UNIV VERZEKERINGEN

Univé behaalt goed resultaat over 1998

embargo tot 10 mei 1999, 15.00 uur

P E R S B E R I C H T

Univé behaalt goed resultaat over 1998

ZWOLLE - Univé Verzekeringen heeft over 1998 een goed financieel resul-taat behaald. De winst bedraagt, na het treffen van een aantal niet-technische voorzieningen, ü 120 miljoen voor belastingen.

Ten opzichte van 1997, toen Univé een winst behaalde van ü 114 miljoen, is het resultaat met ruim 5 gestegen. Univé, gevestigd in Alkmaar, Assen, Kerkrade, Zwolle en 150 andere plaatsen in Nederland, is zeer tevreden over dit resultaat.

De centrale organisatie heeft in 1998 een posi-tief resultaat behaald van ü 89 miljoen (1997: ü 79 miljoen). De winst bij de centrale organisatie is met bijna 13 gestegen. De bij Univé aangesloten, zelfstandige Onderlingen hebben in 1998 een positief resultaat behaald van circa ü 38 miljoen (1997: ü 41 miljoen). De waardevermeerdering van de beleggingsportefeuille heeft tot een toename van het vermogen geleid van ü 50 miljoen. Dit bedrag is niet opgenomen in de resultatenrekening.

Univé heeft met name in de schadeportefeuille een uitstekend financieel resultaat geboekt. Univé Schade behaalde een winst van ü 62 miljoen (1997: ü 42 miljoen), grotendeels dankzij een goed resultaat in de autoportefeuille.

Het resultaat van Univé Zorg is ten gevolge van schade-ontwikkelingen enigszins afgenomen: ü 11 miljoen (1997: ü 19 miljoen). Univé Leven heeft over 1998 een positief resultaat behaald van ü 2 miljoen (1997: ü 3 miljoen). Leven heeft in 1998 de bakens verzet; de toekomstverwachting is positief. De herverzekeringsmaatschappijen (Univé Her en Univé Stormher hebben een winst van ü 14 miljoen (1997: ü 15 miljoen) behaald.

Univé, een coöperatieve organisatie die een verzekeringsrelatie heeft met meer dan een miljoen huishoudens in Nederland, heeft in 1998 een brutopremie-inkomen behaald van ü 2.096 miljoen. Ten opzichte van 1997, toen een brutopremie-inkomen geboekt werd van ü 2.023 miljoen, is sprake van een stijging van ruim 3.

Deze relatief geringe stijging van het brutopremie-inkomen is een tendens die zich al enige jaren aftekent. Voor Univé is deze ontwikkeling aan-leiding om de markt- en klantgerichtheid van de organisatie te verbeteren. Univé verwacht zo haar uitstekende concurrentiepositie verder te kunnen versterken. De plannen voor deze vernieuwing zijn eerder dit jaar bekend gemaakt.

Het positieve resultaat over 1998 komt ten dele ten goede aan de leden-verzekerden van Univé. Exclusief de winstuitkering bij de Onderlingen heeft Univé in 1999 een bedrag van circa ü 30 miljoen beschikbaar voor diverse vormen van winstuitkeringen en premierestitutie. Het overige resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. Univé behoort in financieel opzicht tot de sterkste verzekeraars van Nederland.

Op basis van het goede financiële resultaat heeft Univé verbeteringen doorgevoerd in premies en voorwaarden. Het gevolg hiervan is dat Univé over 1999 een lager financieel resultaat verwacht. In feite wordt daarmee recht gedaan aan de coöperatieve grondslag van de organisatie. Univé werkt zonder winstoogmerk; ze heeft als belangrijkste opdracht de beharti-ging van de verzekeringsbelangen van leden-verzekerden.

E I N D E P E R S B E R I C H T

Deel: ' Univé behaalt goed resultaat over 1998 '
Lees ook