Persbericht

Rotterdam, 31 juli. - Unilever resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2002 (niet door de externe accountants gecontroleerd)

HOOFDPUNTEN

- De omzetgroei van de leidende merken bereikte 4,5% over de afgelopen 12 maanden en 4,4% in het kwartaal. De leidende merken vertegenwoordigen nu 88% van onze omzet.

- De brutowinstmarge (beia) in het kwartaal steeg sterk tot 15%, een verbetering met 190 basispunten.

- De nettorentekosten namen met 18% af tot EUR 332 miljoen als gevolg van lagere rentetarieven en de voordelen van een sterke kasstroom uit zowel bedrijfsactiviteiten als uit verkopen van bedrijfsonderdelen.

- De winst per aandeel (beia) steeg met 32% door een beter bedrijfsresultaat en een lager belastingtarief.

- De lagere winst vr belastingen en de lagere winst per aandeel zijn het gevolg van een aanzienlijke bijzondere bate in het tweede kwartaal van vorig jaar.


---

Persdienst Unilever Rotterdam Tel: 010 2174844 (na 17.30 uur 010 2174000) Fax: 010 2174843

E-mail: press-office.rotterdam@unilever.com https://www.unilever.com

UNILEVER RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR 2002

(niet door de externe accountants gecontroleerd)

In het tweede kwartaal nam de groei van onze leidende merken toe. We verwachten dat deze groei, mede dankzij intensieve marketing, in het tweede halfjaar nog verder zal aantrekken. In combinatie met een aanzienlijke stijging van de bedrijfswinst, stelt dit ons in staat onze winstverwachting voor dit jaar te verhogen.

FINANCIEEL OVERZICHT

Constante wisselkoersen (gemiddeld over 2001)

(voor tabellen: ) Zie het origineel https://www.unilever.nl/Nieuw/...1/body_pers1.html . Tweede kwartaal 2002 miljoenHalfjaar 2002 13.352-%Netto-omzet*25.642-1% 1.998+14%Bedrijfswinst* beia**3.823+16% 1.364-8%Winst vr belastingen2.326+12% 658-25%Nettowinst1.121-% 1.077+31%Nettowinst beia**2.004+33% Per NV-aandeel ( 0,51) in euro 0,66-25%Winst per aandeel1,12+1% 1,09+32%Winst per aandeel beia**2,02+34% Per PLC-aandeel (1,4p) in eurocent 9,89-25%Winst per aandeel16,77+1% 16,32+32%Winst per aandeel beia**30,28+34%

* Inclusief ons aandeel in joint ventures ** Vr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immaterile vaste activa

Uitgedrukt in actuele wisselkoersen steeg de winst per aandeel (beia) in het kwartaal met 25% en in het halfjaar met 29%. De winst per aandeel daalde met 28% in het kwartaal en met 3% in het halfjaar.

HOOFDPUNTEN IN HET KWARTAAL

? De omzetgroei van de leidende merken bereikte 4,5% over de afgelopen 12 maanden en 4,4% in het kwartaal. De leidende merken vertegenwoordigen nu 88% van onze omzet. ? De brutowinstmarge (beia) in het kwartaal steeg sterk tot 15%, een verbetering met 190 basispunten.

? De nettorentekosten namen met 18% af tot 332 miljoen als gevolg van lagere rentetarieven en de voordelen van een sterke kasstroom uit zowel bedrijfsactiviteiten als uit verkopen van bedrijfsonderdelen.

? De winst per aandeel (beia) steeg met 32% door een beter bedrijfsresultaat en een lager belastingtarief.

? De lagere winst vr belastingen en de lagere winst per aandeel zijn het gevolg van een aanzienlijke bijzondere bate in het tweede kwartaal van vorig jaar.

TOELICHTING VOORZITTERS EN VOORUITBLIK

"We zijn nu halverwege het programma De Weg naar Groei en wij hebben er alle vertrouwen in dat we onze doelstellingen volledig en op tijd zullen realiseren.

Besparingen uit herstructureringen en wereldwijde inkoop liggen goed op schema; gecombineerd met een verbetering van de productmix zorgt dit voor een sterke verbetering van de brutowinstmarge. Ook de concentratie op onze leidende merken verloopt volgens plan; zij zijn thans goed voor 88% van de omzet. Deze merken tonen hun kracht in de huidige moeilijke economische omstandigheden en zij zullen bijdragen aan een verdere versnelling van de omzetgroei bij het afleggen van de tweede helft van De Weg naar Groei.

Na 2004, wanneer De Weg naar Groei is voltooid, zullen de normale herstructureringskosten zijn begrepen in de meer dan 16% brutowinstmarge die wij ons als doel hebben gesteld. Deze kosten zullen naar verwachting tussen de 0,5 en 1% van de omzet bedragen.

Zoals verwacht, versnelde in het tweede kwartaal de groei van de onderliggende omzet. De leidende merken in Huishoudelijke & Persoonlijke Verzorging kwamen terug op een niveau dat noodzakelijk is om de doelstellingen binnen De Weg naar Groei te realiseren. In Voedingsmiddelen versnelde de groei. We voeren hier de innovaties en investeringen in onze leidende merken op nu we de integratie met Bestfoods op het gebied van klanten- en merkenbeheer achter de rug hebben.

We verwachten dat onze leidende merken tegen het eind van het jaar 90% van onze activiteiten zullen uitmaken en dat we hun groeiniveau tussen 4,5 en 5,0% kunnen voortzetten, daarbij rekening houdend met de economische cyclus in een aantal zich ontwikkelende en opkomende markten. Gegeven de sterke toename van de winstgevendheid en rekening houdend met de ruimte die nodig is om in het tweede halfjaar meer te investeren in innovaties, kunnen we de verwachting uitspreken dat de groei van de winst per aandeel (beia) in de 'mid-teens' zal uitkomen."

N.W.A. FitzGerald A. Burgmans Voorzitter, Unilever PLC Voorzitter, Unilever N.V.

31 juli 2002

FINANCILE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR (tegen constante wisselkoersen) De onderliggende omzet steeg met 3,3%. Als gevolg van geplande afstotingen daalde de totale omzet licht. Het grootste effect hadden de verkoop van merken om goedkeuring van de mededingingsautoriteiten te verkrijgen voor de acquisitie van Bestfoods, alsmede de verkoop van Gorton's, Unipath en DiverseyLever. Deze verkopen hadden vooral invloed op de omzetgroei in Europa en Noord-Amerika.

De bedrijfswinst vr bijzondere posten en afschrijving van goodwill en immaterile vaste activa (beia) steeg met 14% in het kwartaal en met 16% in het halfjaar. De brutowinstmarge (beia) bedroeg 15% in het kwartaal en 14,9% in het halfjaar, een stijging met respectievelijk 190 en 210 basispunten.

De afschrijving van goodwill en immaterile vaste activa bedroeg 342 miljoen in het kwartaal en 686 miljoen in het halfjaar.

De bijzondere posten binnen de bedrijfswinst in het kwartaal bedroegen 38 miljoen positief, waaronder 230 miljoen herstructureringskosten en een winst van 268 miljoen op de verkoop van bedrijfsonderdelen. In het tweede kwartaal vorig jaar waren de bijzondere posten 477 miljoen positief, waaronder 798 miljoen winst op de verkoop van merken in verband met de acquisitie van Bestfoods. De hiermee samenhangende kosten bedroegen 43 miljoen in het kwartaal en 83 miljoen in het halfjaar.

Na de verkoop van DiverseyLever op 3 mei 2002 bedraagt ons aandeel in de bedrijfswinst van de nieuwe deelneming in Johnson Diversey 14 miljoen in het kwartaal.

De nettorentekosten bedroegen 332 miljoen in het kwartaal, een daling van 73 miljoen ten opzichte van vorig jaar door een combinatie van lagere rentetarieven en de voordelen van een sterke kasstroom uit zowel bedrijfsactiviteiten als uit verkopen van bedrijfsonderdelen. De nettorentekosten bevatten een bedrag van 8 miljoen als ons aandeel in de rentekosten van Johnson Diversey.

Het effectieve belastingpercentage in het kwartaal bedroeg 45% als gevolg van de niet-aftrekbaarheid van de goodwill-afschrijving van Bestfoods. Het belastingpercentage voor gewone bedrijfsactiviteiten bedroeg 31%, inclusief een voordeel van 1 procentpunt in verband met correcties over voorgaande jaren.

Het aandeel van derden in de winst in het kwartaal was 21 miljoen hoger dan vorig jaar door het aandeel van derden in de winst op verkochte bedrijfsonderdelen.

De nettowinst in het kwartaal nam af met 25% en bleef in het halfjaar nagenoeg gelijk, met een sterke groei van de bedrijfswinst (beia) en lagere rentekosten, deels tenietgedaan door hogere winsten op vorig jaar verkochte bedrijfsonderdelen.

De winst per aandeel (beia) steeg met 32% in het kwartaal en met 34% in het halfjaar. De winst per aandeel daalde met 25% in het kwartaal en steeg met 1% in het halfjaar als gevolg van de bijzondere winst in 2001.

TWEEDE KWARTAAL PER REGIO (tegen constante wisselkoersen)

De volgende toelichting per regio is gebaseerd op de bedrijfswinst (beia).

EUROPA: Aanhoudend goede onderliggende omzetgroei met opnieuw een sterke bijdrage van Oost- Europa.

De onderliggende omzetgroei bedroeg 2% met een aanhoudend sterke bijdrage van Centraal- en Oost-Europa. De omzet was als gevolg van desinvesteringen 3% lager dan vorig jaar.

Belangrijke ontwikkelingen waren:

West-Europa: Groei van 3% in onze merken in de categorie Spreads en Bak- & Braadproducten, doordat onze innovaties het goed blijven doen, met name Becel/Flora dat met 8% groeide. Goede groei in Culinaire Producten van 3,5%, waarbij Knorr met 4% steeg door een verbeterd marketingprogramma. In Dressings groeide Maille sterk, maar deze groei werd meer dan tenietgedaan door de geplande vermindering van de zware promotionele ondersteuning van Hellmann's, met name in het Verenigd Koninkrijk. Het consumentenmarktaandeel in alle belangrijke markten bleef echter stabiel of nam toe. Groei van bijna 6% in Persoonlijke Verzorging, gestimuleerd door innovaties in Dove, Axe en Rexona. Dove shampoo en conditioner zijn nu in bijna alle markten verkrijgbaar, met een hoge mate van consumentenacceptatie en een groot aantal vervolgaankopen. In Wasmiddelen nam de afzet toe met meer dan 3%, met name door Wasverzachters. Prijsconcurrentie in Textielreiniging heeft de afzettoename wat afgevlakt. De onderliggende omzetgroei van Wasmiddelen kwam daardoor iets boven de 1%, maar we behielden ons marktaandeel. Door een nagenoeg gelijkblijvende ijsomzet en goede prestaties vorig jaar in Diepvriesproducten, verwaterde de totale omzetgroei in Europa met iets meer dan 1%. In IJs zien we in de landen die niet met slecht zomerweer te maken hebben de omzet goed groeien als gevolg van innovaties.

Centraal- en Oost-Europa groeide met meer dan 10%, met name in Persoonlijke Verzorging, Spreads, Thee en IJs. Rusland en Roemeni blijven goed vooruitgaan.

De brutowinstmarge bleef nagenoeg gelijk op 15%, waarbij de verbeteringen van de brutomarges door herstructurering en productmix worden gebruikt om de leidende merken verder te ondersteunen.

NOORD-AMERIKA: Uitstekende winstgroei met een stabiele onderliggende omzet ten opzichte van een sterk kwartaal vorig jaar.

De omzet was 4% lager als gevolg van geplande desinvesteringen. De onderliggende omzet bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van een sterke prestatie vorig jaar, doordat innovaties later in dit jaar gepland zijn. De omzet werd ook benvloed door het effect van verhoogde promotionele activiteiten in Voedingsmiddelen, door een teruggang in niet-leidende merken en door een eenmalig effect op de handelsvoorraden door de sluiting van K-Mart filialen.

In Voedingsmiddelen zijn de marketingactiviteiten in het tweede kwartaal gentensiveerd. De onderliggende omzet groeide met 1,4% en de investeringen in reclame en promoties zijn met 180 basispunten opgevoerd.

Breyers, Ben & Jerry's en SlimFast lieten alle opnieuw een gezonde groei zien. Knorr en Wishbone groeiden met 'low double digits' door innovaties en verbeterde distributie. Bertolli, Country Crock, Lipton Tea en Skippy lieten gezamenlijk 'mid single digit' groeicijfers zien, gestimuleerd door meer marketingactiviteiten en toegenomen ondersteuning. Het marktaandeel van Hellmann's mayonaise groeit nog steeds, maar de omzet nam af door onze reactie op prijsacties van onze voornaamste concurrent in deze markt. We brachten de distributie van Hellmann's dressings verder terug ten gunste van Wishbone en dit remde op de korte termijn de omzetgroei in Voedingsmiddelen. Gedurende het kwartaal zijn nieuwe producten gentroduceerd in zowel Lipton Savoury, met Aziatische bijgerechten, als in Hellmann's, met mayonaise in verschillende smaken. Daarnaast zijn nieuwe introducties aangekondigd bij Rag en Lipton die de omzet in de tweede helft van het jaar een impuls zullen geven.

In Huishoudelijke & Persoonlijke Verzorging was het patroon van de omzetontwikkeling vergelijkbaar met dat van het eerste kwartaal. De totale omzet nam met 2,6% af, voornamelijk als gevolg van de fasering van innovaties, het effect op handelsvoorraden van de sluiting van K-Mart vestigingen en, in Wasmiddelen, als gevolg van onze concentratie op verbetering van de brutowinstmarges. Dove en Degree boekten verdere vooruitgang in Huidverzorging en Deodorants en in Wasverzachters presteerde Snuggle sterk. Meer innovaties in de tweede helft van het jaar zullen, samen met de reeds aangekondigde introductie van Axe deodorant, nieuwe varianten van all wasmiddelen en nieuwe verpakkingen van Wisk, de groei verder opvoeren.

De brutowinstmarge steeg met 310 basispunten tot 16%. Deze stijging werd gestimuleerd door de verbetering van de winsten in Wasmiddelen, maar ook door de voordelen uit herstructurering en wereldwijde inkoop. De verbetering in de brutowinstmarge komt na een verhoging van de uitgaven voor reclame en promoties ter grootte van 130 basispunten. AFRIKA, MIDDEN-OOSTEN EN TURKIJE: Goede groei van zowel omzet als winst.

De onderliggende omzet steeg met 4%. De omzet nam met 7% toe, inclusief het effect van de uitbreiding van ons belang in Robertson's.

De marktomstandigheden in Turkije zijn lastig. Hier gaan we door het proces van aanpassingen na aanzienlijke valutaveranderingen. Hoewel de omzet in het kwartaal afnam, is de winstgevendheid verder toegenomen. Dit brengt ons in een goede positie om van een verbetering in de economische omstandigheden te profiteren.

Zuid-Afrika heeft wederom sterke vooruitgang geboekt en groeide op alle fronten. Met name de prestaties in Huidverzorging, Mondverzorging, Deodorants, Wasmiddelen en Spreads waren indrukwekkend.

De brutowinstmarge steeg met 350 basispunten naar 14,8% als gevolg van ons besparingsprogramma, prijsmaatregelen om de invloed van devaluaties te compenseren en een verbeterde productportefeuille.

AZI EN PACIFIC: Terugkeer naar een gezond groeiniveau door toegenomen innovaties en marketingondersteuning.

De onderliggende omzet steeg met 6%, een versnelling in vergelijking met het eerste kwartaal. Dit komt door fasering van innovaties. De omzet, inclusief het effect van afstotingen, steeg met bijna 3%.

Er was overal sprake van vooruitgang. Japan, Indonesi, China, Korea, Maleisi, Pakistan en Vietnam groeiden alle met meer dan 10%, terwijl de Indiase consumentenactiviteiten en Austraal-Azi groeiden met 'mid single digits'. Onze merken in Huishoudelijke & Persoonlijke Verzorging namen daarbij de leiding, waarbij met name Persoonlijke Verzorging een indrukwekkende vooruitgang boekte.

In Voedingsmiddelen leveren een verbeterde bedrijfsinfrastructuur en toegenomen winstgevendheid een solide basis voor een verdere versnelling van de groei. De eerste tekenen zijn veelbelovend, met brede groei in Zuidoost-Azi van de voormalige Bestfoods-bedrijven, die profiteren van het distributiesysteem van Unilever en van concentratie op voor de consument betaalbare verpakkingsgroottes.

De brutowinstmarges stegen met 160 basispunten tot 13,0% met een extra investering in reclame en promoties van 110 basispunten.

LATIJNS-AMERIKA: Sterke toename omzet en winst in het kwartaal ondanks moeilijke economische omstandigheden in belangrijke landen.

De onderliggende omzet steeg met 12%, voor een belangrijk deel door prijsverhogingen. Inclusief het effect van afstotingen steeg de omzet met 8%.

In Argentini is de consumentenvraag fors lager en dit had zijn weerslag op de afzet. Ons lokale management, dat zeer veel ervaring heeft, is er echter in geslaagd winsten en kasmiddelen te beheren op een wijze die de gezondheid van het bedrijf op langere termijn op peil houdt.

Elders in Latijns-Amerika zijn de volumes weer gaan groeien met een stijging van bijna 2% in het kwartaal.

Innovaties blijven de drijvende kracht achter de groei van Persoonlijke Verzorging in de hele regio. Sedal groeide sterk in Mexico, Venezuela en Ecuador en Rexona werd in Colombia gelanceerd. We hebben sterke marktaandelen in Wasmiddelen in het zuiden van Latijns-Amerika met verbeterde brutowinstmarges.

In Voedingsmiddelen groeiden zowel Knorr als Hellmann's goed, waarbij de laatste vooral profiteerde van nieuwe verpakkingseenheden in Mexico. Spreads groeide met 8%, inclusief de herintroductie van Doriana in Brazili met een op olijfolie gebaseerde variant en de lancering van Becel 'de Capullo' in Mexico. In IJs zagen we, onder aanvoering van Brazili, groei met 'low double digits'.

De brutowinstmarges stegen met 510 basispunten tot 15,5% door de voordelen van onze besparingsprogramma's en prijsmaatregelen om aan kostenstijgingen door devaluaties het hoofd te bieden.

KASSTROOM / BALANS

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 3,5 miljard in het halfjaar was 0,3 miljard hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit werd veroorzaakt door sterke onderliggende winstgroei en een lager seizoensgebonden werkkapitaal, deels tenietgedaan door terugbetalingen van pensioenoverschotten in 2001.

Inkomsten uit financile vaste activa en uitgaven voor vermogensverschaffing tonen de effecten van de lagere interestlasten, doordat de schulden zijn gedaald door de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en uit de verkopen van bedrijfsonderdelen en tevens doordat de rentetarieven zijn gedaald.

Investeringen in materile en financile vaste activa zijn vergelijkbaar met vorig jaar, waarbij de lagere investeringen in vaste activa teniet zijn gedaan door lagere opbrengsten van desinvesteringen en door hogere inkopen van eigen aandelen ter dekking van de uitbreiding van de aandelenoptieplannen naar een grotere groep managers.

De netto-opbrengst uit verkopen van bedrijfsonderdelen bevat 1,1 miljard in contanten in verband met de verkoop van DiverseyLever.

De nettoschuld nam sinds 31 december af met 3,2 miljard, voornamelijk door valutaherrekeningen en overige mutaties anders dan in geld van 2,3 miljard op de schulden in US dollars, alsmede door de opbrengst van verkochte bedrijfsonderdelen.

Goodwill en immaterile vaste activa namen af met 3,1 miljard, bestaand uit een valutaherrekeningseffect van 2,6 miljard en afschrijving over het halfjaar van 0,7 miljard, deels tenietgedaan door toevoegingen van 0,2 miljard.

De vorderingen omvatten de opbrengst van 0,4 miljard in verband met de verkoop van een aantal Noord-Amerikaanse voedingsmiddelenmerken, waaronder Mazola.

Het eigen vermogen daalde met 0,1 miljard. De nettowinst van 1,1 miljard en de goodwill-mutaties in verband met afstotingen van 0,4 miljard werden verminderd door negatieve valutaherrekeningseffecten van 1,1 miljard en inkopen van eigen aandelen ten bedrage van 0,5 miljard ter dekking van toegekende aandelenopties.

RAPPORTAGE IN EURO'S

Informatie in ponden sterling en US dollars is beschikbaar (in het Engels) als aanvulling op deze rapportage in euro's.

WAARSCHUWING: Deze aankondiging kan toekomstgerichte uitspraken bevatten (zoals bedoeld in de 'Private Securities Litigation Reform Act 1995' in de Verenigde Staten). Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen met betrekking tot belangrijke risicofactoren. Wij wijzen er met nadruk op dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten die blijkens de toekomstgerichte uitspraken, opgenomen in deze aankondiging, verwacht worden. Oorzaken die er mogelijk toe zouden kunnen leiden dat de toekomstgerichte uitspraken wezenlijk van de werkelijke resultaten afwijken zijn, onder andere, de algehele economische, politieke, sociale en marktomstandigheden, de vraag naar onze goederen en diensten, concurrentie, wijzigingen in interestpercentages en valutakoersen, de invloed van en onzekerheden verbonden aan toekomstige acquisities en verkopen van groepsmaatschappijen en wijzigingen in belastingwetten en andere wetgeving en regulering in de omgevingen waarin wij actief zijn.

Wij nemen niet de plicht op ons om welke toekomstgerichte uitspraken dan ook die zijn opgenomen in deze aankondiging aan te passen aan de werkelijke resultaten, wijzigingen in aannames of in andere factoren die de toekomstgerichte uitspraken zouden kunnen benvloeden.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING CONSTANTE WISSELKOERSEN
(niet door de externe accountants gecontroleerd) Zie het origineel .

TOELICHTING

Wisselkoersen

De resultaten over 2002 en die over de overeenkomstige periodes van 2001 zijn herleid tegen constante gemiddelde wisselkoersen. Dit zijn de gemiddelde koersen over 2001, gebaseerd op 1 = 0,62 = US$ 0,90. Daarnaast zijn de resultaten, de winst per aandeel en het kasstroomoverzicht getoond tegen de actuele wisselkoersen geldend in elke periode. Deze zijn gebaseerd op:

 Tweede kwartaal     Halfjaar 2002  1 = 0,63 = US$ 0,92   1 = 0,62 = US$ 0,90 2001  1 = 0,61 = US$ 0,89   1 = 0,62 = US$ 0,90 
De bedragen in de balans zijn herleid tegen wisselkoersen geldend aan het eind van de periode. Voor onze rapporteringsvaluta zijn deze gebaseerd op:
 Eind juni 2002   1 = 0,65 = US$ 1,00 Eind december 2001  1 = 0,61 = US$ 0,89 Eind juni 2001   1 = 0,60 = US$ 0,85 
Actuele wisselkoersen

Voor het halfjaar tegen actuele wisselkoersen: netto-omzet is 24.993 miljoen (4% daling); bedrijfswinst (beia) is 3.691 miljoen (11% stijging); bedrijfswinst is 2.876 miljoen (1% daling); interestlasten zijn 628 miljoen (vorig jaar: 845 miljoen); winst vr belastingen is 2.248 miljoen (8% stijging); nettowinst is 1.078 miljoen (3% daling); nettowinst (beia) is 1.933 miljoen (28% stijging); winst per aandeel (beia) is 1,95 per NV-aandeel (29% stijging) en 29,19 eurocent per PLC-aandeel (29% stijging); winst per aandeel is 1,07 per NV-aandeel (3% daling) en 16,11 eurocent per PLC-aandeel (3% daling).

Verwervingen

In de eerste helft van 2002 was het effect van de in deze periode verworven bedrijven op de netto-omzet en de bedrijfswinst respectievelijk 53 miljoen en 2 miljoen.

Verkopen

Op 3 mei 2002 is de verkoop van DiverseyLever, onze onderneming voor professionele reiniging, aan Johnson Wax Professional afgerond. De opbrengst bedroeg 1.128 miljoen in contanten en een lening. Daarnaast krijgen we een belang van eenderde in de samengevoegde bedrijven. Dit belang betreft een deelneming.

Op 1 juli 2002 is de verkoop van 19 voedingsmiddelenmerken aan ACH Food Companies, Inc., een dochtermaatschappij van Associated British Foods plc, afgerond voor een bedrag van ongeveer US$ 360 miljoen in contanten.

Rapportage van omzet en bedrijfswinst

De omzet bestaat uit de omzet van de Groep plus ons aandeel in de omzet van joint ventures min ons aandeel van verkopen aan joint ventures die reeds in de cijfers van de Groep zijn opgenomen. De bedrijfswinst bestaat uit de bedrijfswinst van de Groep plus ons aandeel in de bedrijfswinst van joint ventures. De omzet/bedrijfswinst is exclusief de omzet/bedrijfswinst van de niet-geconsolideerde deelnemingen.

FRS 19

Met ingang van 1 januari 2002 heeft Unilever Financial Reporting Standard 19 'Deferred Tax' (FRS 19) in het Verenigd Koninkrijk gemplementeerd. FRS 19 vereist dat latente belastingen volledig worden voorzien. Het effect van de implementatie van deze standaard is in alle perioden die door deze aankondiging zijn gedekt als een correctie op de beginbalans verwerkt. Daar Unilever altijd al, in overeenstemming met de Nederlandse wet, een vorm van volledige voorziening hanteerde, is het effect op de winst- en verliesrekening niet materieel.

De implementatie van FRS 19 heeft geleid tot een aanpassing van (202) miljoen van het beginvermogen van 2002 (2001: (195) miljoen). In de openingsbalans van 2002 is de goodwill verlaagd met 52 miljoen (2001: nihil) en zijn de vorderingen verlaagd met 141 miljoen (2001: 134 miljoen) als gevolg van een verlaging van de latente belastingvorderingen, terwijl de voorziening voor latente belastingverplichtingen met 9 miljoen is verhoogd (2001: 61 miljoen).

Samengevoegde winst per aandeel

De berekening van de samengevoegde winst per aandeel is gebaseerd op het gemiddelde aantal eenheden van aandelen die het samengevoegde gewone aandelenkapitaal van NV en PLC, in omloop gedurende de periode, vertegenwoordigen, na aftrek van het gemiddelde aantal aandelen dat intern wordt gehouden om te voldoen aan opties die zijn toegekend in het kader van diverse werknemersaandelenoptieplannen.

Het aantal samengevoegde eenheden van aandelen is berekend op basis van de onderliggende NV- en PLC-aandelen tegen de koers van 1 = 5,445, in overeenstemming met de egalisatie-overeenkomst.

De 'diluted' winst per aandeel is gebaseerd op het gemiddelde aantal eenheden van aandelen plus alle aandelenopties, samen met die PLC-aandelen die in 2038 kunnen worden uitgegeven in het kader van de regeling tot wijziging van de Leverhulme Trust. Het aantal aandelen is, in overeenstemming met 'Financial Reporting Standard 14', verminderd met het aantal aandelen dat zou kunnen worden verworven met de verwachte opbrengst van de uitoefening van opties door werknemers.

Winst per aandeel in euro Zie het origineel .

BEKENDMAKING RESULTATEN DERDE KWARTAAL

De resultaten over het derde kwartaal en het interimdividend over 2002 zullen op woensdag 30 oktober a.s. worden bekendgemaakt.

31 juli 2002

Unilever N.V. Weena 455 Postbus 760 3000 DK Rotterdam

Internet: https://www.unilever.com

Deel: ' Unilever resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2002 '
Lees ook