Gemeente Tilburg


9-2-99

Unieke aanpak voor Noorderbos

Bodemsanering en inrichting gaan hand in hand

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een bodemsaneringsplan en een inrichtingsplan voor de vloeivelden/het Noorderbos. De plannen zijn opgesteld in een projectgroep. Hierin zaten naast de gemeente Tilburg, waterschap De Dommel, Brabants Landschap, Dienst Landelijk Gebied, de provincie, SC-DLO (bodemonderzoek), H+N+S Landschapsarchitecten (inrichtingsplan) en Witteveen+Bos (saneringsplan). De projectgroep heeft bekeken of er natuurbos kan worden aangelegd op de voormalige vloeivelden waar gewandeld, gefietst en paardgereden kan worden. Voorwaarde is dat de huidige bodemgesteldheid gehandhaafd blijft doordat er passende maatregelen genomen worden. Daarnaast is gekeken welke rol het bos kan spelen in de waterhuishouding van het oostelijk gelegen natuurgebied De Brand.

Het plan voor het Noorderbos bestaat uit een eerder genoemd saneringsplan en een inrichtingsplan. De twee plannen hebben veel met elkaar te maken. Zo staan in het bodembeheersplan inrichtingsmaatregelen die rekening houden met de vervuiling van de bodem. Uitgangspunten zijn dat er in de toekomst voor de gebruikers geen onacceptabele risico's mogen ontstaan en de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet verslechteren.

Bodembeheersplan als saneringsvorm
Voor de bodemproblematiek van de voormalige vloeivelden is een beheersplan opgesteld als vorm van sanering. In dit plan worden de volgende maatregelen beschreven:

- Inrichtingsmaatregelen: bij de inrichting van het bos is rekening gehouden met de locaties waar hoge en lage concetnraties vervuiling voorkomen.

- Monitoring van de verontreinigingssituatie: in de komende jaren zullen aan de hand van metingen het gedrag en de effecten van de verontreinging worden gevolgd.

- Indien nodig zal de zuurgraad kunstmatig op een veilig peil worden gebracht door kalk toe te voegen (in de bosbouw geen onbekende maatregel).

- Het noodzakelijk verzetten van grond zal zodanig gebeuren dat er geen vermenging plaatsvindt van grond met verschillende gehalten vervuiling. In het beheersplan zijn hiervoor grondkwaliteitszones opgenomen.

- Verontreinigde grond die vrijkomt bij de aanleg van de Noordoosttangent wordt verwerkt in twee wallen langs de weg. De gemeente heeft dit bodemsaneringsplan inmiddels naar de provincie gestuurd voor goedkeuring. Dat is in deze vorm nog niet eerder gebeurd. Deze aanpak maakt het mogelijk de vloeivelden op een betaalbare wijze een nieuwe functie te geven.

Structuur vloeivelden uitgangspunt inrichting Noorderbos De locatie waar het Noorderbos wordt aangelegd heeft een aantal opvallende kenmerken. Zo is de typische topografie van de voormalige vloeivelden een uitgangspunt geweest voor het inrichtingsplan. De jarenlange bevloeiing met voedselrijk water heeft ervoor gezorgd dat de bodem een hoog organisch gehalte heeft. Dit betekent dat er een grotere keuze is in de bomen die geplant kunnen worden. Uiteraard heeft ook de verontreiniging een rol gespeeld bij het inrichtingsplan. Daarnaast zijn van invloed geweest de aanleg van de Noordoosttangent, de aanwezige hoogspanningsleiding, de verschillende leidingen onder de grond, het schouwpad langs de hoofdwatergangen, de wateropvang bij piekuren van de Waterzuivering Noord en de Groene Hoofdstructuur.

Groot bos met hakhout en robina's
Het Noorderbos wordt één groot bos en vormt een contrast met de omgeving. De structuur van de vloeivelden blijft herkenbaar want zij biedt mogelijkheden voor de verkaveling van het bos en de ontsluiting. Het grote bos kent twee typen: een hakhoutbos van zomereiken, en een parkbos van mooie robinia (Europees hardhout). Er is voor robinia gekozen vanwege de schoonheid van de boom en vanwege het beperkte bladverlies. Het hakhoutbos komt te liggen op de meest vervuilde percelen en onder de hoogspanningsleidingen. Het parkbos ligt op de overige delen. Tussen de robinia's worden Amerikaanse eiken geplant die zorgen voor kleurige accenten.

In het parkbos kan gewandeld worden via de lage afvoersloten die worden omgevormd tot eikenlanen en singels met krentenboompjes. De lage afvoersloten zijn het minst verontreinigd. In het verleden zijn al wat bomen geplant in het Noorderbos. Dit nieuwe inrichtingsplan betekent dat enkele van deze bomen gekapt moeten worden, met name populieren. Het deels bestaande eikenbos wordt omgevormd tot hakhoutbos.
Het bos is zoals eerder gezegd bedoeld voor extensieve recreatie. Dit betekent dat er gefietst, gewandeld en paardgereden kan worden.

Achtergrond
Begin jaren negentig hebben provincie en Rijk besloten om in de buurt van steden bossen aan te leggen van 100 hectare of groter. Deze bossen zijn bedoeld voor openluchtrecreatie, houtproductie of verbetering van de kwaliteit van het landschap. De gemeente Tilburg wees in 1990 de voormalige vloeivelden in het noorden van de stad aan als plaats waar een recreatief bos moest komen. Dat ging echter niet zomaar omdat de vloeivelden sterk verontreinigd zijn. Deze verontreiniging is ontstaan doordat de vloeivelden in het verleden gebruikt werden voor waterzuivering. Via hoger liggende kanaaltjes vloeide het vuile rioolwater over de weilanden. De bodem zuiverde het water dat via afvoersloten naar de beek de Zandleij werd gevoerd. De vuildeeltjes bleven in de bodem achter. Hierdoor zijn de vloeivelden sterk verontreinigd met chroom en arseen en in mindere mate met cadmium, koper, lood, nikkel en zink. Tegenwoordig wordt het water gezuiverd in de moderne afvalwaterzuivering Tilburg Noord.

Vanwege de plannen om een bos aan te leggen op de plaats van de voormalige vloeivelden zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Zo is de verontreiniging in beeld gebracht. Omdat het om een groot gebied gaat van zo'n 100 hectaren, is een onderzoeksmethode gebruikt die met een beperkt aantal grondboringen en monsters toch een beeld gaf van de verontreiniging. Op basis van de onderzoeksgegevens kon een kostenraming voor de sanering worden gemaakt. Een sanering die zou bestaan uit het volledig ontgraven en afvoeren van de vervuilde grond zou tussen 6 en 27 miljoen gulden kosten. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheden grond die verwijderd moeten worden. Deze enorme bedragen waren niet beschikbaar, daarom is de gemeente gaan overleggen met de provincie over andere oplosssingen.

Er is onder andere nader onderzoek gedaan naar de vervuiling in relatie tot de risico voor de natuur. Hieruit bleek dat er in de huidige situatie (weidegebied) geen risico's zijn. Deze risico's kunnen wel ontstaan wanneer er een bos wordt aangelegd. Om deze risico's te voorkomen is een beheersplan opgesteld als vorm van sanering. Dit beheersplan past in de veranderde aanpak van bodemsanering die door het Rijk is voorgesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat het niet nodig is in elke situatie de bodem volledig schoon te maken. Afhankelijk van het toekomstig gebruik van de bodem wordt bekeken hoe en in welke mate de bodemverontreiniging wordt aangepakt.

Planning
Het college heeft op dinsdag 9 februari ingestemd met het bodembeheersplan en het inrichtingsplan. Vanaf 10 februari aanstaande legt de provincie de ontwerpbeschikking en het bodemsaneringsplan officieel vier weken ter inzage. In deze vier weken kan iedereen bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. In het voorjaar wordt gestart met de bosaanleg. Als eerste zullen de lanen worden aangelegd. Ook worden zo'n 14 hectares bospercelen aangeplant. In het plantseizoen 1999/2000 en 2000/2001 volgen de overige delen van het Noorderbos.

Deel: ' Unieke aanpak voor Noorderbos Tilburg '
Lees ook