een mogelijkheid zal zijn om te discussiëren over onderwerpen die de regio aangaan.

Scholen
De bovenbouw van enkele scholen (voortgezet onderwijs) worden per regio uitgenodigd aandacht te besteden aan het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid.

Film
Tijdens de bovengenoemde evenementen zal de in opdracht van de provincie gemaakte film Van piramide tot platform worden vertoond. Deze film ligt op eenvoudige wijze uit wat een streekplan is, waarom het streekplan Noord-Holland-Zuid wordt gemaakt, en waarom de provincie het belangrijk vind om hierover met burgers en maatschappelijke organisaties in de verschillende regio 's te praten.

Speciale website en nieuwsbrief
Op internet op de speciale website kunnen belangstellenden informatie vinden over de datum en programma van de evenementen in hun eigen regio of over het streekplan Noord-Holland-Zuid in het algemeen. Rond de evenementen worden ook speciale Nieuwsbrieven uitgegeven.

Aanmelden
Via persberichten en advertenties in regionale kranten worden de komende weken belangstellenden de programma's van de verschillende evenementen bekend gemaakt. En worden belangstellenden op deze manier uitgenodigd om zich aan te melden voor een bustocht of een burgerhuis.
Burgers kunnen zich aanmelden bij de provincie voor een bustour of burgerhuis in hun eigen regio:
Telefonisch: 023 514 3174 (Rina Swart)
Per fax:: 023 514 3030
Per e-mail: swartc@noord-holland.nl

Informatie: Rob Schimmel, tel. (023) 514 33 45 Print persberichtPersbericht, 21 augustus 2001

Provincie niet akkoord met legalisering recreatiewoningen Kinselmeer
Gedeputeerde Staten (GS) geven geen toestemming aan stadsdeel Amsterdam-Noord om 294 recreatiewoningen rond het Kinselmeer te legaliseren. Dit voornemen is in strijd met het huidige bestemmingsplan Waterland, het streekplan en de provinciale Ecologische hoofdstructuur. GS wensen een nog nader uit te werken 'uitsterfregeling' in plaats van legalisering. Dit laten GS weten in een brief aan het stadsdeel.

Een 'uitsterfregeling' kan inhouden dat de huidige recreanten gedurende een overgangsperiode mogen blijven, maar geen nieuwe recreanten zich mogen vestigen in de recreatiewoningen bij het Kinselmeer.
Het stadsdeel Amsterdam-Noord wil de bestaande 294 recreatie-woningen rond het Kinselmeer legaliseren, in een bestemmingsplan opnemen en aansluiten op riolering. Daarna wil het stadsdeel het beheer en natuurontwikkeling rond de huisjesterreinen bevorderen. Gedeputeerde Meijdam heeft in eerder bestuurlijk overleg met het stadsdeel (28 mei jl.) aangegeven dat legalisering niet de voorkeur verdient, onder andere vanwege het gevaar van een sluipende ontwikkeling naar permanente bewoning. Afgesproken werd dat de provincie de bestemmingsplansituatie nader zou onderzoeken en daarna het stadsdeelbestuur op de hoogte zou stellen van haar standpunt.

Inlichtingen: Michel Driesen, tel (023) 514 34 96 Print persbericht


Persbericht, 21 augustus 2001

Provincie Noord-Holland vraagt gemeenten nadere informatie over rampenplannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag de resultaten van de quick scan van de gemeentelijke rampenplannen vastgesteld. De colleges van Burgemeester en Wethouders in Noord-Holland krijgen voor hun gemeente de resultaten toegezonden. Hiermee is een start gemaakt met het verscherpte toetsen van rampenplannen.

In de eerste fase van het nieuwe beleid vindt er overleg plaats tussen Gedeputeerde Staten en de colleges van Burgemeester en Wethouders. Startpunt voor dit overleg is de informatie uit de quick scan. In deze quick scan zijn op grond van informatie die bij de provincie beschikbaar is, alle gemeentelijke rampenplannen getoetst op de volgende aspecten: de actualiteit van het plan; de wettelijke criteria volgens de Wet rampen en zware ongevallen; de uitwerking in deelplannen; het oefenbeleid en de regionale afstemming. De colleges van Burgemeester en Wethouders hebben de gelegenheid binnen een termijn van zes weken op de bevindingen van Gedeputeerde Staten te reageren.

De quick scan is uitsluitend gebaseerd op gegevens die bij de provincie beschikbaar zijn. Daarbij gaat het om rampenplannen die de gemeenteraden hebben vastgesteld en overige informatie die de colleges van Burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin hebben toegezonden. Dit betekent dat gemeenten mogelijk beschikken over actuelere plannen of deze in voorbereiding hebben. Ook zou het kunnen zijn dat aan de andere criteria (waaronder oefenbeleid en regionale afstemming) in de praktijk wel wordt voldaan maar dat daarover niets bekend is bij de provincie. Omdat Gedeputeerde Staten hiervan nog geen kennis hebben, is deze informatie niet in de quick scan meegenomen. Ter afronding van de eerste fase zullen Gedeputeerde Staten op basis van de reacties van de gemeentebesturen na zes weken per gemeente een nieuw geactualiseerd overzicht maken en bezien of verdere maatregelen nodig zijn.

Op 26 juni 2001 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot een wijziging in het toetsingsbeleid van de gemeentelijke rampenplannen waarvan vervolgens melding gemaakt is gemaakt aan de colleges van Burgemeester en Wethouders.
Het gedetailleerder toetsen van rampenplannen en het directer aanspreken van gemeenten hoort bij de nieuwe werkwijze die de provincie Noord-Holland hanteert. Het doel hiervan is om binnen afzienbare termijn, waar nodig, te komen tot vaststelling van goede en actuele rampenplannen. De beleidsombuiging vloeit voort uit het nader bezien van de toezichtstaak na het verschijnen van het rapport van de commissie Alders. De commissie Alders heeft in haar eindverslag over de Café-brand in Volendam aangegeven dat de kwaliteit van rampenplannen vaak te wensen overlaat.

Gemeenten dienen op grond van artikel 5 van de Wet rampen en zware ongevallen het rampenplan en eventuele wijzigingen na de vaststelling aan Gedeputeerde Staten te zenden. Op grond van artikel 6 van die Wet kunnen Gedeputeerde Staten het gemeentebestuur uitnodigen het rampenplan aan te passen. Voordat Gedeputeerde Staten van hun bevoegdheid gebruik maken plegen zij overleg met het betrokken gemeentebestuur.

De Commissaris van de Koningin heeft met het bestuur van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) besproken op welke wijze de rampenplannen te verbeteren. Het bestuur heeft uitgesproken volledig met de nieuwe werkwijze van de Commissaris in te stemmen en hierin te willen samenwerken. De quick scan dient hierbij als hulpmiddel, om inzicht te verkrijgen in de actuele stand van zaken.

Inlichtingen: Raymond Fillet, bureau communicatie, tel. (023) 514 44 09
Print persbericht


{{
Het archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

Het archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

Deel: ' Uitvoering provinciaal programma herstelling Internationaal '
Lees ook