Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


1 van 20

Uitwisselbestandsbeschrijving

Verzoek voorlopige teruggaaf 2002 voor de
Gemeentelijke Sociale Dienst

Versie 1.1
2 van 20Inhoudsopgave


1. Voorwoord 3


2. Bestandsbeschrijving 4


2.1 Algemene kenmerken 4
2.2 Opzet bestandsbeschrijving 5
2.3 Gedetailleerde beschrijving formaat 6
2.3.1 Gemeente-voorlooprecord 8
2.3.2 Aangifte-voorlooprecord 9 2.3.3 Aangifte waarderecord 10 2.3.4 Aangifte sluitrecord 12 2.3.5 Gemeente sluitrecord 13


3. Controles 14

3.1 Controle van het Sofinummer 14 3.2 Controle van het rekeningnummer 15 3.3 Verbandcontroles 16


4. Voorbeeld 16


5. Gegevensbeschrijving 193 van 20


1. Voorwoord


De Gemeentelijke Sociale Dienst kan voor hun cliënten elektronisch een verzoek voor voorlopige teruggaaf van de heffingskorting(en) doen. Elektronisch aanleveren houdt in dat de GSD VT-verzoeken voor heffingskortingen in een bepaald voorgeschreven formaat als bestand moeten worden aangeboden. Het hieronder beschreven bestandsformaat wordt op twee plekken gebruikt. Ten eerste als invoer voor het, door de Belastingdienst uit te leveren, programma. Ten tweede wordt dit formaat aangemaakt door dit programma.

Belastingdienst programma Data-Entry (nieuw of verrijking)

Software pakket bij Uitwissel Import Export Uitwissel VT- de gemeente bestand (controle) (controle) bestand Verzoeken
4 van 20


2. Bestandsbeschrijving2.1 Algemene kenmerken

Het formaat is door de Belastingdienst gedefinieerd om gegevens te kunnen aanleveren. De records en velden in dergelijke bestanden moeten aan de volgende eisen voldoen:


1. Voor de invulling van de rubrieken gelden bepaalde regels (Zie par. 2.2).


2 De records moeten worden aangeleverd in ASCII.


3 De records worden afgesloten met CR/LF (CarriageReturn/Linefeed).


4. Het aangiftebestand wordt afgesloten met een standaard 'einde-bestandindicatie' (EOF).


5. Numerieke gegevens moeten rechts aansluiten binnen hun veld en zijn voorzien van voorloopnullen.


6. Alfanumerieke gegevens moeten links aansluiten binnen hun veld en worden aangevuld met spaties tot de maximale veldlengte.


7. Waarde-records(type 2) zonder waarde zullen door programma SDVT worden genegeerd.


8. Alle bedragen zijn in Nederlandse guldens en afgerond op hele bedragen.5 van 20

2.2 Opzet bestandsbeschrijving

Bij het beschrijven van de bestanden wordt gebruik gemaakt van tabellen. In de hierna volgende tabel vindt u de gehanteerde kolomtitels met de bijbehorende betekenis:

Kolom Omschrijving
. . . . . . . . . . . . . . . .

Positie Het aantal posities dat beschikbaar is voor het gegeven.

V Verplicht of optioneel in te vullen veld. Bij een verplicht veld staat een asterisk (*). Bij een optioneel veld blijft deze kolom leeg.

Veldnaam De naam van het veld.

Teken Zie volgende tabel.

toelichting/inhoud Een toelichting op de informatie die u moet opnemen.

Controles Hier worden de op de rubriek van toepassing zijnde controles beschreven.

In de kolom 'Domein' van de bestandsbeschrijvingen zijn meer tekenaanduidingen mogelijk. De volgende tabel toont deze:

Domeinaanduiding Betekenis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X Hoofdletters, kleine letters, cijfers 0-9, spaties, punten en komma's

(12) Aantal beschikbare posities


9 Numeriek teken d.w.z. 0-9
S9 Numeriek veld met een aanduiding voor een positieve of negatieve waarde. Negatieve waarden worden voorafgegaan door een minteken en positieve door een nul
Bijvoorbeeld:
S9(9) heeft als effectief domein
-99.999.999 en 099.999.999
6 van 20


2.3 Gedetailleerde beschrijving formaat

Voor het importeren van de gegevens voor het doen van een voorlopige teruggaaf i.v.m. algemene heffingskorting of overige heffingskortingen dient het bestand te voldoen aan de onderstaande structuur.

records aantallen GEMEENTE-VOORLOOPRECORD 1 per bestand AANGIFTE-VOORLOOPRECORD 1 per verzoek AANGIFTE-WAARDERECORD 0-n per verzoek AANGIFTE-SLUITRECORD 1 per verzoek GEMEENTE-SLUITRECORD 1 per bestand

Een bestand begint altijd met een gemeente-voorlooprecord. In dit bestand komt, naast het recordtype alleen de gemeentecode en de datum-tijd aanmaak van het bestand te staan.
Een verzoek begint altijd met een aangifte-voorlooprecord, gevolgd door eventueel een aangifte-waarderecord, door deze opzet wordt het mogelijk om alleen sofi-nummers en geboortedata te importeren. Een verzoek wordt afgesloten door een aangifte-sluitrecord. Hierin staat het aantal aangifte-waarderecords, van dat verzoek, vermeld. Het bestand wordt altijd afgesloten door een gemeente-sluitrecord. Deze bevat twee tellingen: totaal aantal aangifte-voorlooprecords (=aantal verzoeken) en het totaal aantal aangifte-waarderecords. Dit als volledigheidscontrole

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen.

Tabel: Naam Type Aantal Beschrijving Recordsoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeente 0 Eén per bestand Dit record identificeert de gemeente en voorlooprecord het bestand.

Aangifte 1 Eén per verzoek Dit record identificeert de voorlooprecord belastingplichtige.

Aangifte 2 0 of meer per verzoek Deze records bevatten de feitelijke waarderecord aangiftegegevens.

Aangifte sluitrecord 4 Eén per verzoek In dit record zijn het aantal aangifte- records van het verzoek opgenomen.

Gemeente sluitrecord 9 Eén per bestand Controle tellingen op bestandsniveau
7 van 20


Hieronder ziet u de schematische weergave van het aangiftebestand.

Aangifte Bestand

Verzoek

Gemeente Aangifte Aangifte Aangifte Gemeente Voorlooprecord Voorlooprecord waarderecord sluitrecord sluitrecord
8 van 20


2.3.1 Gemeente-voorlooprecord

In de volgende tabel is aangegeven hoe de verschillende velden in het voorlooprecord er uit moeten zien.

Positie V Veldnaam Domein Toelichting/inhoud


1-4 * Gemeentecode 9(4)


5 * Recordtype 9(1) Waarde '0': Gemeente-voorlooprecord


6-19 * Datum/tijd aanmaak bestand 9(14) DDMMEEJJUUMMSS
9 van 20
2.3.2 Aangifte-voorlooprecord

In de volgende tabel is aangegeven hoe de verschillende velden in het voorlooprecord er uit moeten zien.

Positie V Veldnaam Domein Toelichting/inhoud


1-4 * Gemeentecode 9(4)


5 * Recordtype 9(1) Waarde '1': Aangifte-voorlooprecord


6-14 * SoFi-nummer aanvrager 9(9) (Zie paragraaf `controle van het sofi- nummer').


15-22 * geboortedatum aanvrager 9(8) DDMMEEJJ


23-47 naam (en voorletters) aanvrager X(25) Indien afwezig, vullen met spaties
10 van 20
2.3.3 Aangifte waarderecord

In de volgende tabel is aangegeven hoe de verschillende velden in het aangifte-waarde record er uit moeten zien.

Positie V Veldnaam Domein Toelichting/ Controles Inhoud
1-4 * Gemeentecode 9(4)


5 * Recordtype 9(1) Waarde "2"


6-9 * Rubriek Code 9(4) Zie tabel met Rubriek Codes


10-18 * Rubriek Waarde 9(9) Afhankelijk van de specifieke Rubriek of Code. Zie tabel met Rubriek Codes X(9)

NB: Aangeleverde rubrieken (met wel een goede code) zonder waarde zullen door SDVT genegeeerd worden. Deze moeten echter wel bij de telling in het aangifte-sluitrecord worden meegenomen (zie voorbeeld J.Jansen)
11 van 20In onderstaande tabel staan de mogelijke rubiekscodes vermeld voor record type "2". Andere rubriekcodes zijn niet toegestaan en per aangifte mag een rubriekcode maar maximaal één keer voorkomen.

Tabel met rubriekcodes
Rubriek Veldnaam Domein Toel./ Controles Code Inhoud
9396 code valutasoort X(9) NLG


6892 (gewijzigd) giro/banknummer 9(9) (Zie paragraaf `controle van het rekeningnummer').


9693 Algemene heffingskorting X(9) X (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9687 Kinderkorting X(9) X (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9688 Aanvullende kinderkorting X(9) X (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9689 Combinatiekorting X(9) X (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9690 Alleenstaande-ouderkorting X(9) X (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9691 Aanvullende alleenstaande-ouderkorting X(9) X (Zie paragraaf `verbandcontroles')
9788 loon tegenwoordige arbeid S9(9) (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9964 loon vroegere arbeid S9(9) (Zie paragraaf `verbandcontroles')


9994 Uw resultaat uit overige werkzaamheden S9(9)


9674 Periodieke uitkeringen S9(9)


9998 Winst uit onderneming S9(9)


9668 Sofi-nummer fiscale partner 9 (9) (Zie paragraaf `controle van het sofi- nummer')en (Zie paragraaf verbandcontroles)
9993 recht op zelfstandigenaftrek X(9) X
12 van 20
2.3.4 Aangifte sluitrecord


In de volgende tabel is aangegeven hoe de verschillende velden in het sluitrecord eruit moeten zien.

Positie V Veldnaam Domein Toelichting/inhoud


1-4 * Gemeentecode 9(4)


5 * Recordtype 9(1) Inhoud: '4': Sluitrecord


6-11 * Aantal aangifte-waarderecords in 9(6) Indien afwezig, vul dit veld met nullen. verzoek

NB: Het aantal aangifte-waarderecords in het verzoek is inclusief de aangeleverde rubrieken zonder waarde (zie voorbeeld J.Jansen)
13 van 20
2.3.5 Gemeente sluitrecord In de volgende tabel is aangegeven hoe de verschillende velden in het sluitrecord eruit moeten zien.

Positie V Veldnaam Domein Toelichting/inhoud


1-4 * Gemeentecode 9(4)


5 * Recordtype 9(1) Inhoud: '9': Sluitrecord


6-15 * Aantal aangifte-voorlooprecords 9(10) Totaal aantal keer voorkomen recordtype "1" in bestand


16-25 * Totaal aantal waarde-records 9(10) Totaal aantal keer voorkomen recordtype "2" in bestand Indien afwezig, vul dit veld met nullen.
14 van 20
3. Controles


In dit hoofdstuk vindt u enkele controles die de Belastingdienst standaard uitvoert op de aangeleverde verzoeken.


3.1 Controle van het Sofi-nummer


Het sofi-nummer in het verzoek moet bestaan en correct zijn.

Het sofi-nummer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:


*moet voldoen aan de modulus 11 controle;

*Het waardebereik minimaal 010000000 en maximaal 999999999 (waarbij het sofi-nummer niet mag beginnen met een 8 (NNP).

Controle op bestaanbaarheid Sofi-nummer met behulp van 11-modulus. Vermenigvuldig:

- het eerste cijfer van het Sofi-nummer met 9,
- het tweede cijfer met 8,

- het derde cijfer met 7,

- het vierde cijfer met 6,

- het vijfde cijfer met 5,

- het zesde cijfer met 4,

- het zevende cijfer met 3,

- het achtste cijfer met 2.

Tel vervolgens alle uitkomsten (van de producten) op. Deel het totaal door 11. Het restgetal moet gelijk zijn aan het negende cijfer van het Sofi-nummer. Het restgetal mag geen 10 zijn.

Let op. Als het Sofi-nummer uit 8 cijfers bestaat zet u er eerst het cijfer "0" voor.

Voorbeeld
Controle van Sofi-nummer 0701.95.377


9 x 0 + 8 x 7 + 7 x 0 + 6 x 1 + 5 x 9 + 4 x 5 + 3 x 3 + 2 x 7 = 150


150/11 = 13 rest 7.


De uitkomst van de modulusdeling (restgetal) is niet 10 en wel gelijk aan het controlecijfer op de negende positie van het Sofi-nummer. Dit betekent dat het Sofi-nummer correct is.
15 van 20
3.2 Controle van het rekeningnummer

*het rekeningnummer moet numeriek zijn en mag maximaal 9 posities (exclusief voorloopnullen) zijn

*het rekeningnummer moet numeriek zijn en moet minimaal 6 posities (exclusief voorloopnullen) zijn

*het rekeningnummer moet numeriek zijn en mag geen 8 posities (exclusief voorloopnullen) zijn

*het rekeningnummer mag geen spaarrekening of een rekening in het buitenland zijn


* modulus 11 controle wordt uitgevoerd op rekeningnummers van meer dan 8 posities (banknummers)
Een gironummer is maximaal 7 posities lang en kent geen modulus 11 controle o.i.d. Banknummers kennen wel een modulus 11 controle. Derhalve wordt een 11 proef op bankrekeningnummers met meer dan 8 posities uitgevoerd

Controle op bestaanbaarheid Bankrekening nummer met behulp van 11- modulus.
Vermenigvuldig:

- het eerste cijfer van het Bankrekening nummer met 9,
- het tweede cijfer met 8,

- het derde cijfer met 7,

- het vierde cijfer met 6,

- het vijfde cijfer met 5,

- het zesde cijfer met 4,

- het zevende cijfer met 3,

- het achtste cijfer met 2.

- het negende cijfer met 1.

Tel vervolgens alle uitkomsten (van de producten) op. Deel het totaal door 11. Het restgetal moet gelijk zijn aan 0 (nul)

Let op: Dit is een andere 11-modulus. dan bij een sofi-nummer.

Voorbeeld
Controle van Bankrekening nummer 3854.26.976


9 x 3 + 8 x 8 + 7 x 5 + 6 x 4 + 5 x 2 + 4 x 6 + 3 x 9 + 2 x 7 + 1 x 6 = 231


231/11 = 21 rest 0.


De uitkomst van de modulusdeling is 0 (nul). Dit betekent dat het Bankrekening nummer correct is.
16 van 20
3.3 Verbandcontroles


3.3.1
Per verzoek dient minimaal één van de volgende heffingskortingen gevuld te zijn:

Kinderkorting (rubriekcode 9687) Aanvullende kinderkorting (rubriekcode 9688) Combinatiekorting (rubriekcode 9689) Alleenstaande ouderkorting (rubriekcode 9690) Aanvullende alleenstaande ouderkorting (rubriekcode 9691) Algemene heffingskorting (rubriekcode 9693)


3.3.2
Indien de rubriek
"Algemene heffingskorting" (rubriekcode 9693) is gevuld, dan dient het
sofi-nummer fiscale partner (rubriekcode 9668) gevuld te zijn.

Het sofi-nummer fiscale partner (rubriekcode 9668) mag alleen gevuld te zijn als de rubriek
"Algemene heffingskorting" (rubriekcode 9693) gevuld is


3.3.3
Bij bijstandsgerechtigden moet altijd de rubriek
"loon vroegere arbeid" (rubriekcode 9964) gevuld zijn


3.3.4
Indien de rubriek
"Combinatiekorting" (rubriekcode 9689) en/of "Aanvullende alleenstaande ouderkorting" (rubriekcode 9691)

is gevuld, dan dient minimaal één van de volgende rubrieken ook gevuld te zijn: "loon tegenwoordige arbeid" (rubriekcode 9788) "Winst uit onderneming" (rubriekcode 9998) "Uw resultaat uit overige werkzaamheden" (rubriekcode 9994).


3.3.5
De rubriek
"Algemene heffingskorting" (rubriekcode 9693)

mag NIET TEGELIJK met één van beide of allebei van de volgende rubrieken gevuld zijn: "Alleenstaande ouderkorting" (rubriekcode 9690) en/of "Aanvullende alleenstaande ouderkorting" (rubriekcode 9691).

En visa versa..


3.3.6
De bedragsrubrieken, loon tegenwoordige arbeid (9788), loon vroegere arbeid (9964), Uw resultaat uit overige werkzaamheden (9994), Periodieke uitkeringen (9674) en Winst uit onderneming (9998) mogen in het import bestand de waarde nul (0) bevatten. Echter na importeren mogen deze niet nul blijven. De controle in het programma SDVT ziet er op toe, via de foutmelding ("bedragveld mag niet nul zijn") dat het export bestand alleen bedragen groter dan nul bevat.


4. Voorbeeld

17 van 20De voorbeelden pretenderen niet fiscaal correct te zijn. Het zijn slechts voorbeelden hoe de bestandsopmaak er uit ziet

Omschrijving Waarde Hoe gaat SDVT hiermee om... Naam B.Voorbeeld Is correct Sofi-nummer 2622.72.635
Geboren 23-12-1950
Sofi-huisgenoot 2622.72.647
Rekeningnummer 3854.26.976
Valuta NLG
Loon Vroegere Arb. 27500
Alg.Heff.Kort. Ja

Naam P.Arexemple Valuta code ontbreekt. SDVT ondersteund alleen Sofi-nummer 2622.72.659 NLG. Dus in SDVT moet de valuta-code NLG nog Geboren 06-07-1972 ingevuld worden. Kinderkorting Ja Tevens is in het systeem van de gemeente vastgesteld Aanvul. Kinderk. Ja dat er Loon-tegenw.-Arbeid is, maar niet exact Loon Tegenw. Arb. 0 hoeveel. In SDVT komt dan ook de melding dat het Loon Vroegere Arb. 12000 bedragveld niet nul mag zijn. Dit moet uitgezocht en ingevuld worden

Naam J.Klaassen Alle verdere gegevens ontbreken. Van dit verzoek Sofi-nummer 2622.72.623 worden middels Data-entry de gegevens Geboren 15-02-1980 gecomplementeerd. SDVT komt eerst met de melding dat één of meerdere heffingskortingen aangekruisd moeten worden. Vervolgens komt de melding dat Loon-Vroegere-Arbeid gevuld moet zijn. Enzovoort...

Naam S.Wiebertje Combinatie korting is aangevraagd. Echter dan moet Sofi-nummer 2621.73.542 er Loon zijn uit tegenwoordige Arbeid, Winst of overige Geboren 16-07-1978 resultaten. Dit wordt in SDVT gemeld. Het verzoek Valuta NLG moet aangepast worden. Loon Vroegere Arb. 13500
Combinatie Korting Ja

Naam J.Jansen Loon Vroegere Arb., Loon Tegenw. Arb., Kinderkorting Sofi-nummer 2621.73.554 bevatten geen waarde. Dit kan door het waarde veld Geboren 11-11-1981 helemaal niet tevullen of deze tevullen met spaties. Valuta NLG Deze velden zullen worden genegeerd. In SDVT zal Loon Vroegere Arb. het verzoek valide moeten worden gemaakt Loon Tegenw. Arb.
Alleenst. Ouder Kort. Ja
Kinderkorting

Naam P.Puk Dit verzoek zal om een aantal redenen helemaal Sofi-nummer 2621.73.566 afgekeurd gaan worden: Geboren 05-05-1955 - Een rubriek bevat een oneigenlijke waarde Valuta BFR (valuta=BFR) Loon Vroegere Arb. 17500 - Loon Vroegere Arb. Komt 2x voor Loon Vroegere Arb. 14500 - Bijdrage korting (of iets dergelijks) bestaat niet, Bijdrage korting Ja mag niet voorkomen.
18 van 20Bovenstaande voorbeelden kunnen als volgt in het importbestand staan:

Het bestand is aangemaakt op 19-06-2001 om 15 uur 6 min. 46 sec Dit wordt als volgt aangeleverd ( = CR/LF, nieuwe regel): Voor het leesgemak zijn de rubriekscodes vetgedrukt, dit moet niet in het echte bestand.


1 2 3 4

1234567890123456789012345678901234567890123456789
0106019062001150646

0106126227263523121950B.Voorbeeld

010629396NLG

010629668262272647

010626892385426976

010629693X

010629964000027500

01064000005

0106126227265906071972P.Arexemple

010629687X

010629688X

010629788000000000

010629964000012000

01064000004

0106126227262315021980J.Klaassen

01064000000

0106126217354216071978S.Wiebertje

010629396NLG

010629689X

010629964000013500

01064000003

0106126217355411111981J.Jansen

010629396NLG

010629690X

010629687

010629964

010629788

01064000005

0106126217356605051955P.Puk

010629396BFR

010629689X

010629964000017500

010629964000014500

010629331X

01064000005

0106900000000060000000022

19 van 20


5. Gegevensbeschrijving
Gegevensnaam Sofi-nummer aanvrager

Omschrijving Het Sofi-nummer van de belastingplichtige die het verzoek om voorlopige teruggaaf doet.

Gegevensnaam geboortedatum aanvrager

Omschrijving De geboortedatum van de belastingplichtige die het verzoek om voorlopige teruggaaf doet.
LET OP! Bij afwijking van de aangeleverde geboortedatum met welke bij de belastingdienst is geregistreerd, wordt het verzoek afgewezen.
Mocht de dag van geboorte niet bekend zijn, maar wel het jaar moet de geboortedatum opgevoerd worden als 0000EEJJ of hetzelfde zijn als die van de Sociale Verzekerings Bank namelijk 0107EEJJ

Gegevensnaam naam (en voorletters) aanvrager

Omschrijving De naam van de belastingplichtige die het verzoek om voorlopige teruggaaf doet.

Gegevensnaam code valutasoort

Omschrijving Aanduiding van de valutasoort waarin het verzoek om voorlopige teruggaaf gedaan wordt.

Toelichting Mag alleen NLG zijn.

Gegevensnaam (gewijzigd) giro/banknummer

Omschrijving Veld voor het invullen van een giro- of banknummer dat afwijkt van, of onbekend is bij de Belastingdienst.

Toelichting Mag geen spaarrekening of buitenlandse rekening betreffen. Als niet bekend is of het rekeningnummer bekend is bij de belastingdienst, kan deze altijd worden doorgegeven.

Gegevensnaam Algemene heffingskorting

Omschrijving Indicatie of de belastingplichtige een verzoek doet om uitbetaling van zijn algemene heffingskorting.

Gegevensnaam kinderkorting

Omschrijving Indicatie bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf rekening gehouden moet worden met de kinderkorting.

Gegevensnaam aanvullende kinderkorting

Omschrijving Indicatie bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf rekening gehouden moet worden met de aanvullende kinderkorting.
20 van 20

Gegevensnaam Combinatiekorting

Omschrijving Indicatie bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf rekening gehouden moet worden met de combinatiekorting.

Gegevensnaam Alleenstaande-ouderkorting

Omschrijving Indicatie bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf rekening gehouden moet worden met de alleenstaande-ouderkorting.

Gegevensnaam aanvullende. Alleenstaande-ouderkorting

Omschrijving Indicatie dat bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf rekening moet worden gehouden met de aanvullende alleenstaande-ouderkorting.

Gegevensnaam loon tegenwoordige arbeid

Omschrijving Bedrag van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid welke aan loonheffing zijn onderworpen.

Gegevensnaam loon vroegere arbeid

Omschrijving Bedrag van de inkomsten uit vroegere arbeid welke aan loonheffing zijn onderworpen. b.v. pensioen,AOW, WAO, Anw, WW, bijstand (inclusief de eventuele partner-alimentatie).

Gegevensnaam resultaat uit overige werkzaamheden

Omschrijving Het resultaat uit werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren. bijvoorbeeld freelance inkomsten

Gegevensnaam periodieke uitkeringen

Omschrijving Het totaalbedrag van de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen van de belastingplichtige, waarover geen loonbelasting wordt geheven, verminderd met de daarop drukkende aftrekbare kosten

Gegevensnaam winst uit onderneming

Omschrijving Winst uit onderneming is het positieve of negatieve fiscale resultaat dat verkregen is uit een of meerdere ondernemingen onder welke naam of in welke vorm dan ook.

Gegevensnaam Sofi-nummer fiscale partner

Omschrijving Het sofi-nummer van de partner van de belastingplichtige.

Gegevensnaam recht op zelfstandigenaftrek

Omschrijving Indicatie of belastingplichtige die het verzoek om voorlopige teruggaaf doet recht heeft op zelfstandigenaftrek.Deel: ' Uitwisselbestandsbeschrijving verzoek voorlopige teruggaaf '
Lees ook