unilever

unilever resultaten
eerste kwartaal 1999

financikle resultaten

uitgedrukt in constante wisselkoersen daalde de omzet met 1% en was de bedrijfswinst vssr bijzondere posten onveranderd. na bijzondere posten daalde de bedrijfswinst met 5% als gevolg van een negatieve omslag in bijzondere posten. hogere nettorentebaten en lagere belastingen leidden tot een toename van 2% van de nettowinst.

tegen actuele wisselkoersen daalde de nettowinst met 6% in guldens, 1% in ponden sterling en 2% in us dollars.

bedrijfsresultaten

de geringe omzetdaling moet worden bezien in het licht van een zeer goede start van 1998 en - voor rapporteringsdoeleinden - een korter kwartaal in vergelijking met vorig jaar. voor de rest van het jaar verwachten we een herstel van de omzetgroei.

de volgende toelichting heeft als basis de bedrijfsresultaten vssr bijzondere posten, uitgedrukt in constante wisselkoersen.

in europa daalde de omzet met 4% als gevolg van het snoeien in de productenportefeuille voor voedingsmiddelen en veranderingen in het distributiekanaal voor ijs in het verenigd koninkrijk. de economische crisis in rusland resulteerde in een aanzienlijke terugval van de omzet, vergeleken met een uitstekend eerste kwartaal vorig jaar.

onze bedrijven in huishoudelijke en persoonlijke verzorging behaalden redelijke omzetgroei in west-europa. door de aanhoudende positieve invloed van herstructureringen en rationalisatie van de productenportefeuille verbeterden de brutowinstmarges verder hetgeen werd tenietgedaan door hogere marketinguitgaven en een lagere bijdrage van pensioenoverschotten.

in noord-amerika daalde de omzet met 3%, voornamelijk door lagere consumentenaankopen in een aantal
voedingsmiddelencategoriekn. de omzetontwikkeling in huishoudelijke en persoonlijke verzorging was wisselend; lagere omzetten in wasmiddelen werden gecompenseerd door enige groei in persoonlijke verzorging. het totale winstniveau bleef gelijk; tegenover goede resultaten in huishoudelijke en persoonlijke verzorging stonden lagere winsten in voedingsmiddelen als gevolg van een daling in de omzet en hogere botervetprijzen voor ijs.

in afrika en het midden-oosten steeg de omzet met 3%. de winst nam sterk toe als gevolg van verbeterde marges. de belangrijkste bijdrage aan deze resultaten werd geleverd door zuid-afrika gecombineerd met een aanhoudend herstel in nigeria.

in azik en pacific startten we het jaar goed en de omzet nam met 5% toe, voornamelijk door de aanzienlijke bijdragen van huishoudelijke en persoonlijke verzorging. winst en marge stegen ondanks hogere marketinguitgaven. deze winsttoename is voornamelijk te danken aan opnieuw een uitstekend resultaat in india en aan een verbetering in china. in zuidoost-azik beginnen we tekenen van herstel te zien.

in latijns-amerika werd in de meeste landen de consumentenvraag gedrukt door de economische moeilijkheden. gegeven deze omstandigheden richten we onze aandacht op het behouden van onze marktposities in onze kern-categoriekn. de omzet was nagenoeg onveranderd als gevolg van prijsverhogingen in reactie op valutadevaluaties. de winst daalde, voornamelijk als gevolg van matige ijsresultaten in brazilik.

jaar 2000

medio 1996 is unilever met een alomvattend programma gestart om de bedrijfscontinuoteit rond de eeuwwisseling te waarborgen.

de eerste fase, gericht op interne aanpassingen van informatiesystemen, besturingssystemen voor fabrieks- en productieprocessen en telecommunicatieonderdelen was in 1998 praktisch afgerond. het resterende deel van het werk, dat van beperkte omvang is en minder dan 2% betreft van de totale interne aanpassingen, wordt voortdurend door de raden van bestuur gecontroleerd en gestuurd. dit wordt in de eerste helft van 1999 afgerond.

de tweede, reeds in gang gezette, fase richt zich op onze partners in de logistieke keten en op de infrastructurele voorzieningen. unilever beschouwt dit als de meest waarschijnlijke bron van mogelijke bedrijfsproblemen in verband met het jaar 2000. wij zijn bezig risicos te identificeren en prioriteiten te stellen. elke belangrijke bedrijfspartner wordt getoetst op de wijze van voorbereiding op de eeuwwisseling. onze noodplannen voorzien in vervangende of extra leveranciers en, waar nodig, in het opvangen van mogelijke tekorten door het aanleggen van reservevoorraden. gedetailleerde bedrijfscontinuoteitsplannen zullen eind september 1999 gereed zijn.

het is moeilijk de gevolgen in te schatten van mogelijke onderbrekingen van diensten van leveranciers of nutsbedrijven veroorzaakt door storingen die samenhangen met het jaar 2000. hoewel er geen absolute zekerheid te verkrijgen is, meent unilever dat zij in de laatste fase van haar jaar 2000 programma de noodzakelijke maatregelen zal hebben getroffen om het risico van storingen in de bedrijfsprocessen tijdens de kritieke overgangsfase tot een minimum te beperken.

cumulatief hebben we fl. 460 miljoen besteed, waarvan fl. 33 miljoen in het eerste kwartaal van 1999. de totale kosten voor het beveiligen van de continuoteit van de bedrijfsprocessen tijdens de overgang naar het nieuwe millennium worden geschat op een bedrag van bijna fl. 1 miljard. dit bedrag omvat alle aan het programma gerelateerde externe kosten, afschrijvingen op investeringen en directe interne kosten vanaf 1996 tot de afronding van het programma, dat tot na 1 januari 2000 zal doorgaan.

europese monetaire unie

we verstrekken in 1999 aanvullende informatie over de resultaten in euros en zullen met ingang van het eerste kwartaal van het jaar 2000 de gulden en het pond sterling vervangen door de euro. vanaf dat moment zal aanvullende informatie in ponden sterling worden verstrekt.

we hebben alle noodzakelijke aanpassingen aan onze interne transactiesystemen aangebracht en hebben, sinds


1 januari 1999, euro-contracten voor vreemde valutas, depositos en kortetermijnleningen afgesloten.

aanvullende informatie in euros is opgenomen in de bijlage bij deze aankondiging.

geconsolideerde winst- en verliesrekening constante wisselkoersen

(geen externe accountantscontrole toegepast)

in de onderstaande winst- en verliesrekening zijn de resultaten in beide jaren tot guldens herleid tegen constante wisselkoersen, zijnde de gemiddelde koersen over 1998. deze wijze van rapporteren vergemakkelijkt het maken van vergelijkingen, omdat de invloed van wisselkoersschommelingen is geklimineerd.

 

eerste fl. miljoen kwartaal
---------------------------------------------------------------


1999 1998stijging/(daling)
-------------------------------------------------------------- netto-omzet 21.400 21.684 (1)%
-------------------------------------------------------------- bedrijfswinst 2.051 2.153 (5)%
-------------------------------------------------------------- bedrijfswinst vssr
bijzondere posten 2.121 2.121 - %
-------------------------------------------------------------- inkomsten uit financikle
vaste activa 23 16 nettorente(kosten) 115 103
---------------------------------- winst vssr belastingen 2.189 2.272 (4)% belastingen (688) (810)
---------------------------------- winst na belastingen 1.501 1.462 3 % aandeel van derden in de
winst (81) (67)
---------------------------------- nettowinst tegen constante
wisselkoersen over 1998 1.420 1.395 2 %
---------------------------------- nettowinst vssr bijzondere
posten 1.472 1.382 7 %
-------------------------------------------------------------- nettowinst tegen actuele
wisselkoersen 1.358 1.439 (6)%
-------------------------------------------------------------- samengevoegde winst fl. fl.
- per gewoon aandeel van
fl. 1 1,22 1,28 (5)%
- per gewoon aandeel van
fl. 1 fully diluted 1,18 1,25 (6)%

geografische analyse

eerste fl. miljoen kwartaal
---------------------------------------------------------------


1999 1998
--------------------------------------------------------------- netto-omzet
europa 9.683 10.054 noord-amerika 4.410 4.546 afrika en midden-oosten 1.228 1.189 azik en pacific 3.286 3.119 latijns-amerika 2.793 2.776
----------------------- totaal netto-omzet 21.400 21.684
----------------------- bedrijfswinst vssr bijzondere posten
europa 952 1.010 noord-amerika 343 339 afrika en midden-oosten 156 110 azik en pacific 350 308 latijns-amerika* 320 354
----------------------- subtotaal 2.121 2.121 bijzondere posten (70) 32
----------------------- totaal bedrijfswinst 2.051 2.153
----------------------- brutowinstmarge vssr bijzondere posten
europa 9,8% 10,1% noord-amerika 7,8% 7,5% afrika en midden-oosten 12,7% 9,3% azik en pacific 10,7% 9,9% latijns-amerika 11,4% 12,7%
----------------------- brutowinstmarge (vssr bijzondere posten) 9,9% 9,8%
----------------------- totaal brutowinstmarge 9,6% 9,9%
-----------------------


* tegen actuele wisselkoersen over het eerste kwartaal 1999 is de bedrijfswinst in latijns-amerika ongeveer fl. 51 miljoen lager als gevolg van valutadevaluaties in de regio.

analyse naar bedrijfsactiviteiten

eerste fl. miljoen kwartaal
---------------------------------------------------------------


1999 1998
--------------------------------------------------------------- netto-omzet
voedingsmiddelen 10.755 11.337
--------------------------------------------------------------- voedingsmiddelen op basis van olie en
zuivel en bakkerijproducten 4.013 4.220 ijs en dranken 2.993 3.174 culinaire en diepvriesproducten 3.749 3.943
--------------------------------------------------------------- huishoudelijke verzorging en
professionele reiniging 4.990 4.832 persoonlijke verzorging 5.355 5.180 overige activiteiten 300 335
----------------------- totaal netto-omzet 21.400 21.684
----------------------- bedrijfswinst vssr bijzondere posten
voedingsmiddelen 744 835
--------------------------------------------------------------- voedingsmiddelen op basis van olie en
zuivel en bakkerijproducten 393 382 ijs en dranken 37 124 culinaire en diepvriesproducten 314 329
--------------------------------------------------------------- huishoudelijke verzorging en
professionele reiniging 595 497 persoonlijke verzorging 732 710 overige activiteiten 50 79
----------------------- subtotaal 2.121 2.121 bijzondere posten (70) 32
----------------------- totaal bedrijfswinst 2.051 2.153
----------------------- brutowinstmarge vssr bijzondere posten
voedingsmiddelen 6,9% 7,4%
--------------------------------------------------------------- voedingsmiddelen op basis van olie en
zuivel en bakkerijproducten 9,8% 9,0% ijs en dranken 1,2% 3,9% culinaire en diepvriesproducten 8,3% 8,3%
--------------------------------------------------------------- huishoudelijke verzorging en
professionele reiniging 11,9% 10,3% persoonlijke verzorging 13,7% 13,7% overige activiteiten 16,5% 23,5%
----------------------- brutowinstmarge (vssr bijzondere posten) 9,9% 9,8%
----------------------- totaal brutowinstmarge 9,6% 9,9%
-----------------------

toelichting

verwervingen

in de eerste drie maanden van 1999 was het effect van de in deze periode verworven bedrijven op de netto-omzet fl. 13 miljoen en op de bedrijfswinst een verlies van fl. 2 miljoen.

nettokas en gearing

de nettokaspositie, tegen koersen aan het einde van de periode, was fl. 12.669 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal, vergeleken met een nettokaspositie van fl. 11.016 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal vorig jaar. nettogearing was daarom nul.

wisselkoersen

de resultaten over het kwartaal en die over de overeenkomstige periode van 1998 zijn herleid tegen gelijke gemiddelde wisselkoersen. dit zijn de gemiddelde koersen over 1998, gebaseerd op #1 = fl. 3,29 en us$1 = fl. 1,98. daarnaast zijn de resultaten en de winst per aandeel getoond tegen de actuele wisselkoersen geldend in elke periode. deze zijn gebaseeerd op #1 = fl. 3,22 en us$1 = fl. 1,98 voor het eerste kwartaal van
1999 en #1 = fl. 3,38 en us$1 = fl. 2,05 voor het eerste kwartaal van 1998.

wijziging in toegepaste grondslagen

als gevolg van het toepassen van de united kingdom financial reporting standard 14 met betrekking tot winst per aandeel worden dividenden betaald op intern gehouden aandelen ter dekking van werknemersaandelenoptieplannen niet opgenomen in de resultaten van de periode en niet in dividenden. de cijfers voor 1998 zijn dienovereenkomstig aangepast.

bekendmaking resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar

de resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar van
1999 zullen op vrijdag 6 augustus 1999 worden bekendgemaakt. deze aankondiging zal tevens gegevens van de halfjaarbalans en van het kasstroomoverzicht bevatten.

aanvullende informatie in euros

geconsolideerde winst- en verliesrekening - constante wisselkoersen

(geen accountantscontrole toegepast)

de cijfers in euros in deze bijlage zijn afgeleid van de geconsolideerde resultaten in guldens van de unilever groep, waarbij de officikle omrekenkoers van 1 euro = fl. 2,20371 is gebruikt voor alle periodes. als gevolg hiervan zijn de trends in de eurobedragen gelijk aan de trends in de onderliggende guldensbedragen, maar verschillen deze van de trends in ponden sterling (en us dollars), behalve in de vergelijking van 1999 met 1998 tegen constante wisselkoersen.

eerste euro miljoen kwartaal
---------------------------------------------------------------


1999 1998stijging/(daling)
-------------------------------------------------------------- netto-omzet 9.710 9.840 (1)%
-------------------------------------------------------------- bedrijfswinst 932 977 (5)%
-------------------------------------------------------------- bedrijfswinst vssr bijzondere
posten 962 962 - %
-------------------------------------------------------------- inkomsten uit financikle
vaste activa 10 7 nettorente(kosten) 52 47
--------------------------------- winst vssr belastingen 994 1.031 (4)% belastingen (312) (368)
--------------------------------- winst na belastingen 682 663 3 % aandeel van derden in de
winst (37) (30)
--------------------------------- nettowinst tegen constante
wisselkoersen over 1998 645 633 2 %
--------------------------------- nettowinst vssr bijzondere
posten 668 627 7 %
-------------------------------------------------------------- nettowinst tegen actuele
wisselkoersen 616 653 (6)%
-------------------------------------------------------------- samengevoegde winst euro euro
- per gewoon aandeel van fl.

1 0,55 0,58 (5)%
- per gewoon aandeel van fl.

1 fully diluted 0,54 0,57 (6)%
- per gewoon aandeel van 1,25
p 8,27 8,75 (5)%
- per gewoon aandeel van 1,25
p fully diluted 8,06 8,54 (6)%

geografische analyse

eerste euro miljoen kwartaal
---------------------------------------------------------------


1999 1998
--------------------------------------------------------------- netto-omzet
europa 4.394 4.562 noord-amerika 2.001 2.063 afrika en midden-oosten 557 540 azik en pacific 1.491 1.415 latijns-amerika 1.267 1.260
----------------------- totaal netto-omzet 9.710 9.840
----------------------- bedrijfswinst vssr bijzondere posten
europa 432 458 noord-amerika 155 154 afrika en midden-oosten 70 49 azik en pacific 160 140 latijns-amerika* 145 161
----------------------- subtotaal 962 962 bijzondere posten (30) 15
----------------------- totaal bedrijfswinst 932 977
----------------------- brutowinstmarge vssr bijzondere posten
europa 9,8% 10,1% noord-amerika 7,8% 7,5% afrika en midden-oosten 12,7% 9,3% azik en pacific 10,7% 9,9% latijns-amerika 11,4% 12,7%
----------------------- brutowinstmarge (vssr bijzondere posten) 9,9% 9,8%
----------------------- totaal brutowinstmarge 9,6% 9,9%
-----------------------


* tegen wisselkoersen geldend voor het eerste kwartaal 1999, is de bedrijfswinst voor latijns-amerika ongeveer euro 23 miljoen lager als gevolg van valutadevaluaties in de regio.

analyse naar bedrijfsactiviteiten

eerste euro miljoen kwartaal
---------------------------------------------------------------


1999 1998
--------------------------------------------------------------- netto-omzet
voedingsmiddelen 4.880 5.144
--------------------------------------------------------------- voedingsmiddelen op basis van olie en
zuivel en bakkerijproducten 1.821 1.915 ijs en dranken 1.358 1.440 culinaire en diepvriesproducten 1.701 1.789
--------------------------------------------------------------- huishoudelijke verzorging en
professionele reiniging 2.264 2.193 persoonlijke verzorging 2.430 2.351 overige activiteiten 136 152
----------------------- totaal netto-omzet 9.710 9.840
----------------------- bedrijfswinst vssr bijzondere posten
voedingsmiddelen 336 379
--------------------------------------------------------------- voedingsmiddelen op basis van olie en
zuivel en bakkerijproducten 178 173 ijs en dranken 16 57 culinaire en diepvriesproducten 142 149
--------------------------------------------------------------- huishoudelijke verzorging en
professionele reiniging 270 225 persoonlijke verzorging 333 322 overige activiteiten 23 36
----------------------- subtotaal 962 962 bijzondere posten (30) 15
----------------------- totaal bedrijfswinst 932 977
----------------------- brutowinstmarge vssr bijzondere posten
voedingsmiddelen 6,9% 7,4%
--------------------------------------------------------------- voedingsmiddelen op basis van olie en
zuivel en bakkerijproducten 9,8% 9,0% ijs en dranken 1,2% 3,9% culinaire en diepvriesproducten 8,3% 8,3%
--------------------------------------------------------------- huishoudelijke verzorging en
professionele reiniging 11,9% 10,3% persoonlijke verzorging 13,7% 13,7% overige activiteiten 16,5% 23,5%
----------------------- brutowinstmarge (vssr bijzondere posten) 9,9% 9,8%
----------------------- totaal brutowinstmarge 9,6% 9,9%
-----------------------

) 1999 unilever n.v. and unilever plc, all rights reserved

Deel: ' Unilever resultaten eerste kwartaal 1999 '
Lees ook