Provincie Utrecht

Persbericht
1000764000

Provincie onderschrijft intentieverklaring Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) moet worden uitgebouwd tot een toeristische trekker van formaat. Dit streven benadrukt de provincie Utrecht door het ondertekenen van de gezamenlijke intentieverklaring. In deze intentieverklaring van het rijk en de waterlinieprovincies is bovendien opgenomen dat de voordracht voor plaatsing van de NHW op de Werelderfgoedlijst van Unesco met kracht zal worden ondersteund.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie, die is ontstaan in de negentiende eeuw. Hij bestaat uit een waterhuishoudkundig systeem en een stelsel van forten en werken met een totale lengte van 85 kilometer. De linie is grotendeels nog intact en heeft een grote cultuurhistorische waarde. Door de NHW een nieuwe functie te geven, is het mogelijk om hem ook in de toekomst als herkenbare ruimtelijke eenheid te behouden. Het is de bedoeling om dit te bereiken door middel van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Dit project is ontstaan naar aanleiding van de nota Belvedere, die is opgesteld door de ministeries van OCenW, LNV, VROM en V&W. In deze nota is aangegeven dat de invloed van cultuurhistorie bij plannen over ruimtelijke inrichting groter moet worden. De NHW is aangewezen als één van de Belvedere-gebieden en bovendien, op dit moment, het enige nationale project op het gebied van cultuurhistorie.

Bij het project NHW is een groot aantal partijen betrokken, omdat de linie door vijf provincies en een groot aantal gemeenten loopt. Het Nationaal Projectbureau NHW zorgt daarom voor de afstemming van het beleid en de activiteiten van alle betrokken overheden en particuliere organisaties. Een stuurgroep bestaande uit de vier bovengenoemde ministeries en de vijf betrokken provincies begeleidt het projectbureau. Gedeputeerde mr. D.H. Kok vertegenwoordigt de provincie Utrecht in deze stuurgroep. Daarnaast heeft de provincie het initiatief genomen tot de Stuurgroep NHW Utrecht, die vooral gericht is op het Utrechtse deel van de waterlinie en nauwe contacten onderhoudt met de nationale stuurgroep. In de intentieverklaring geeft het projectbureau aan de NHW via een ontwikkelingstraject te willen laten uitgroeien tot een Megasingel dwars door Nederland. Veel eigentijdse functies kunnen in deze Megasingel een plaats krijgen, bijvoorbeeld recreatie, toerisme, natuur, duurzame landbouw, infrastructuur, waterberging, landschapsbouw en drinkwatervoorziening. De linie kan bovendien een ruggengraat vormen voor toeristische evenementen. Bij het ontwikkelingstraject zal niet alleen worden gelet op vernieuwing, maar zeker ook respect zijn voor het oude. De provincie Utrecht ondersteunt deze plannen van harte.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Mariëtte Hilkemeijer, 030 - 258 2015 of per e-mail: Mariëtte.hilkemeijer@provincie-utrecht.nl .

Zoekwoorden:

Deel: ' Utrecht onderschrijft intentieverklaring NHW '
Lees ook