Universiteit TwenteEmancipatienotitie leidt tot flink aantal maatregelen

Universiteit Twente wil meer vrouwen in hogere functies

Een wervings- en selectieprocedure die meer is afgestemd op vrouwen, gesubsidieerde projecten voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel, meer mogelijkheden voor deeltijdwerk en intensieve loopbaanbegeleiding voor vrouwen. Dat zijn een paar besluiten uit de emancipatienota 'De keuze voor diversiteit', die deze week in werking treedt aan de Universiteit Twente.

Vrouwen in hogere posities zijn schaars op de Nederlandse universiteiten. Slechts 5% van de hoogleraren en 8% van de universitair hoofddocenten is vrouw. Bij de Universiteit Twente is dat percentage nog lager. Onderzoek onder vrouwelijke universitair docenten wees uit dat hier diverse redenen voor zijn, zoals slechte doorstroommogelijkheden in de hogere posities, de huidige wetenschappelijke beoordelingscriteria en de eis van fulltime beschikbaarheid. De Universiteit Twente heeft maatregelen genomen die juist die bezwaren wegnemen.

Streefcijfers

Allereerst zijn er streefcijfers berekend. Eind 2004 moet de Universiteit Twente 15% vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten hebben. Dit cijfer is berekend op basis van het huidige vrouwelijk potentieel onder de overige wetenschappelijke functies. Voor het vrouwelijk ondersteunend en beheerspersoneel in de hogere functies wordt gestreefd naar een aandeel van 16%.

Maatregelen

Om de streefcijfers te behalen wordt een serie maatregelen genomen.

Met betrekking tot werving en selectie is besloten vrouwen geen voorkeurspositie te geven, maar om deelname aan de sollicitatieprocedure te bevorderen. Dit wordt o.a. bereikt door alle vrouwelijke sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek wanneer zij op basis van de sollicitatiebrief en CV voldoen aan de gestelde criteria.

Het rapport doet aanbevelingen over de beoordelingscriteria die aan hogere functies worden gesteld. Het aantal artikelen dat de wetenschapper publiceert moet minder belangrijk worden geacht dan de inhoud ervan. Er is voor de komende jaren tevens een bijzondere vorm van sabbatical leave ingesteld voor 20 universitair docenten (mannen èn vrouwen) die fulltime willen werken aan publicaties. Zij kunnen een jaar worden vrijgesteld van onderwijstaken.

Daarnaast wordt in het rapport aanbevolen om ook onderwijsoutput en sociale vaardigheden mee te tellen als volwaardige criteria.

Loopbaan

Vrouwen binnen de universiteit moeten meer worden gestimuleerd en begeleid in hun loopbaan. Een van de maatregelen die daarvoor wordt genomen is subsidie uit het fonds 'Vrouwen aan de Universiteit Twente'. Dit fonds is sinds 1 maart geheel bestemd voor de subsidiëring van projecten die zorgen voor meer vrouwen onder het (hoger) personeel. Dit initiatief sluit naadloos aan op het ASPASIA-programma van de NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) ter stimulering van meer vrouwelijke UHD's. Daarnaast kunnen vrouwelijke universitair docenten in de toekomst rekenen op loopbaanbegeleiding en coaching.

Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden voor vrouwen worden aantrekkelijker gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld de hoogste wetenschappelijke functies actief opengesteld voor deeltijdinvulling. Daarnaast wordt de huidige regeling voor telewerken intensiever gepromoot. De kinderopvangregeling wordt nader onderzocht om te zien of deze regeling beter kan worden afgestemd op de wensen van de ouders.

Op korte termijn zal de Universiteit Twente een medewerker Diversiteit aanstellen. Deze medewerker heeft als taak de faculteiten en diensten te ondersteunen bij de implementatie van het emancipatiebeleid.


Zoekwoorden:

Deel: ' Universiteit Twente wil meer vrouwen in hogere functies '
Lees ook