Gemeente Utrecht

Ruimtelijke hoofdstructuur Liesbospark

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven tot verdere uitwerking van de visie Liesbospark. Bij de uitwerking van plannen voor de herinrichting van dit terrein in de zuidelijk punt van Hoograven worden alvast enkele concrete initiatieven op hun haalbaarheid onderzocht. Het gaat om plannen voor uitbreiding van het botenhuis van de Driewerf, extra ruimte voor zeeverkenners en voor de aanleg van een voetbalveld.

Bij de ruimtelijke ontwikkeling van het Liesbospark is samengewerkt met een klankbordgroep van bewoners en gebruikers. In dit gebied bevindt zich het botenhuis de Driewerf, een bouwspeeltuin en het sportpark Hoograven-Zuid. In samenspraak met de klankbordgroep zijn vier verschillende modellen ontwikkeld. De modellen variëren van handhaven van de bestaande kwaliteit en het verbeteren van de overzichtelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied, tot het verplaatsen van bestaande functies en het toevoegen van nieuwe. Daarbij valt te denken aan het mogelijk combineren van korfballen met voetballen op een kunstgrasveld. De eerste voorkeur van de klankbordgroep gaat naar model 4: toevoegen van een voetbalveld met behoud van aanzienlijke hoeveelheid groen door gebruik te maken van een deel van het door de gemeente aangekochte aangrenzende Befu-terrein. Dit laatste model vergt wel de hoogste investering. De haalbaarheid van het voorkeursmodel van de klankbordgroep hangt af van een onderzoek naar de inrichting van het Befu-terrrein, waarvoor inmiddels door het college opdracht is verleend. De tweede voorkeur van de klankbordgroep gaat uit naar model 2b. Het college van burgemeester en wethouders kiest vooralsnog voor model 2a waarbij er iets meer accent ligt op sport in plaats van op groen. In totaal is op de gemeentelijke begroting voor de herinrichting van het Liesbospark EUR 2.266.000 gereserveerd. Bij het verder uitwerken van Liesbospark in een schetsontwerp zal op basis van een kostenraming blijken in hoeverre de financiële middelen voldoende zijn om Liesbospark totaal her in te richten.

De visie Liesbospark is een deelvisie voor het zuidelijk deel van de Vaartsche Rijnstrook. Voor het noordelijk deel is de deelvisie Rotsoord ontwikkeld. Voor de hele strook langs de Vaartsche Rijn tussen Baden Powellweg en A12 is de Visie Vaartsche Rijnstrook gemaakt. De Visie Vaartsche Rijnstrook en Rotsoord worden volgende week voor inspraak vrijgegeven. Na verwerking van inspraak en definitieve bestuurlijke besluitvorming dienen deze laatste twee visies als toetsingskader voor particuliere investeringen in het gebied.

Advies Wijkraad- zuid
De wijkraad Zuid heeft over de visie Liesbospark advies uitgebracht. De raad krijgt hierop inhoudelijk antwoord.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Gerard Derksen, Bestuurscommunicatie, 030-286 11 68.

Utrecht, 10 maart 2003.

Deel: ' Uitwerking ruimtelijke hoofdstructuur Liesbospark Utrecht '
Lees ook