PERSBERICHT

Univar maakt resultaten 2002 bekend: Omzet USD 4.412,9 miljoen, netto winst USD 24,2 miljoen

Rotterdam - 14 maart 2003 - Univar N.V. (Euronext Amsterdam: UNIVR), een toonaangevende internationale chemische distributeur maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar dat afliep op 31december 2002.

Hoogtepunten 2002

Verbetering van de resultaten over 2002 door structurele kostenverlagingen.

Kostenverlagingen en operationele synergie resulteerden in een verlaging van de operationele kosten van USD 32,2 miljoen (5%) ten opzichte van het voorgaande jaar.

Univar behaalde een stijging van 50% van de nettowinst voor gewone aandeelhouders exclusief buitengewone lasten.

De onderneming heeft besloten over te gaan op IAS 19 voor de verslaggeving inzake de pensioenen, resulterend in een verlaging van USD 52,7 van het Eigen Vermogen in de openingsbalans voor 2002.

Aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal aan houders van gewone aandelen een dividend van EUR 0,19 (USD 0,20 op basis van de wisselkoers per 31 december 2002) worden voorgesteld.

Voorstel nieuwe leden te benoemen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Outlook 2003

De vooruitzichten van Univar voor 2003 worden sterk gekleurd door het tempo en de omvang van economisch herstel en de mate van onzekerheden in de wereldpolitiek, welke moeilijk te voorspellen zijn. Onze activiteiten worden al beïnvloed door de onzeker politieke situatie. Als de omstandigheden niet verder verslechteren dan de huidige situatie, en niet langer zullen aanhouden dan zes maanden op het huidige niveau of daaronder, dan zal de EBITA over 2003 naar verwachting het EBITA niveau van 2002 bereiken.
Univar bevestigt ook nogmaals de lange termijn doelstellingen over 3 tot 5 jaar, zoals die vorig jaar gepresenteerd zijn.

 |Kerncijfers 2002  |  |    |   |    | |      |  |    |   |    | |In miljoenen USD,  |  |    |   |    | |behalve EBITA marge en |2002 |    |%   |2001   | |winst per aandeel  |  |2001   |Veranderin|Pro forma  | |      |  |Pro forma  |g   |(geen   | |      |  |(geen   |   |accountantscon| |      |  |accountantscon|   |trole   | |      |  |trole   |   |toegepast) | |      |  |toegepast) na |   |voor   | |      |  |aanpassing aan|   |aanpassing aan| |      |  |IAS 19  |   |IAS 19  | |Netto omzet   |4.412,|4.678,1  |-5,7%  |4.678,1  | |      |9  |    |   |    | |Bedrijfsresultaat voor |158,1 |169,1   |-6,5%  |151,4   | |afschrijvingen (EBITDA)|  |    |   |    | |Bedrijfsresultaat voor |110,4 |114,2   |-3,3%  |96,5   | |afschrijving goodwill |  |    |   |    | |(EBITA)    |  |    |   |    | |EBITA marge   |2,5% |2,4%   |--  |2,1%   | |(EBITA:Netto omzet) |  |    |   |    | |Nettoresultaat   |26,1 |17,4   |50,0%  |6,3   | |exclusief buitengewone |  |    |   |    | |resultaten    |  |    |   |    | |Nettoresultaat voor |24,2 |(89,0)  |--  |(100,1)  | |gewone aandeelhouders |  |    |   |    | |(verlies)    |  |    |   |    | |(In USD )    |  |    |   |    | |Winst per gewoon  |0,90 |0,60   |50,0%  |0,22   | |aandeel exclusief  |  |    |   |    | |buitengewone   |  |    |   |    | |resultaten    |  |    |   |    | |Winst (verlies) per |0,83 |(3,06)  |--  |(3,44)  | |gewoon aandeel   |  |    |   |    | 
Noot: een aantal posten is opnieuw gerubriceerd conform de per jaareinde 2002 geldende cijfermatige presentatie.

Resultaten 2002

De volgende toelichting is inclusief het pro forma (geen accountantscontrole toegepast) financieel resultaat over 2001, dat is aangepast in overeenstemming met het feit dat de onderneming is overgegaan op de toepassing van IAS (International Accounting Standard) 19 voor pensioenen en andere aanspraken bij pensionering. Dit resulteerde in een verlaging van USD 52,7 miljoen van het Eigen Vermogen in de openingsbalans van 2002 en een verbetering van USD 11,1 miljoen van het nettoresultaat over 2001.

Netto omzet

Univar rapporteerde een omzet van USD 4.412,9 miljoen, tegenover USD 4.678,1 miljoen in 2001, een afname van 5,7%. De omzetstijging in Canada werd tenietgedaan door de daling van de afzet in de Verenigde Staten en Europa, die hoofdzakelijk te wijten was aan het effect van het slechte economische klimaat op onze afnemers. In de Verenigde Staten daalde de omzet in 2002 tot USD 2.345,9 miljoen, tegenover USD 2.511,8 miljoen in 2001. De omzet in Europa liep terug tot USD 1.479,1 miljoen, tegenover USD 1.624,2 miljoen in 2001. De Canadese business unit presteerde sterk in 2002. De omzet in Canada steeg naar USD 587,9 miljoen, tegenover USD 542,1 miljoen in 2001. Een deel van deze stijging was het gevolg van de overname van Stochem in september 2002, terwijl de autonome groei in Canada 7,6% bedroeg.

De overcapaciteit in de chemische industrie, die een drukkend effect had op de prijzen voor het productscala van Univar, droeg eveneens bij aan de daling van de omzet.

Bruto marge

De marges in de Verenigde Staten en Europa bleven fors onder druk staan als gevolg van de zwakke conjunctuur in deze regio's en het feit dat daardoor de prijzen van tal van chemicaliën daalden. De bruto marge als percentage van de geconsolideerde omzet bedroeg over 2002 16,0%, tegenover 15,8 % in 2001. In de Verenigde Staten liep de marge in dollars op de lagere omzet terug tot USD 390,7 miljoen, tegenover USD 417,0 miljoen in 2001, ondanks een lichte toename van de bruto marge als percentage van de omzet tot 16,7% (2001: 16,6%). De marge in dollars van Univar Europa liep eveneens terug, tot USD 229,0 miljoen tegenover USD 245,7 miljoen in 2001. De marge uitgedrukt als percentage steeg van 15,1% in het voorgaande jaar naar 15,5% in 2002. In Canada steeg de bruto marge in dollars tot USD 85,2 miljoen, tegenover USD 78,4 miljoen in 2001, terwijl de marge procentueel gezien onveranderd bleef op 14,5%. Voor een deel was de toename van de marge in dollars in Canada het gevolg van de overname van Stochem in september 2002. De afname van de vraag en de lagere verkoopprijzen leidde in totaal tot een afname van de marge in dollars van Univar N.V. met 4,9% over 2002, wat inhield dat de onderneming over 2002 een bruto marge van USD 704,9 miljoen realiseerde, tegenover USD 741,1 miljoen over 2001.

EBITA (Winst voor interest, belastingen en afschrijving goodwill)

Hoewel in 2002 de netto omzet en de bruto marge terugliepen ten opzichte van het niveau van 2001, zou het bedrijfsresultaat hoger hebben gelegen dan in het voorgaande jaar als de pensioenlasten in het boekjaar niet zo sterk waren gestegen. De EBITA daalde licht tot USD 110,4 miljoen in 2002, tegenover USD 114,2 miljoen in 2001. Zonder de stijging van de pensioenlasten met USD 9,3 miljoen, ofwel 62%, naar USD 24,3 miljoen zou de EBITA met USD 5,5 miljoen (4,8%) zijn gestegen.

Strikt toegepaste kostenbesparingsmaatregelen in zowel de Verenigde Staten als in Europa zorgden ervoor dat de operationele kosten werden verlaagd met een bedrag dat grotendeels opwoog tegen de afname van de brutomarge. De bedrijfslasten over 2002 bedroegen USD 612,1 miljoen, tegenover USD 644,3 miljoen in 2001, een verbetering met 5,0%. De kostenverlaging is inclusief een daling van de afschrijvingen met USD 7,2 miljoen tot USD 47,7 miljoen in 2002, ten opzichte van USD 54,9 miljoen in 2001. Deze afname is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat het Amerikaanse IT systeem volledig is afgeschreven en aan een daling van de investeringen in 2002 ten opzichte van 2001. De afronding van de integratie van Ellis & Everard droeg anderzijds ook bij aan de afname van de operationele kosten.

Netto interestlasten

De netto interestlasten daalden met USD 4,2 miljoen tot USD 30,5 miljoen, tegenover USD 34,7 miljoen in 2001, voornamelijk als gevolg van een lagere gemiddelde netto schuldenpositie en een daling van de algemene rentestanden.

Belastingen

De vennootschapsbelasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over 2002 bedroeg USD 34,5 miljoen, tegenover USD 42,9 miljoen in 2001. De effectieve belastingdruk op inkomsten uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg over de boekjaren 2002 en 2001 respectievelijk 55,4% en 69,1%. De verschillen tussen het gewogen gemiddelde wettelijke belastingpercentage (circa 38,5% in 2002 en circa 40,5% in 2001) en de effectieve belastingdruk waren het gevolg van niet aftrekbare afschrijving van goodwill, andere niet aftrekbare kosten en bepaalde verliezen die niet fiscaal verrekenbaar zijn.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor de uitkering van dividenden nam toe met 45% tot USD 27,8 miljoen, tegenover USD 19,2 miljoen in 2001.

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten na belastingen bedroegen in 2002 in totaal USD 1,9 miljoen, tegenover USD 106,4 miljoen in 2001. Het buitengewone resultaat, voor belastingen, over 2002 omvat onder meer een winst op de verkoop van Progiven S.A.S. van circa USD 7,6 miljoen, waar tegenover herstructureringslasten stonden van USD 6,7 miljoen en kosten die verband hielden met de afsplitsing van Koninklijke Vopak ten bedrage van USD 4,4 miljoen. De resultaten over 2001 bevatten een afboeking van een IT-systeem en de herstructureringslasten die voornamelijk verband hielden met de integratie van Ellis & Everard.

Dividend
Het dividend op cumulatief financieringspreferente aandelen bedroeg USD 1,7 miljoen (EUR 1,8 miljoen op basis van de gemiddelde wisselkoers over 2002, ofwel USD 0,13 (EUR 0,14) per financieringspreferent aandeel.

Nettowinst

De nettowinst voor gewone aandeelhouders bedroeg over 2002 USD 24,2 miljoen, vergeleken met een netto verlies van USD 89,0 miljoen in 2001.

Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel inclusief buitengewoon resultaat na belasting bedroeg USD 0,83 (EUR 0,88) in 2002 vergeleken met een verlies van USD 3,06 (EUR 3,16) in 2001. De winst per aandeel exclusief buitengewoon resultaat na belasting nam in 2002 met 50% toe tot USD 0,90 (EUR 0,96) ten opzichte van USD 0,60 (EUR 0,62) in het vorige jaar.

Kasstroom en investeringen

De netto kasstroom in 2002 bedroeg USD 5,0 miljoen. . De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 97,2 miljoen vergeleken met USD 169,0 miljoen in 2001. Ruim USD 99,6 miljoen van de kasstroom in 2001 was het gevolg van de afname in werkkapitaal als gevolg van het integratieproces van Ellis & Everard.

Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen nam met 1% af tot 12,2%. Deze afname is het gevolg van de licht gedaalde EBITA en een geringe toename in het geïnvesteerd vermogen als gevolg van de sterker geworden euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Financiële positie
Het balanstotaal per 31 december 2002 toonde een toename van de post Totaal Activa met USD 27,4 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor, tot USD 2.039,6 miljoen, ten opzichte van USD 2.012,2 miljoen het vorige jaar. De liquide middelen stegen naar USD 76,2 miljoen (2001:USD 66,6 miljoen) als gevolg van de positieve kasstroom uit gewone bedrijfsuitoefening. De schuldenlast is licht afgenomen als gevolg van de positieve kasstroom uit de gewone bedrijfsuitoefening. Het Eigen Vermogen voor voorgesteld dividend aan gewone aandeelhouders nam toe tot USD 635,2 miljoen (2001: USD 602,5 miljoen), voornamelijk door de positieve resultaten van de onderneming.

Univar kondigde in November 2002 de afsluiting van een kredietfaciliteit van EUR 750 miljoen aan, ten behoeve van de financiering van de korte termijn liquiditeitsbehoefte, herfinanciering van werkkapitaal, acquisitie, en algemene bedrijfsdoeleinden. Nadien kwam het management tot de conclusie dat de faciliteit van EUR 750 miljoen hoger was dan de financieringsbehoefte, waarna de overeenkomst is aangepast en de kredietfaciliteit is verlaagd tot EUR 660 miljoen. Deze reductie van EUR 90 miljoen van de kredietfaciliteit zal leiden tot een besparing van USD 0,5 miljoen aan bereidstellingsprovisie per jaar.

Dividend voorstel
Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten van EUR 0,19 (USD 0,20 op basis van de wisselkoers per 31 december 2002) per gewoon aandeel worden voorgesteld, dat betaalbaar zal worden gesteld op 8 mei 2003, aan gewone aandeelhouders met als peildatum 29 april 2003.

Vooruitzichten
De vooruitzichten van Univar voor 2003 worden sterk gekleurd door het tempo en de omvang van economisch herstel en de mate van onzekerheden in de wereldpolitiek. In de context van de huidige politieke en economische omstandigheden, is het erg moeilijk voorspellingen te doen. Onze activiteiten worden al beïnvloed door de aanhoudende politieke onzekerheid, de mogelijkheid van een oorlog, het algemeen lagere niveau van industriële activiteiten en stijgende productprijzen door hogere kosten van energie en basismaterialen. Als de omstandigheden niet verder verslechteren dan de huidige situatie, en niet langer zullen aanhouden dan zes maanden op het huidige niveau of daaronder, dan zal de EBITA over 2003 naar verwachting het EBITA niveau van 2002 bereiken.

Univar bevestigt nogmaals de lange termijn doelstellingen: het realiseren van een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging over de komende drie jaar van een tot twee procent boven de groei van het locale BNP (bruto nationaal product); het verbeteren van de EBITA marge naar ten minste 3,5 % binnen drie tot vijf jaar en het bereiken van een ratio van Nettofinancieringspositie gedeeld door EBITDA van 2,5:1, met een rentedekking van ten minste 5.

Marktomstandigheden

2002 was het tweede achtereenvolgende jaar waarin de chemische distributie als bedrijfstak van zeer vele kanten zwaar onder druk stond. De Canadese economie toonde duidelijke tekenen van herstel, maar de economische omstandigheden in Europa en de Verenigde Staten bleven relatief zwak, wat de resultaten van Univar in deze gebieden negatief heeft beïnvloed. Een korte opleving in het tweede kwartaal werd snel gevolgd door een terugkeer naar onverminderd zwakke marktomstandigheden in de rest van 2002. De vraag in de chemische industrie was zwak en de industrie had te maken met overcapaciteit, waardoor de prijzen onverminderd onder druk bleven staan, wat een negatief effect had op de bruto marges. Toch slaagde de onderneming, zoals reeds aangekondigd in augustus, er in een breed pakket aan kostenbesparingsmaatregelen te implementeren, waardoor de EBITA in de tweede helft van het jaar een duidelijke verbetering liet zien ten opzichte van de eerste zes maanden, USD 59,1 miljoen tegenover USD 51,3 miljoen.

Verklaring van de CEO
Gary E. Pruitt, CEO van Univar, licht de ontwikkelingen over 2002 toe: "Het operationele resultaat over 2002 is een solide prestatie onder moeilijke omstandigheden, vooral als de zwakke wereldeconomie in beschouwing wordt genomen. Bovendien hadden we te maken met de vele uitdagingen, en afleiding, die gepaard gingen met de afsplitsing van Vopak en de omvorming van Univar tot een zelfstandige onderneming." Pruitt vervolgt: "Wij zijn erin geslaagd een geheel nieuwe infrastructuur voor de onderneming als geheel op te zetten en onze operationele kostenbasis structureel te verlagen, terwijl wij tegelijkertijd het gehele jaar door in lijn met onze plannen hebben gepresteerd, met uitzondering van de omzetontwikkeling. Het is met name van groot belang dat we erin geslaagd zijn onze nettowinst en onze winst per aandeel aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van het voorgaande jaar, zowel voor als na buitengewone resultaten."

Resultaten per segment

 |Univar USA   |  |    |   |    | |In miljoenen USD,  |  |    |   |    | |behalve EBITA marge en|2002 |    |%   |2001   | |winst per aandeel  |  |2001   |Veranderin|Pro forma  | |      |  |Pro forma  |g   |(geen   | |      |  |(geen   |   |accountantscon| |      |  |accountantscon|   |trole   | |      |  |trole   |   |toegepast) | |      |  |toegepast) na |   |voor   | |      |  |aanpassing aan|   |aanpassing aan| |      |  |IAS 19  |   |IAS 19  | |Netto omzet   |2.45,9 |2.511,8  |-6,6%  |2.511,8  | |Bedrijfsresultaat voor|77,7 |89,8   |-13,5% |73,9   | |afschrijvingen  |  |    |   |    | |(EBITDA)    |  |    |   |    | |Bedrijfsresultaat voor|53,3 |59,1   |-9,8%  |43,0   | |afschrijving goodwill |  |    |   |    | |(EBITA)    |  |    |   |    | |EBITA marge   |2,3% |2,4%   |--  |1,7%   | |(EBITA:Netto omzet) |  |    |   |    | 
Noot: een aantal posten is opnieuw gerubriceerd conform de per jaareinde 2002 geldende cijfermatige presentatie.

De omzet van Univar USA over 2002 bedroeg USD 2.345,9 miljoen, tegenover USD 2.511,8 miljoen in het voorgaande jaar, een daling van 6.6%. De bruto marge steeg tot 16,7% tegenover 16,6% in 2001. Door de daling van de omzet liep de EBITA over 2002, ondanks een aanzienlijke kostenvermindering, terug tot USD 53,3 miljoen, tegenover USD 59.1 miljoen over het voorgaande boekjaar, een daling van 9.8%. Als er geen sprake was geweest van een stijging van de pensioenlasten met USD 8,1 miljoen, zou de EBITA met USD 2,3 miljoen zijn toegenomen.

De reeds eerder genoemde factoren ten aanzien van de algemeen ongunstige economische omstandigheden en de prijsdalingen die optraden in het productenpakket van Univar droegen bij aan de daling van de omzet ten opzichte van de aangepaste resultaten over 2001. Door de focus op de verbetering van de kostenstructuur, de afronding van de integratie van het in 2001 overgenomen Ellis & Everard en het realiseren van de daaruit voortvloeiende synergieën, wat allemaal met succes gerealiseerd is, is het marktaandeel licht teruggelopen.

Het afgelopen jaar was sprake van een moeilijk ondernemingsklimaat, met een economie die nog tekenen van recessie vertoonde, een overschot aan productiecapaciteit en prijsdaling in het productenpakket van Univar, wat er al met al voor zorgde dat de marges onder druk bleven staan en de markt buitengewoon competitief bleef.

Onder deze omstandigheden bleven alle werknemers van Univar USA zich richten op het realiseren van structurele kostenverbeteringen die de positie van de onderneming heeft versterkt om te kunnen profiteren als de economische omstandigheden verbeteren. De belangrijkste doelstelling voor Univar USA in het komende jaar is groei. De strategie is erop gericht om de groei in omzet te hervatten en marktaandeel te winnen.

Aan het begin van januari 2003 maakte Univar plannen met betrekking tot de opsplitsing van de business unit Univar USA in twee afzonderlijke organisaties bekend, waarvan de een zich richt op de industriële chemische kernactiviteiten van de onderneming en de andere op distributiediensten van specialiteiten. Distributie is een activiteit waarbij de klant centraal staat. Door de onderneming op te splitsen in kleinere business units met een scherpere focus creëren wij een verbeterd ondernemersklimaat voor het ontwikkelen van een uniek marketing- en dienstenaanbod dat beter aansluit op de behoeften van de individuele marktsegmenten.

De nieuwe strategische koers van de onderneming sluit goed aan bij de voortgaande consolidatie van de chemische distributiesector in de VS, aangezien er momenteel veel niche- en specialiteiten distributiespelers in de markt opereren die middels acquisitie een potentiële bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van onze agressieve groeiplannen.

In 2003 zal Univar zich sterk richten op het hervatten van de omzetgroei en het herwinnen van marktaandeel. De reorganisatie van Univar USA in januari 2003 was een duidelijke stap in die richting.

 |Univar Europe   |  |    |   |    | |      |  |    |   |    | |In miljoenen USD,  |2002 |    |%   |2001   | |behalve EBITA marge en |  |2001   |Veranderin|Pro forma  | |winst per aandeel  |  |Pro forma  |g   |(geen   | |      |  |(geen   |   |accountantscon| |      |  |accountantscon|   |trole   | |      |  |trole   |   |toegepast) | |      |  |toegepast) na |   |voor   | |      |  |aanpassing aan|   |aanpassing aan| |      |  |IAS 19  |   |IAS 19  | |Netto omzet   |1.479,|1.624,2  |-8,9%  |1.624,2  | |      |1  |    |   |    | |Bedrijfsresultaat voor |47,5 |43,9   |8,2%  |42,7   | |afschrijvingen (EBITDA)|  |    |   |    | |Bedrijfsresultaat voor |27,7 |22,9   |21,0%  |21,7   | |afschrijving goodwill |  |    |   |    | |(EBITA)    |  |    |   |    | |EBITA marge   |1,9% |1,4%   |--  |1,3%   | |(EBITA:Netto omzet) |  |    |   |    | 
Noot: een aantal posten is opnieuw gerubriceerd conform de per jaareinde 2002 geldende cijfermatige presentatie.

Univar Europa behaalde een omzet van USD 1.479,1 miljoen, tegenover USD 1.624,2 miljoen in 2001. De afname van de omzet was het gevolg van prijsdaling in de productmix van de onderneming, een algehele terugval van de vraag, vooral in de grootste markt van de onderneming, het Verenigd Koninkrijk, en een algeheel zwak klimaat in de industriële sector in Europa.

2002 was een uitdagend jaar wat betreft de omzetontwikkeling. De succesvolle inspanningen om de kosten te reduceren, verbeteringen in de marge en een grotere operationele efficiency resulteerden in een aanmerkelijke verbetering van de winstgevendheid. Het is echter bemoedigend te constateren dat ondanks de afsplitsing van Vopak en de wijzigingen in het Europese directieteam in de eerste helft van 2002, wij onze focus op winstdoelstellingen niet verloren en er in slaagden de EBITA uit onze Europese activiteiten te verbeteren van USD 22,9 miljoen vorig jaar tot USD 27,7 miljoen in 2002, een toename van 21,0%.

De Europese business unit maakte aanzienlijke vorderingen met het herstructureren van haar marktbenadering, zowel vanuit organisatorisch als strategisch perspectief. Een nieuw Europees management team zal leiding geven aan de organisatie, waarbij de focus ligt op de rol van de landenmanagers. De landenmanagers zijn nu volledig bevoegd hun eigen marketing- en verkoopstrategie te bepalen om zodoende de mogelijkheden binnen ieder individueel land maximaal te kunnen benutten. Tegelijkertijd zijn de managementcapaciteiten op pan-Europees niveau versterkt met de benoeming van een senior management groep, die regelmatig bijeenkomt om operationele en marketingzaken te bespreken die de landsgrenzen overschrijden, en daar beslissingen over te nemen. Als gevolg daarvan is de Groep nu aanmerkelijk beter ingericht om op een consistente wijze de marketingdoelstellingen van de Groep als geheel te realiseren. |Univar Canada | | | | | |In miljoenen USD, |2002 | |% |2001 | |behalve EBITA marge en | |2001 |Verander|Pro forma | |winst per aandeel | |Pro forma |ing |(geen | | | |(geen | |accountantscon| | | |accountantscon| |trole | | | |trole | |toegepast) | | | |toegepast) na | |voor | | | |aanpassing aan| |aanpassing aan| | | |IAS 19 | |IAS 19 | |Netto omzet |587,9|542,1 |8,4% |542,1 | |Bedrijfsresultaat voor |38,0 |35,8 |6,1% |35,3 | |afschrijvingen (EBITDA)| | | | | |Bedrijfsresultaat voor |34,5 |32,8 |5,2% |32,3 | |afschrijving goodwill | | | | | |(EBITA) | | | | | |EBITA marge |5,9% |6,1% |-- |6,0% | |(EBITA:Netto omzet) | | | | | Noot: een aantal posten is opnieuw gerubriceerd conform de per jaareinde 2002 geldende cijfermatige presentatie.

Univar Canada behaalde een omzet van USD 587,9 miljoen, tegenover USD 542,1 miljoen in 2001. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de verwerving van nieuwe producenten en productlijnen. Gekoppeld aan een sterk operationeel resultaat, boekt Univar Canada hiermee voor het tiende achtereenvolgende jaar een record voor wat betreft omzet, bruto marge en bedrijfsresultaat, een resultaat dat zelfs de interne budgetten oversteeg. Ondanks de ergste droogte in 50 jaar presteerde de landbouwsector opnieuw sterk, met een omzetstijging van 14,9%. Ondanks dat de prijzen voor methanol, het product waarin Univar Canada de grootste omzet boekt, het afgelopen jaar op een lager niveau lagen, realiseerde de onderneming in de industriële sector een omzetstijging van 3%.

De Canadese economie liet een sterk herstel zien, dat nog steeds doorzet, wat te zien is aan sommige positieve belangrijke indicatoren voor onze activiteiten. Ter illustratie, de Canadese economie genereerde in 2002 per saldo 560.000 nieuwe banen. Dit is een sterke indicatie dat de industriële markten waarop wij onze producten en diensten verkopen gezond zijn en groeien. Daarnaast groeide het Canadese BNP (bruto nationaal product) in 2002 met 3,3%.

Het management is van mening dat de overname van Stochem in september 2002 van bijzonder belang voor Univar Canada is geweest. De kenmerkende klantenbenadering van Stochem en de innovatieve ideeën van het bedrijf, gekoppeld aan zijn solide basis in de verfstoffenindustrie en in specialités sluiten uitstekend aan bij Univar Canada. De integratie van Stochem wordt in 2003 afgerond, maar de synergetische voordelen die inmiddels behaald zijn, overtreffen de aanvankelijke verwachtingen van Univar.

Toepassing IAS 19
Univar heeft besloten over te gaan tot de toepassing van International Accounting Standard 19 ("IAS 19"), met ingang van 1 januari 2002, betreffende pensioenen en andere aanspraken na pensionering.

Deze beslissing is in overeenstemming met de informatie die werd verstrekt in het persbericht van 22 augustus 2002, waarin de onderneming haar resultaten over het eerste halfjaar aankondigde en een update gaf ten aanzien van de informatie in het Information Memorandum ("IM") van 31 mei 2002 ten aanzien van de pensioenverplichtingen. Het persbericht van Univar van 22 augustus 2002 gaf voorts aan dat de onderneming nog aan het onderzoeken was wat de meest geschikte methode was voor boekhoudkundige verwerking van de pensioenverplichtingen, met inbegrip van de mogelijkheid US Financial Accounting Standard 87 (US FAS 87) toepasbaar te maken op alle bedrijfsonderdelen van Univar. Hierbij werd vermeld dat in dat geval alle kosten als gevolg van waardevermindering van de pensioenactiva via de balans ten laste zou worden gebracht van het eigen vermogen en niet zou worden verwerkt via de winst en verlies rekening.

Univar heeft dit onderzoek afgerond en is tot de conclusie gekomen dat toepassing van IAS 19 de beste methode voor boekhoudkundige verwerking van pensioenen is. De onderneming zou ten laatste in 2005 verplicht tot deze aanpassing moeten zijn overgegaan en in boekhoudkundige zin is de uitwerking ervan te vergelijken met het toepassen van US FAS 87. Onder IAS 19 bedroeg het tekort in de pensioenactiva van Univar per 1 januari 2002 USD 52,7 miljoen na belastingen, en het eigen vermogen in de openingsbalans is met dit bedrag verminderd. De pensioenlasten voor Univar in 2002 bedragen onder IAS 19 circa USD 24,3 miljoen, tegenover USD 15,0 miljoen in 2001. Verdere waardevermindering van de pensioenactiva sinds 1 januari 2002, in combinatie met veranderingen in enkele actuariële aannames, zullen ertoe leiden dat de pensioenlasten in 2003 met nog eens USD 18 miljoen zullen toenemen.

Univar heeft aangegeven dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds eveneens de gevolgen zullen ondervinden van de waardevermindering van de pensioenactiva en de aanpassingen in de actuariële aannames. De bijstorting was in 2002 betrekkelijk gering, USD 12 miljoen, als gevolg van de hoge rendementen op de pensioenactiva voor 2001. De onderneming schat in dat de storting ter dekking van de pensioenen in 2003 tot circa USD 42 miljoen zullen oplopen. De directie streeft ernaar het niveau van de kapitaalstorting voor pensioenen ongeveer gelijk te houden aan de jaarlijkse pensioenlasten.

Asbest- rechtsprocedures
Univar is als gedaagde betrokken bij een 40-tal rechtszaken, die allen spelen in de staat Mississippi (Verenigde Staten), met circa 10.000 aanklagers, waarbij de aanklacht is dat betrokkenen persoonlijke schade hebben geleden als gevolg van blootstelling aan asbest. De onderneming vecht deze zaken aan op basis van de vrijwaringsclausule in de overeenkomst uit 1986 waarbij McKesson Chemical Company ("MCC") werd overgenomen van McKesson Corporation. Voor de eerste van deze rechtszaken werd Univar in het begin van 2002 opgeroepen, terwijl het merendeel van de claims werd ingediend in de tweede helft van het jaar, blijkbaar omdat aanklagers hun zaak wilden indienen voor de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging ten aanzien van de onrechtmatige daad ("tort law") die per einde 2002 door de wetgever in Mississippi is ingevoerd. Om een aantal redenen, waaronder het feit dat McKesson geen asbest of asbestbevattende producten produceerde en dat McKesson slechts aan een klein aantal klanten asbest leverde, gaat Univar ervan uit dat een groot aantal van deze zaken zal worden afgewezen of zal worden geschikt tegen geringe bedragen. Aangezien het niet duidelijk is of, en zo ja welke, aanklagers een gegronde aanklacht tegen MCC hebben en welke financiële verantwoordelijkheden Univar mogelijk nog zou kunnen hebben buiten wat reeds wordt gedekt door de verzekering, is geen reservering gedaan voor mogelijk uit deze rechtszaken voortkomende verplichtingen.

Voordracht nieuw lid Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Univar kondigt aan dat de heer Peter Vogtländer op de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgedragen als vijfde lid van de Raad van Commissarissen. De heer Vogtländer was lange tijd werkzaam in verschillende topfuncties binnen de Koninklijke/Shell Groep . In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 25 april 2003 in Rotterdam zal worden gehouden, zal de benoeming van de heer Vogtländer aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Voordracht nieuw lid Raad van Bestuur
De raad van Commissarissen kondigt tevens aan dat op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld de heer Jan Holsboer te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Univar. De heer Holsboer heeft verschillende leidinggevende functies bekleed binnen vooraanstaande ondernemingen, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur van ING/ Nationale Nederlanden.

De heer Paul Runderkamp, thans lid van de Raad van Bestuur van Univar, zal zijn functie na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders neerleggen. De heer Runderkamp, Vice President juridische zaken van Koninklijke Vopak, maakt sinds april 2002 samen met de voorzitter, de heer Pruitt, deel uit van de Raad van Bestuur en heeft een belangrijke rol vervuld bij de afsplitsing van Univar van Vopak en de verdere stappen die daarmee verband hielden.

Over Univar

Univar (Euronext Amsterdam: UNIVR) is een van de leidende onafhankelijke distributeurs van industriële chemicaliën en aanbieders van daaraan gerelateerde gespecialiseerde diensten in de wereld, actief door heel Noord-Amerika en Europa. Univar streeft ernaar haar klantenbasis, bestaande uit zo'n 250.000 eindgebruikers, te bedienen met een breed scala aan producten. Veel van deze producten zijn specialties- ingekocht, voorverpakt en verkocht op basis van technische specificaties, onder de merknaam van de producent of onder Univar's eigen naam. Andere producten worden door de onderneming in bulkhoeveelheden ingekocht en daarna verwerkt, gemengd en opnieuw verpakt om te voldoen aan de verschillende eisen van de industriesectoren die we bedienen. Naast het feit dat de onderneming zich onderscheidt door middel van het uitgebreide productenassortiment, biedt Univar ook een aantal verschillende gerelateerde diensten aan zowel haar klanten als haar leveranciers aan, zoals het mengen van chemicaliën, voorraad- en afvalbeheer, het verpakken en labellen van producten, technische ondersteuning en het beheer van vendor reduction programma's. Univar beschikt over een netwerk van 195 distributiecentra, verspreid over de Verenigde Staten, Canada en 14 Europese landen. In 2002 bedroeg de netto omzet van Univar USD 4,4 miljard, en het bedrijfsresultaat voor interest, belastingen en afschrijving goodwill (EBITA) USD 110,4 miljoen. Univar heeft ongeveer 7000 werknemers door heel Noord-Amerika en Europa. De statutaire zetel van de onderneming is in Rotterdam, Nederland, terwijl kantoren in Bellevue, Washington, Verenigde Staten en Bradford, Verenigd Koninkrijk ondersteuning bieden. Voor verder informatie: www.univarcorp.com

Voor verdere informatie:

 |Univar N.V.        |Citigate First Financial | |John Sammons       |Barbara Jansen   | |Senior Vice President en Chief   |Tel: +31 (0)20 575 40 80 | |Administrative Officer     |Fax: +31 (0)20 575 40 20 | |Tel: +1-425-638-4902     |E-mail:     | |Fax: +1-425-638-4952     |bjansen@citigateff.nl  | |E-mail: john.sammons@univarcorp.com  |       | |          |       | |Gregg Sloate       |       | |Director Investor Relations    |       | |Tel: +1-425-638-4911     |       | |Fax: +1-425-638-4953     |       | |E-mail: gregg.sloate@univarcorp.com  |       | |Website : www.univarcorp.com   |       | 
###

(Financiële tabellen volgen hieronder)
 BIJLAGE 1: GECONSOLIDEERDE RESULTATENTEKENING 

| | | | | | | | | |% | | | |2002 | |Verander|2001 | |(in miljoenen USD, | |2001 |ing |Pro forma | |behalve winst per | |Pro forma | |(geen | |aandeel) | |(geen | |accountants-co| | | |accountantscon| |ntrole | | | |trole | |toegepast),voo| | | |toegepast, na | |r aanpassing | | | |aanpassing aan| |aan IAS 19) | | | |IAS 19) | | | |Netto omzet |4.412,9|4.678,1 |(5,7%) |4.678,1 | |Kostprijs van de omzet |3.708,0|3.937,0 |(5,8%) |3.940,3 | |Bruto marge |704,9 |741,1 |(4,9%) |737,8 | |Lonen, salarissen en |345,9 |369,9 |(6,5%) |384,3 | |sociale lasten | | | | | |Afschrijvingen |65,3 |72,3 |(9,7%) |72,3 | |Overige bedrijfskosten |200,9 |202,1 |(0,6%) |202,1 | |Totale bedrijfslasten |612,1 |644,3 |(5,0%) |658,7 | |Bedrijfsresultaat |92,8 |96,8 |(4,1%) |79,1 | |Interestbaten |7,6 |11,6 |(34,5%) |11,6 | |Interestlasten |(38,1) |(46,3) |(17,7%) |(46,3) | |Saldo interestbaten en |(30,5) |(34,7) |(12,1%) |(34,7) | |-lasten | | | | | |Resultaat uit gewone |62,3 |62,1 |0,3% |44,4 | |bedrijfsuitoefening voor | | | | | |belastingen | | | | | |Belastingen |(34,5) |(42,9) |(19,6%) |(36,3) | |Resultaat uit gewone |27,8 |19,2 |44,8% |8,1 | |bedrijfsuitoefening na | | | | | |belastingen | | | | | |Buitengewone lasten |(11,1) |(132,9) |- |(132,9) | |Buitengewone baten |7,6 |- |- |- | |Belasting op buitengewone|1,6 |26,5 |- |26,5 | |resultaten | | | | | |Buitengewoon resultaat na|(1,9) |(106,4) |- |(106,4) | |belastingen | | | | | |Nettoresultaat voor |25,9 |(87,2) |- |(98,3) | |aandeel derden | | | | | |Aandeel derden | | (0,1) |- |(0,1) | | |- | | | | |Nettoresultaat |25,9 |(87,3) |- |(98,4) | |Dividend op cumulatieve |(1,7) |(1,7) |- |(1,7) | |financingieringspreferent| | | | | |e aandelen | | | | | | | | | | | |Nettoresultaat voor |24,2 |(89,0) |- |(100,1) | |gewone aandeelhouders | | | | | |Winst per gewoon aandeel |0,90 |0,60 |50,0% |0,22 | |(exclusief buitengewoon | | | | | |resultaat na belasting) | | | | | |* | | | | | |Verwaterde winst per |0,90 |0,60 |50,0% |0,22 | |gewoon aandeel (exclusief| | | | | |buitengewoon resultaat na| | | | | |belasting)* | | | | | |Winst per gewoon aandeel*|0,83 |(3,06) |- |(3,44) | |Verwaterde winst per |0,83 |(3,06) |- |(3,44) | |gewoon aandeel* | | | | |

*De berekening van de winst per aandeel voor 2001 veronderstelt hetzelfde aantal uitstaande aandelen als in 2002.
Note: Een aantal kosten van 2001 onder de posten lonen, salarissen en sociale lasten en overige bedrijfskosten zijn onder gerubriceerd onder kosten van de omzet gerubriceerd, conform de cijfermatige presentatie per jaareinde 2002.
 BIJLAGE 2: GECONSOLIDEERDE BALANS 

Voor voorgestelde winstbestemming aan gewone aandeelhouders | | | | | | | | | | | | | | | | | |31 december |1 januari | |(in miljoenen USD) |2002 |2002 | |Immateriële vaste activa |325,1 |321,9 | |Materiële vaste activa |456,7 |460,3 | |Financiële vaste activa |1,1 |1,6 | |Totaal vaste activa |782,9 |783,8 | |Voorraden |393,0 |420,1 | |Vorderingen |610,6 |573,3 | |Overige vorderingen en overlopende|176,9 |168,4 | |activa | | | |Liquide middelen |76,2 |66,6 | |Totaal vlottende activa |1.256,7 |1.228,4 | |Kortlopende financiering |44,5 |91,1 | |Kortkopende deel langlopende |3,2 |10,5 | |leningen | | | |Handels- en overige schulden |720,6 |734,8 | | Dividend op cumulatief |1,9 |- | |financingspreferente aandelen | | | |Totaal kortlopend schulden |770,2 |836,4 | |Totaal vlottende activa minus | |392,0 | |kortlopende schulden |486,5 | | |Totaal activa minus kortlopende |1.269,4 |1.175,8 | |schulden | | | |Langlopende schulden |403,1 |358,4 | |Voorzieningen |231,0 |214,7 | |Aandeel derden |0,1 |0,2 | |Eigen vermogen |635,2 |602,5 | |Totaal Groepsvermogen |635,3 |602,7 | |Totaal |1.269,4 |1.175,8 |

BIJLAGE 3: GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

| | | | | |31 December |2001 | |(in miljoenen USD) |2002 |Pro forma | | | |(geen | | | |accountantsco| | | |ntrole | | | |toegepast) | |Nettoresultaat |25,9 |(87,3) | |Aanpassingen voor: | | | |Afschrijvingen |65,3 |72,3 | |Mutaties voorzieningen |8,6 |11,4 | |Verlies op verkoop materiële vaste|1,3 |- | |activ | | | |Afwaardering materiële vaste | - |73,0 | |activa | | | |Winst op verkoop van |(7,6) |- | |groepsmaatschappijen companies | | | |participations | | | |Bruto kasstroom uit operationele |93,5 |69,4 | |activiteiten | | | |Mutaties in werkkapitaal | 4,0 |99,6 | |(exclusief liquide middelen, | | | |kortlopende schuld en dividend) | | | |Netto kasstroom uit operationele |97,5 |169,0 | |activiteiten | | | |Investeringen: | | | |Materiële vaste activa |(42,8) |(105,2) | |Financiële vaste activa |- |(0,7) | |Acquisities (inclusief goodwill) |(8,2) |(349,2) | |Totaal investeringen |(51,0) |(455,1) | |Desinvesteringen: | | | |Materiële vaste activa |11,1 |25,7 | |Opbrengsten uit verkoop van |11,0 |- | |groepsmaatschappijen | | | |Totaal desinvesteringem |22,1 |25,7 | |Netto kasstroom uit | (28,9) |(429,4) | |investeringsactiviteiten | | | |Financiering: | | | |Aflossing langlopende schuld: | |(551,4) | | |(471,1) | | |Nieuwe langlopende schulden |399,4 |526,4 | |Netto ontvangsten van uitgegeven |74,6 |- | |aandelen | | | |Toegewezen vermogensaandeel bij |- |330,6 | |afslpitsing | | | |Netto verandering in korte termijn| (66,5) | (32,1) | |financiering | | | |Netto kasstroom uit | |273,5 | |financieringsactiviteiten |(63,6) | | |Netto kasstroom | | | | |5,0 |13,1 | |Koers- en omrekeningsverschillen | |(6,2) | | |4,6 | | |Mutatie liquide middelen door |- | | |consolidatie en deconsolidatie | |39,9 | |Toename liquide middelen | | | | |9,6 |46,8 |

BIJLAGE 4: GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2002

(geen accountantscontrole toegepast)

| | | | | | | | | | | | | | |(in miljoenen USD, behalve| | | | | | |de winst per aandeel) | | | | | | | |Eerste |Tweede | | | | | |halfjaar |halfjaar | | | | |Netto omzet |2.266,3 |2.146,6 | | | | | | | | | | | |Kostprijs van de omzet |1.919,1 |1.788,9 | | | | |Bruto marge |347,2 |357,7 | | | | |Lonen, salarissen en |168,7 |177,2 | | | | |sociale lasten | | | | | | |Afschrijvingen |32,6 |32,7 | | | | |Overige bedrijfskosten |103,1 |97,8 | | | | |Totale bedrijfslasten |304,4 |307,7 | | | | |Bedrijfsresultaat |42,8 |50,0 | | | | |Interestbaten |6,0 |1,6 | | | | |Interestlasten |(20,2) |(17,9) | | | | |Saldo interestbaten en |(14,2) |(16,3) | | | | |-lasten | | | | | | |Resultaat uit gewone |28,6 |33,7 | | | | |bedrijfsuitoefening voor | | | | | | |belastingen | | | | | | |Belastingen |(17,6) |(16,9) | | | | |Resultaat uit gewone |11,0 |16,8 | | | | |bedrijfsuitoefening na | | | | | | |belastingen | | | | | | |Buitengewone lasten |(4,7) |(6,4) | | | | |Buitengewone baten |- |7,6 | | | | |Belasting op buitengewone |0,8 |0,8 | | | | |resultaten | | | | | | |Buitengewoon resultaat na |(3,9) |2,0 | | | | |belastingen | | | | | | |Nettoresultaat voor |7,1 |18,8 | | | | |aandeel derden | | | | | | |Aandeel derden |- |- | | | | |Nettoresultaat |7,1 |18,8 | | | | |Dividend op cumulatieve |(0,8) |(0,9) | | | | |financieringspreferente | | | | | | |aandelen | | | | | | | | | | | | | |Nettoresultaat voor gewone|6,3 |17,9 | | | | |aandeelhouders | | | | | | |Winst per gewoon aandeel |0,35 |0,55 | | | | |(exclusief buitengewoon | | | | | | |resultaat na belasting) * | | | | | | |Verwaterde winst per |0,35 |0,55 | | | | |gewoon aandeel (exclusief | | | | | | |buitengewoon resultaat na | | | | | | |belasting)* | | | | | | |Winst per gewoon aandeel* |0,21 |0,62 | | | |Verwaterde winst per |0,21 |0,62 | | | |gewoon aandeel* | | | | |

Note: Een aantal kosten van 2001 onder de posten lonen, salarissen en sociale lasten en overige bedrijfskosten zijn onder gerubriceerd onder kosten van de omzet gerubriceerd, conform de cijfermatige presentatie per jaareinde 2002.
 BIJLAGE 4 (vervolg): GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2002, NA AANPASSING AAN IAS 19 (Geen accountantscontrole toegepast) |       |    |    | |   | |       |    |    | |   | |       |    |    | |   | |(in miljoenen USD, behalve|    |    | |   | |de winst per aandeel)  |Eerste  |Tweede  | |   | |       |halfjaar  |halfjaar  | |   | |Netto omzet    |2.485,1  |2.193,0  | |   | |       |    |    | |   | |Kostprijs van de omzet |2.102,6  |1.834,4  | |   | |Bruto marge    |382,5   |358,6  | |   | |Lonen, salarissen en  |182,9   |187,0  | |   | |sociale lasten   |    |    | |   | |Afschrijvingen   |36,6   |35,7   | |   | |Overige bedrijfskosten |105,9   |96,2   | |   | |Totale bedrijfslasten  |325,4   |318,9  | |   | |Bedrijfsresultaat   |57,1   |39,7   | |   | |Interestbaten    |7,6   |4,0   | |   | |Interestlasten   |(22,3)  |(24,0)  | |   | |Saldo interestbaten en |(14,7)  |(20,0)  | |   | |-lasten     |    |    | |   | |Resultaat uit gewone  |42,4   |19,7   | |   | |bedrijfsuitoefening voor |    |    | |   | |belastingen    |    |    | |   | |Belastingen    |(23,2)  |(19,7)  | |   | |Resultaat uit gewone  |19,2   |-   | |   | |bedrijfsuitoefening na |    |    | |   | |belastingen    |    |    | |   | |Buitengewone lasten  |    |    | |   | |Buitengewone baten  |    |    | |   | |Belasting op buitengewone |    |    | |   | |resultaten    |    |    | |   | |Buitengewoon resultaat na |(23,5)  |(82,9)  | |   | |belastingen    |    |    | |   | |Nettoresultaat voor  |(4,3)   |(82,9)  | |   | |aandeel derden   |    |    | |   | |Aandeel derden   |-    |(0,1)  | |   | |Nettoresultaat   |(4,3)   |(83,0)  | |   | |Dividend op cumulatieve |(0,8)   |(0,9)  | |   | |financieringspreferente |    |    | |   | |aandelen     |    |    | |   | |       |    |    | |   | |Nettoresultaat voor gewone|(5,1)   |(83,9)  | |   | |aandeelhouders   |    |    | |   | |Winst per gewoon aandeel |0,63   |(0,03)  | |   | |(exclusief buitengewoon |    |    | |   | |resultaat na belasting) * |    |    | |   | |Verwaterde winst per  |0,63   |(0,03)  | |   | |gewoon aandeel (exclusief |    |    | |   | |buitengewoon resultaat na |    |    | |   | |belasting)*    |    |    | |   | |Winst per gewoon aandeel* |(0,18)  |(2,88)  | |   | |Verwaterde winst per  |(0,18)  |(2,88)  | |   | |gewoon aandeel*   |    |    | |   | 

*De berekening van de winst per aandeel voor 2001 veronderstelt hetzelfde aantal uitstaande aandelen als in 2002.
Note: Een aantal kosten van 2001 onder de posten lonen, salarissen en sociale lasten en overige bedrijfskosten zijn onder gerubriceerd onder kosten van de omzet gerubriceerd, conform de cijfermatige presentatie per jaareinde 2002.


---- --

Deel: ' Univar NV resultaten 2002 '
Lees ook