gemeente utrecht

gemeenteraad akkoord met pakket verkeersmaatregelen

utrecht wordt bereikbaarder en leefbaarder

de gemeenteraad van utrecht heeft tijdens haar vergadering van 30 september in grote meerderheid ingestemd met de inhoud van het pakket bereikbaarheid, en het daarmee samenhangende onderhandelingsresultaat met de minister van verkeer en waterstaat. het pakket bereikbaarheid is een integraal uitvoeringspakket aan verkeersmaatregelen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van utrecht stelselmatig te verbeteren.

onderdelen van het pakket bereikbaarheid zijn: – het hoogwaardig openbaar vervoer-netwerk, bestaande uit twee lijnen naar leidsche rijn en twee naar de uithof, inclusief de ov-terminal in de ucp-knoop – de spoorverdubbeling amsterdam - utrecht en vleuten - geldermalsen – randstadspoor 1e fase: alle geplande stations in leidsche rijn worden gebouwd en utrecht krijgt een station aan de bleekstraat – de spoorlaan, de nieuwe hoofdinvalsweg tot aan het centrum, vormt een wezenlijk onderdeel van de totale ontsluiting van utrecht-west. over de dimensionering en inpassing vinden nog nader onderzoek en besluitvorming plaats – de ucp-boulevard wordt gerealiseerd, inclusief de zuidertunnel – in westraven, hooggelegen en de uithof komen transferia, waarbij publiek-private samenwerking een belangrijk uitgangspunt vormt – er komt op korte termijn een voorstel voor een derde parkeergarage (naast lepelenburg en grifthoek) aan de oostzijde van de binnenstad – de gemeente utrecht gaat met het rijk en de provincie de opwaardering van de noordelijke randweg (n230) tot volwaardig onderdeel van de ring om utrecht uitwerken – reconstructie en integratie van de a2, afgestemd op de ontwikkeling van de
bouwplannen van leidsche rijn – een tweede aansluiting op de a12 bij veldhuizen wordt samen met provincie, bru en overige betrokken gemeenten uitgewerkt – er komt een fietsbrug ter hoogte van welgelegen, fietsers kunnen ook van leidsche rijn naar de bestaande stad komen via bruggen over het amsterdam rijnkanaal bij de vleutenseweg, hooggelegen en een nieuw te bouwen brug bij papendorp.

het pakket bereikbaarheid (waartoe het college van b&w op 6 oktober 1998 had besloten) is een integraal pakket: het biedt gemeente, regio en rijk zicht op het totale pakket aan maatregelen dat nodig is om de bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond utrecht de komende jaren stelselmatig te verbeteren. de directe aanleidingen voor een dergelijk pakket zijn de groei van de automobiliteit in en rond utrecht én de groei van utrecht zelf. daarnaast is in de in 1997/1998 gevoerde stadsdiscussie over mobiliteit door de bevolking duidelijk aangegeven dat er behoefte was aan samenhangend beleid. het pakket voorziet hierin, het biedt de stad de helderheid die nodig is om te kunnen beoordelen hoe plannen met elkaar samenhangen en welke gevolgen zij hebben voor de leefbaarheid in wijken. stemverhouding

ingestemd met het pakket bereikbaarheid hebben de fracties van pvda, vvd, cda, d66, en rpf/gpv. de fractie van groenlinks stemde in, met uitzondering van twee van haar leden. tegen stemden de fracties van leefbaar utrecht, sp en nederlands blok. aanvaard werd een motie over de (verlengde) spoorlaan. deze motie spreekt uit dat de spoorlaan geen aftakking of afslag dient te hebben op de cartesiusweg en dat op de a2 nabij het begin van de spoorlaan een p&r-voorziening dient te worden gemaakt. bovendien zijn de fracties van mening dat de verlengde spoorlaan alleen is bedoeld voor bestemmingsverkeer ucp en dat de verlengde spoorlaan ondergronds moet worden aangelegd en ruimte moet bieden aan het openbaar vervoer. het college heeft deze motie overgenomen. over de wijze van uitvoering zal het college overleg voeren met de raad.

behandeling ucp-voorstel op 7 oktober voortgezet

de gemeenteraad van utrecht heeft in haar vergadering van 30 september besloten de behandeling van het raadsvoorstel ‘utrecht centrum project: start uitvoeringsfase' voort te zetten op 7 oktober om 20.00 uur.

behandeling van het onderwerp is gisterenavond geschorst toen bleek dat er misverstand bestond over de wijze waarop raadsleden vertrouwelijke stukken kunnen inzien.

Deel: ' Utrecht wordt bereikbaarder en leefbaarder '
Lees ook