Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 8 januari 1999

Tijdens viering 23ste Dies Natalis

Universiteit Maastricht presenteert nieuw logo

De Universiteit Maastricht (UM) viert op vrijdag 8 januari haar 23ste Dies Natalis. De viering van de stichting van de Universiteit Maastricht wordt dit jaar extra luister bijgezet door de presentatie van een nieuw logo.
Het huidige logo, gevormd door de letters "R" en "L" (Rijksuniversiteit Limburg), voldeed niet meer sinds de naamswijziging enkele jaren geleden. Het nieuwe logo bestaat uit twee driehoeken. De driehoeken zijn de kern van een nieuwe huisstijl die ontworpen is door Studio Dumbar uit Den Haag. De nieuwe huisstijl zal in de loop van het jaar worden toegepast op alle informatiedragers van de UM, waaronder de internetsite.

Diesrede

Rector magnificus prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman opent de academische zitting in de St. Janskerk in Maastricht. In zijn rede bespreekt hij de veranderingen in het hoger onderwijs onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Aansluitend zal prof. mr. M.G. Faure de diesrede uitspreken. Faure gaat in op het nut van harmonisering van regelgeving in Europa en de rol die het Maastrichtse grensoverschrijdend juridisch onderzoek kan vervullen bij het beter op elkaar afstemmen van nationale rechtsstelsels. De spreker is hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool Ius Commune, waarin de universiteiten van Maastricht, Leuven en Utrecht samenwerken.

Marktgerichtheid

In zijn rede ‘Een eindeloze taak’ zegt rector Nieuwenhuijzen Kruseman dat de toegenomen marktgerichtheid van universiteiten niet louter is ingegeven door de verwerving van extra inkomsten. "Marktgerichtheid in de brede zin van gerichtheid op de samenleving is ook van betekenis om op verantwoorde wijze invulling te geven aan de primaire taken van onderwijs en onderzoek." Nieuwenhuijzen Kruseman signaleert een aantal maatschappelijke trends die voor het hoger onderwijs van belang zijn, zoals het in stand houden van de inzetbaarheid van de bevolking voor het arbeidsproces, de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie, verdergaande internationalisering en de groeiende vraag naar een brede academische vorming. De Universiteit Maastricht speelt daar volgens Nieuwenhuijzen Kruseman op in door te werken aan een grotere verscheidenheid aan onderwijsvormen, (grensoverschrijdende) samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs en de realisatie van virtuele onderwijsvoorzieningen.

Gemene recht

Harmonisatie van rechtsregels via het uitvaardigen van richtlijnen is een van de krachtigste instrumenten waarover ‘Europa’ beschikt om onder meer de geïntegreerde markt te realiseren. Maar volgens professor Faure is harmonisatie geen wondermiddel dat onmiddellijk voor elk grensoverschrijdend probleem naar voren kan worden geschoven. In de diesrede ‘Het gemene recht van Europa. Naar een nieuw Ius Commune’ somt Faure een aantal bezwaren op. "Harmonisatie via Europese richtlijnen is een ingrijpend middel, dat hoge kosten met zich meebrengt en dat ondanks onderlinge afstemming van rechtssystemen verschillen in rechtsregels laat voortbestaan." Als voorbeeld noemt Faure de Europese richtlijn over de productaansprakelijkheid van 1985. Deze heeft maar ten dele tot harmonisatie van de rechtsregels van de verschillende lidstaten heeft geleid, hoewel dat wel uitdrukkelijk de bedoeling was. De Maastrichtse juristen werkzaam in de onderzoeksschool Ius Commune menen dat het mogelijk is een (beperkte) harmonisatie te realiseren via een zoektocht naar de beginselen die de nationale rechtsstelsels in Europa met elkaar gemeen hebben. Als voorbeeld van zo’n zoektocht naar de beginselen, ‘het gemene recht van Europa’, noemt Faure onderzoek naar de besluitvorming van rechters in gelijksoortige zaken in de verschillende rechtsstelsels. "Het zoeken naar beginselen, een nieuw soort Ius Commune, biedt ook het voordeel van flexibiliteit. Er wordt immers onderzocht wat de gemeenschappelijke beginselen zijn, maar uit respect voor culturele verscheidenheid wordt ook een differentiatie toegelaten."

Prijzen voor beste scripties

Traditiegetrouw worden tijdens de viering van de Dies Natalis de studentenprijzen van de Stichting Wetenschapsbeoefening UM uitgereikt voor de beste scriptie van elke faculteit. De winnaars van 1998 zijn: mw. I. Houwink (geneeskunde), S. Rensen (gezondheidswetenschappen), mw. B. Engelen (rechten), H. Schwartz (economie en bedrijfskunde), P. Storms (algemene wetenschappen) en mw. J. Schueler en mw. S. Heesterbeek (cultuurwetenschappen).
De prijzen bestaan uit een geldbedrag van duizend gulden en een oorkonde.

Isa Houwink
krijgt de prijs omdat ze tijdens een wetenschapsstage bij de Northeastern University in de VS heeft aangetoond dat kweekcondities in vitro het geslacht van het zich ontwikkelende embryo kunnen beïnvloeden. Wanneer nader klinisch onderzoek haar bevindingen bevestigt, zou dat volgens de jury een belangrijke verbetering kunnen betekenen van de pre-implantatie diagnostiek van aangeboren afwijkingen.
Sander Rensen is beloond voor zijn onderzoek aan de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Genève naar smoothline, een pas ontdekt eiwit. De precieze werking van het eiwit is nog niet duidelijk, maar het lijkt een belangrijke functie te vervullen bij de samentrekking van zogeheten gladde spiercellen. Beatrix Engelen is onderscheiden voor haar diepgaande analyse van het agentuurrecht in Nederland en België tegen een Europese achtergrond. Hendrik Schwartz is de eerste buitenlandse student die de prijs voor de beste scriptie ontvangt. Hij is Duitser en werkt nu in Japan, waar hij voor zijn doctoraalscriptie onderzoek deed naar de voordelen van de lerende organisatie voor Japanse ondernemingen. Patrick Storms is beloond voor zijn werkstuk over het interpreteren van radardata.
Judith Schueler en Sara Heesterbeek krijgen de prijs voor hun gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van een nieuwe vorm van ouderenhuisvesting en –zorg van Stichting Humanitas Rotterdam.

Deel: ' Universiteit Maastricht presenteert nieuw logo '
Lees ook