Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA 's-GRAVENHAGE

Uw brief Ons kenmerk B&GA/BR&I/03/10849a

Onderwerp Datum Uitvoering van de Algemene bijstandswet 3 maart 2003 door gemeenten in 2001

./. Hierbij ontvangt u het rapport De uitvoering van de Algemene bijstandswet door gemeenten in 2001; Quick scan. Dit onderzoeksrapport van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) vormt het slotstuk van de zogenaamde `Quick scan', een in 2001 uitgevoerd onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de Algemene bijstandswet bij alle gemeentelijke sociale diensten.

Naar aanleiding van de uitvoeringssituatie in de gemeente Amsterdam is in het Algemeen Overleg van 4 juli 2001 aangekondigd dat de gemeentelijke uitvoering van de Algemene bijstandswet bij alle sociale diensten tegen het licht zou worden gehouden. Per brief van 6 december 2001 bent u geïnformeerd over de aanpak en de eerste resultaten van dit onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van dit landelijke onderzoek is op grond van de ernst van de geconstateerde tekortkomingen een verdiepend onderzoek bij de gemeenten Almelo en Haarlem aangekondigd.
De resultaten van de verdiepende onderzoeken bij Almelo en Haarlem, waarover ik u reeds schriftelijk heb geïnformeerd, zullen aan de orde komen in het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie SZW van 3 april a.s. De resultaten van de overige onderzoeken die na 6 december 2001 zijn uitgevoerd, hebben geen aanleiding gegeven nadere maatregelen te treffen.

De `Quick scan' is een eenmalige doorlichtingsoperatie geweest. De beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering vindt nu plaats in het reguliere toezicht.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,2

(M. Rutte)Deel: ' Uitvoering van de Algemene bijstandswet door gemeenten in 2001 '
Lees ook