De Unie


Unilever: Principe akkoord CAO

10 maart 2003 - U heeft massaal gehoor gegeven aan ons verzoek te reageren op de concept-voorstellenbrief voor de nieuwe Unilever-CAO. Hiervoor bedanken wij u hartelijk! Een aantal opmerkingen hebben wij daadwerkelijk opgenomen in de definitieve versie. Samen met deze brief ontvangt u de voorstellenbrief.

Zoals verwacht hebben wij in de nacht van 20 op 21 februari met Unilever een principe-akkoord bereikt over de nieuwe CAO. Met deze brief informeren wij u over de belangrijkste afspraken. De uitgebreide teksten treft u binnenkort in uw brievenbus aan, waarna u De Unie uw oordeel over het bereikte resultaat kenbaar kunt maken.

Wij hebben alle voorstellen toegelicht, maar in het bijzonder aangedrongen op de volgende zaken:

Rol ondernemingsraden
Wij vinden dat de rol van ondernemingsraden in alle opzichten groter moet worden. Een moderne vakbond zoekt de samenwerking met, en is een partner van ondernemingsraden. Wij willen de positie van ondernemingsraden binnen Unilever versterken.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid hebben wij er bij Unilever op aangedrongen een visie te ontwikkelen voor de inzet van ouderen i.v.m de aanstaande vergrijzing. Het aantal 'oudere' medewerk(st)ers zal drastisch toenemen . Hoe wordt daar mee omgegaan? Helaas zijn dit soort zaken niet per CAO te regelen maar hebben wel onze volle aandacht. Wij pleiten voor een gedegen "leeftijdsbewust personeelsbeleid", met een grote individuele keuzevrijheid. Voorbeelden hiervan zijn betaald ouderschapsverlof, maar ook het bieden van mogelijkheden aan oudere werknemers op een verantwoorde manier te blijven werken. Wij dringen er bij Unilever op aan hiertoe faciliteiten te creëren.

Premiesparen
Nu de fiscale mogelijkheden van het premiesparen zin opgeheven, willen we samen met Unilever alternatieven ontwikkelen. Wij dringen al lange tijd aan op financiële vangnetten voor werknemers die tijdens of na arbeidsongeschiktheid een andere of aangepaste functie gaan vervullen.

Primaire loonsverhoging
Tot nu toe hebben Unilever en vakverenigingen niet veel meer gedaan dan hun standpunten te formuleren en toe te lichten. Unilever benadrukt dat het weliswaar een uitstekend jaar achter de rug heeft, maar dat een soortgelijk resultaat in 2003 allerminst vanzelfsprekend is. De structurele verhoging van de inkomens is 2,5% met een looptijd van een jaar (van 1 maart 2003 tot 1 maart 2004). Hiermee is dit het maximale resultaat dat werkgevers en bonden op grond van het zogenaamde Centraal Akkoord mogen afspreken. De bonden stellen dat zij vooralsnog geen reden zien af te wijken van een primaire loonsverhoging van 2,5%.

Pensioen
Unilever blijft faciliteiten bieden om door te sparen, echter zonder de fiscale voordelen, maar nog altijd met een fors rendement. Per slot van rekening legt Unilever een zelfde bedrag (maar wel belast) in als uzelf. Als alternatief biedt Unilever de mogelijkheid om de bedragen onder te brengen ten bate van uw pensioenopbouw, gesteld dat uw pensioen niet is "volgestort".

RAB
Het is ons niet gelukt de RAB onderdeel te laten uitmaken van het pensioengevend inkomen. Wel is er een onderscheid aangebracht tussen omzet- en winstdoelstellingen enerzijds, en teamtargets anderzijds. Dit impliceert dat het behalen van teamtargets in de toekomst altijd tot uitbetaling leidt (indien gehaald) ook wanneer de omzet en/of winst van het bedrijfsonderdeel beneden de doelstellingen blijven.

Reïntegratie en arbeidsongeschiktheid
De Unie tracht reeds geruime tijd afspraken te maken over een compensatie door Unilever van de financiële consequenties bij reïntegratie en arbeidsongeschiktheid. Ook vinden wij dat de kosten van een deskundigenoordeel bij het UWV GAK ("second opinion") door Unilever vergoed dienen te worden. Hierover hebben wij goede afspraken kunnen maken. Ook op dit belangrijke onderdeel uit onze voorstellen is Unilever De Unie tegemoet gekomen. Unilever zal op de locaties UBF Nassaukade en in Hellendoorn gaan proefdraaien voor de duur van 1 jaar. De bedoeling is dat oudere werknemers (56 en ouder) de mogelijkheid krijgen minder te gaan werken zonder al te veel gevolgen voor hun inkomensniveau.

Wij hebben verder over vele andere onderwerpen afspraken gemaakt, die van invloed kunnen zijn op uw situatie. Daarom raden wij u aan de teksten (die u binnenkort van ons ontvangt) goed te bestuderen!

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Olof King
Bestuurder

* Intropagina Unilever

maandag, 10 maart 2003

Deel: ' Unilever Principe akkoord CAO '
Lees ook