Gemeente Emmen


---

Persbericht: Uitwerking Gebiedsontwikkelingsplannen, 15 mei 2002

Uitwerking Gebiedsontwikkelingsplannen

college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om zijn goedkeuring te geven aan de uitwerking van de gebiedsontwikkeling zoals verwoord in het Plan van Aanpak. Belangrijkste punten hieruit zijn het installeren van gebiedsplatforms die de communicatie tussen de overlegpartners en de ambtelijke organisatie moet verbeteren en kan fungeren als presentatieplatform voor projecten, plannen en beleidsontwikkeling. De gemeenteraad heeft in april besloten over te gaan tot zogeheten contactwethouders per gebied.

In mei 2001 heeft de gemeenteraad gebiedsontwikkelingsplannen vastgesteld voor de Monden, de Blokken en de Velden. Deze gebiedsontwikkelingsplannen zijn gemaakt in nauw overleg met de erkende overlegpartners in deze drie gebieden. Tevens heeft de raad toen besloten om per gebied commissies in het leven te roepen. Henk Santes is als coordinator Gebiedsontwikkeling aangesteld, om de uitwerking van deze plannen verder vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak (bijgevoegd), waarvoor de oorspronkelijke doelstellingen van de gebiedsontwikkeling - bestuurlijke vernieuwing, verbetering communicatie met de burger, stimuleren betrokkenheid van de samenleving bij beleid en-uitvoering - richtinggevend zijn geweest. Een aantal punten hieruit: Instellen gebiedsplatforms Het voorstel is om in alle drie de gebieden overlegplatforms op te richten met daarin vertegenwoordigers van de erkende overlegpartners, ambtenaren van ontwikkelende afdelingen en Henk Santes als secretaris. De platforms beogen onder meer de communicatie tussen de overlegpartners en de gemeentelijke organisatie te verbeteren, zich bezig te houden met nieuwe ontwikkelingen in de gebieden, de uitvoering van de gebiedsontwikkelingsplannen te begeleiden etc. Het is de bedoeling deze gebiedsplatforms na de zomer te installeren. Contactwethouders
Politiek gezien is er ook een volgende stap gezet. Gebiedsontwikkeling omvat naast de drie genoemde gebieden ook een vierde gebied: Emmen stad. Vandaar dat sinds kort steeds vaker over kwadranten gesproken wordt. De leden van het college -de zeven nieuwe wethouders en de burgemeester- hebben ieder twee van deze kwadranten toegewezen gekregen. Er zijn nog geen gebiedswethouders, wel zijn er per kwadrant twee leden van het college die dat kwadrant als aandachtspunt hebben. De volgende verdeling is hierbij gemaakt:

Burgemeester C.Bijl Stad
Wethouder G. Evenhuis Stad
Wethouder J.Hoogland-Foppen Blokken
Wethouder G. Wachtmeester Blokken
Wethouder H. Klaver Velden
Wethouder T. Eerenstein Velden
Wethouder H. Brummel Monden
Wethouder J. Holman Monden


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Deel: ' Uitwerking Gebiedsontwikkelingsplannen gemeente Emmen '
Lees ook