gemeente utrecht

gemeenteraad: aan voorwaarden voldaan utrecht centrum project kan van start

de gemeenteraad van utrecht heeft tijdens haar vergadering van 7 oktober, in grote meerderheid vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan die verbonden zijn aan het in uitvoering nemen van het utrecht centrum project (ucp). deze voorwaarden die de raad in 1997 stelde bij de aanvaarding van het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het ucp, betroffen de bereikbaarheid van het projectgebied, financiële afspraken tussen de partners en een bevredigende rijksbijdrage.

binnenkort kan nu de samenwerkingsovereenkomst tussen de ucp-partners (gemeente utrecht, jaarbeurs utrecht, nederlandse spoorwegen en winkel beleggingen nederland, de eigenaar van hoog catharijne) getekend worden. wanneer deze door de raad is goedgekeurd (naar verwachting nog dit najaar), kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. daarmee breekt de uitvoeringsfase aan van het utrecht centrum project: een forse aanpak/verbetering van het gebied vredenburg, hoog catharijne, centraal station, jaarbeursplein, jaarbeursterrein en omgeving in de periode 2000-2010 met een totale investering van zo'n 4 miljard gulden.

in het oog springende onderdelen van het ucp zijn onder andere een geheel vernieuwd utrecht centraal waar trein, tram en bus op meerdere niveaus onder één dak samenkomen, herstructurering van hoog catharijne tot een modern 21ste-eeuws winkelcentrum, bouw van een casino, hotel, megatheater, multiplexbioscoop en andere uitgaansmogelijkheden op het jaarbeursterrein en een geheel vernieuwd muziekcentrum. daarnaast is er in de directe omgeving van utrecht centraal en dus bovenop het knooppunt van openbaar vervoer ruim 300.000 m2 kantoorruimte gepland. de plannen voorzien tevens in een verbetering van de inrichting van pleinen en parken, de bouw van zo'n 1800 woningen en het herstel van de catharijnesingel aan de rand van de oude binnenstad.

bereikbaarheid en milieu een meerderheid van de gemeenteraad heeft op 30 september ook ingestemd met een pakket aan verkeersmaatregelen dat utrecht in de toekomst bereikbaar en leefbaar moet houden en het onderhandelingsresultaat dat hierover is bereikt met de minister van verkeer en waterstaat. ook voor het ucp en de partners van de gemeente in dit project (ns, jaarbeurs en wbn) is dit pakket van het grootste belang gezien de waarborg van een goed openbaar vervoer, inclusief het knooppunt utrecht centraal en de geplande aanleg van de noordelijke spoorlaan die de a2 met het ucp-gebied zal verbinden. aan de milieu-aspecten ucp is uitvoerig aandacht besteed zoals blijkt uit het concept ontwerp-bestemmingsplan, het kwaliteitsboek milieu en duurzaamheid en de mer-procedure voor het uitgaans- en ontmoetingscentrum op het jaarbeursterrein. op basis hiervan heeft de gemeenteraad vastgesteld dat aan de voorwaarde op het terrein van bereikbaarheid en milieu is voldaan.

financiële afspraken om zekerheid te hebben over de financiële uitvoerbaarheid van het totale plan heeft de gemeenteraad als voorwaarde gesteld dat de financiële afspraken tussen de ucp-partners in een contract moeten worden vastgelegd. door dit vast te leggen ontstaat er een garantie dat de partners uit hun eigen exploitatie afdrachten doen waardoor de inrichting van het openbaar gebied in het ucp kan worden betaald. over deze financiële paragraaf is inmiddels een akkoord bereikt tussen de partners. de raad heeft vastgesteld dat hiermee ook aan de tweede voorwaarde, voor er met het ucp kan worden gestart, is voldaan en stemt in met de genoemde financiële paragraaf. deze zal onderdeel gaan uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst.

rijksbijdrage ook bij de voorwaarde dat er een ‘bevredigende rijksbijdrage' voor het ucp moet zijn, draait het om de financiële uitvoerbaarheid van het plan. om deze bijdrage te regelen heeft intensief overleg met het rijk plaatsgevonden. dit heeft tot het volgende resultaat geleid:
-rijk stemt in met een geïntegreerd openbaar vervoersstation utrecht centraal en heeft hiervoor f 336 miljoen in het mit gereserveerd. voor de overige f 266 miljoen die gefaseerd nodig zijn wordt in gezamenlijk onderzoek naar oplossingen gezocht. het ov-knooppunt utrecht centraal kan hiermee volgens de uitvoeringsplanning worden aangelegd
-voor een hoogwaardige inrichting van het openbaar gebied in het ucp werd een beroep gedaan op een bijdrage van f 240 miljoen uit het budget voor de nieuwe sleutel projecten. op rijksniveau is hiervoor in de komende jaren f 540 miljoen beschikbaar die moeten worden verdeeld over 6 nsp-steden. met de staatssecretaris van vrom is overeenstemming bereikt over een risicodragende bijdrage van f 100 tot f 120 miljoen uit het nsp-budget. het rijk heeft toegezegd daarnaast mogelijkheden te zien f 70 miljoen te financieren uit andere rijksbudgetten. als voor de risicodragende bijdrage in de komende periode een bevredigende constructie kan worden uitgewerkt is de staatssecretaris bereid nog een extra bedrag bovenop de toegezegde 100-120 miljoen in te zetten.
-voor de zuidertunnel (verbinding croeselaan-catharijnesingel) is f 30 miljoen in het mit gereserveerd. voor de helft van de geplande aanlegkosten (f 35 miljoen) wordt subsidie gevraagd. de overige 50% worden uit het ucp betaald. de gemeenteraad stelt vast dat hiermee de rijksbijdrage bevredigend geregeld is waardoor het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het ucp reëel financieel uitvoerbaar is.

stemverhouding het voorstel van burgemeester en wethouders om vast te stellen dat aan de voorwaarden ten aanzien van het ucp is voldaan werd gesteund door de fracties van pvda, groenlinks, vvd, cda en d66. tegen stemden de fracties van leefbaar utrecht, sp en nederlands blok. er werden moties aanvaard die het college van b&w verzoeken:
-uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het lekken van vertrouwelijke ucp-gegevens
-te kiezen voor een zuidertunnel-variant die geen stank- en geluidsoverlast veroorzaakt, parken niet aantast en stedenbouwkundig verantwoord is
-er voor te zorgen dat de nieuwe inrichting van de openbare ruimte zowel financieel als qua beoogd resultaat gegarandeerd wordt bij amendement werd besloten de voorstellen over de zogenaamde ‘omklapvariant' uit het raadsbesluit te schrappen.

vervolg verwacht wordt dat de onderhandelingen tussen de ucp-partners over de samenwerkingsovereenkomst in de komende weken kunnen worden afgerond. na tekening door de partners wordt de overeenkomst openbaar gemaakt, met uitzondering van de financiële gegevens en vervolgens in een openbare vergadering ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. naar verwachting zal dat nog in het laatste kwartaal van 1999 zijn. direct hierna kan het ontwerp-bestemmingsplan in procedure worden gebracht. gezien de geldende procedures biedt dit waarschijnlijk de mogelijkheid om in de loop van het jaar 2000 op basis van art. 19 wet op de ruimtelijke ordening bouwplannen in te dienen voor projecten in het ucp begin 2001 zou dan de eerste paal voor het ucp de grond in kunnen.

start nieuwe reeks herinrichtingen museumkwartier

wethouder zwart zal op donderdag 14 oktober om 16.00 uur de laatste steen leggen aan de loper van het centraal museum. met deze steenlegging markeert de wethouder de start van een nieuwe reeks werkzaamheden in het museumkwartier. met deze werkzaamheden verbetert de gemeente utrecht de kwaliteit van de leefomgeving van het museumkwartier.

met de laatste steen aan de loper van het centraal museum geeft wethouder zwart het startsein voor de herinrichting van het nicolaaskerkhof. de gemeente wil van het nicolaaskerkhof weer een echt plein maken met een duidelijke functie als rustpunt. hierdoor zal ook de zuidpunt van het museumkwartier worden versterkt. vervolgens zullen werkzaamheden starten in de korte en lange nieuwstraat. de reeks wordt afgesloten met de herinrichting van de kromme nieuwegracht.

u bent van harte uitgenodigd om bij de start van deze werkzaamheden aanwezig te zijn.

utrecht kandidaat europese culturele hoofdstad

de gemeente utrecht stelt zich kandidaat om rond 2010 europese culturele hoofdstad te zijn. het college van burgemeester en wethouders vindt dat culturele hoofdstad utrecht deze erkenning verdient vanwege de culturele ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de historische positie van de stad. het college start daarom met de voorbereidingen die ertoe moeten leiden dat europa utrecht aanwijst om rond 2010 het cultureel middelpunt van europa te zijn.

de cultuursector in utrecht heeft zich de afgelopen jaren fors ontwikkeld. utrecht heeft zich duidelijk een plaats verworven op de culturele kaart van nederland. spraakmakend is utrecht als festivalstad, maar ook als tweede monumentenstad van nederland. ook panorama 2000, de grote manifestatie van beeldende kunst in de openbare ruimte, plaatste utrecht op de internationale culturele agenda. het college verwacht dat het predikaat culturele hoofdstad de stad zal verrijken met een tal van nieuwe initiatieven en aansprekende voorzieningen. culturele hoofdstad utrecht zal lokale, nationale en internationale kunstenaars inspireren om hun talenten aan de stad te verbinden.

utrecht is er rond 2010 helemaal klaar voor projecten als leidsche rijn, utrecht centrum project, museumkwartier, herstructurering van de naoorlogse wijken zullen dan van utrecht een stad met naam en faam hebben gemaakt. het predikaat culturele hoofdstad van europa zal een positieve uitwerking hebben op de hele stad. de culturele hoofdstad utrecht is belangrijk voor de cultuur, de economie, het toerisme en de stedelijke vernieuwing in de stad. in de uitwerking van culturele hoofdstad utrecht kiest het college van b & w voor een grote stad met een menselijke maat. juist de kleinschaligheid van utrecht met zijn historische kern is een unieke kwaliteit. in dit thema past ook het voornemen van het college om de hele utrechtse bevolking bij dit project te betrekken.

de plannen voor utrecht culturele hoofdstad van europa zullen nu verder worden uitgewerkt.

Deel: ' Utrecht Centrum Project kan van start '
Lees ook