Gemeente Alphen aan den Rijn


Update Masterplan Stadshart 2002

Het college van burgemeester en wethouders heeft de update Masterplan Stadshart 2002 vastgesteld. Deze vijfde Update, een toetsing op de actualiteit van het Masterplan Stadshart, schetst een (financieel) totaalbeeld van het project. De harde randvoorwaarde dat de kosten van het Masterplan niet leiden tot een lastenverhoging voor de inwoners is ook nu gehaald.

De kosten van het Masterplan zijn dit jaar toegenomen met 2,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de prijscorrectie Theater als gevolg van de uitgestelde start van de bouw tot 2003 en een hoger tekort van de grondexploitatie. Dit laatste is vooral een gevolg van hogere kosten voor de verwervingen, de bodemsanering en het bouw- en woonrijp maken. Aan de Hoge Zijde zijn inmiddels alle eigendommen verworven die benodigd zijn voor de uitvoering van het Masterplan. De stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de projecten per mei 2002 is aangegeven in de voortgangsrapportage Stadshart.

De dekking voor de hogere kosten is gevonden binnen de eerder goedgekeurde dekkingsmiddelen van de Update 2001 en door het aanwenden van de vrijvallende exploitatiesubsidie voor het theater in 2004. Dit is mogelijk omdat het theater een jaar later in gebruik wordt genomen dan gepland.

In het dekkingsplan zijn derhalve alle bekende kosten per mei 2002 verwerkt zonder toevoeging van extra dekkingsmiddelen vanuit reserves grondbedrijf of algemene dienst met uitzondering van het hiervoor aangegeven jaar exploitatiesaldo Theater. Met deze ontwikkelingen daalt de post onverdeeld / onvoorzien met 1,1 miljoen tot 0,5 miljoen. Voor de toekomst wordt wederom uitgegaan van het bijschrijven van rente over de voorzieningen welke ten behoeve van het Stadshart aanwezig zijn.

De totaal benodigde financiële dekking voor het Masterplan is met 15,4 miljoen afgenomen ten opzichte van de update 2001 tot 34,2 miljoen. Deze afname is het gevolg van verrichte betalingen voor in uitvoering genomen en afgeronde projecten uit het Masterplan. De hardheid / zekerheid van de dekkingsposten is ten opzichte van 2001 toegenomen van 67 % tot 75 %.

De Update zal voor advies worden aangeboden aan de raadscommissie en ter goedkeuring aan de gemeenteraad. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders is het Masterplan nu voor de vijfde keer op zijn actualiteit getoetst. Dit betekent dat de ontwikkelingen op het gebied van de voortgang van projecten, financiën en planning zijn geïnventariseerd en getoetst aan het oorspronkelijke Masterplan Stadshart van november 1996. De Update is hiervan de totaalrapportage en schetst de stand van zaken per mei 2002. De vorige update is van mei 2001.

Persbericht 42, 27 juni 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 28 juni 2002 laatste wijziging

Deel: ' Update Masterplan Stadshart 2002 Alphen '
Lees ook