VSNU

21 mei 1999

Universiteiten verheugd over meer geld van kabinet

Uit de vandaag gepubliceerde suppletore begroting van het ministerie van OCenW blijkt dat het kabinet extra investeert in het hoger onderwijs. In totaal gaat het om 114 miljoen in 2000, oplopend tot 172 miljoen in 2003. De stijgende instroom van eerstejaars studenten vormt de voornaamste reden voor de budgetverhoging. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is verheugd over deze extra middelen.

Het 'extraatje' is volledig bestemd voor een verhoging van het onderwijsbudget van hogescholen en universiteiten. De stijgende studentenaantallen liggen hieraan ten grondslag. In 1998 nam het aantal eerstejaars studenten bij de universiteiten toe met 3% ten opzichte van het vorige jaar. Dit jaar steeg de eerstejaars instroom met 5% ten opzichte van 1998. De toenemende studentenaantallen brengen uiteraard hogere kosten met zich mee. Zeker gezien de inspanningen van universiteiten om hun opleidingen te vernieuwen en te verbeteren, zodat zij aansluiten bij de voortdurend veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook van groot belang voor de samenleving dat de universiteiten meer studenten een goede opleiding bieden. Nu en zeker in de komende jaren wordt in toenemende mate een tekort aan hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt verwacht. Volgens berekeningen van het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) zal er in periode 1997-2002 alleen al een tekort van 50.000 academisch opgeleiden ontstaan.

De universiteiten worden al sinds het begin van de jaren tachtig onafgebroken met bezuinigingen geconfronteerd. Mede daardoor is de eerste geldstroom (dit is de directe overheidsbijdrage van het ministerie van OCenW aan de universiteiten) in relatieve zin gedaald van 85% in 1985 naar 63% in 1996. Bovendien wacht de universiteiten in de komende jaren nog een bezuiniging van 300 miljoen. Tegen deze achtergrond vormt de budgetverruiming van het Kabinet een zeer welkome en terechte trendbreuk in het beleid.


Deel: ' Universiteiten verheugd over meer geld van kabinet '
Lees ook