Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Westelijk Halfrond

Adviseur Koninkrijksaangelegenheden

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 juni 1999
Kenmerk DWH/AK-99/99
Blad /2
Bijlage(n)
Betreft Uitzondering op vereiste van parlementaire goedkeuring verdragen

In het overleg met de vaste commissies van Buitenlandse Zaken en van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken op 9 juni is verzocht aan te geven op grond van welke criteria afgeweken kan worden van het vereiste van parlementaire goedkeuring voor verdragen.

Over de uitzondering op het vereiste van parlementaire goedkeuring van verdragen ex artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet Goedkeuring en Bekendmaking Verdragen (St. 1994, 542) kan het volgende worden opgemerkt.


1. Artikel 7, aanhef juncto onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen bepaalt dat de parlementaire goedkeuring niet is vereist indien een verdrag geen belangrijke geldelijke verplichtingen oplegt en voor ten hoogste een jaar is gesloten. Als algemeen criterium geldt daarbij dat het verdrag geen strijd met de Grondwet mag opleveren. Er zijn geen andere criteria dan die uit de wettekst blijken. Ook uit de Memorie van Toelichting bij de Rijkswet en bij de Grondwetswijziging van 1953, waarbij de bepaling werd ingevoerd, blijkt van geen andere voorwaarden of beperkingen aan de wettelijke bevoegdheden terzake van de regering.


2. Uit de genoemde Memories van Toelichting blijkt dat "belangrijke geldelijke verplichtingen" geen scherp omlijnd begrip is. Door het verdrag met de Verenigde Staten inzake de Forward Operating Locations op de Nederlandse Antillen en Aruba worden geen belangrijke geldelijke verplichtingen aangegaan: de Verenigde Staten dragen de kosten van deze Forward Operating Locations. Het andere criterium, ten hoogste een jaar geldend, is expliciet in het onderhavige verdrag opgenomen. De reden voor de beperking in tijdsduur is dat het verdrag als een voorlopige, maar wel terstond effectief zijnde regeling werd bedoeld, vooruitlopend op het te sluiten definitieve verdrag, zoals de verdragstekst ook stelt. Dit definitieve verdrag zal uiteraard aan de parlementaire goedkeuring worden onderworpen.


3. Sinds 1953 is de bepaling, gemiddeld ongeveer 10 maal per jaar, op diverse soorten verdragen toegepast. Het betreft uiteraard de zeer kortlopende verdragen met internationale organisaties betreffende symposia e.d., de meeste visumafschaffingsverdragen en projectovereenkomsten inzake ontwikkelingssamenwerking, en ook bijvoorbeeld de verdragen met de Verenigde Staten ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Aruba inzake asset-sharing bij confiscaties (Trb. 1994, 80 en 140), in afwachting van de inwerkingtreding van het definitieve verdrag.

De tekst van deze verdragen wordt ingevolge artikel 13 van de genoemde Rijkswet aan de Staten-Generaal en in voorkomende gevallen aan de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba gezonden.

J.J. van Aartsen

Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Uitzonderingen op parlementaire toestemming voor verdragen '
Lees ook