Provincie Utrecht


Persbericht
03 juni 1999

Gemeenschappelijke Utrechtse bijdrage aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Eemland en de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Veenendaal oefenen gezamenlijk invloed uit op de Vijfde Nota ruimtelijke ordening. Daarom hebben zij kernachtig aangegeven welke ambities deze Utrechtse partners hebben en wat zij bij de Vijfde Nota van het Rijk verwachten. In ieder geval mag nieuw beleid de lopende projecten als Leidsche Rijn, Vathorst, Randstadspoor en het Strategisch Groenproject De Venen niet frustreren.

Dit blijkt uit de notitie "Het Utrechts Perspectief". Deze notitie is gebaseerd op achterliggende nota's van provincie, BRU en Gewest Eemland. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal het Rijk het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2020 formuleren.

Extra investeren
De Randstad is nog steeds de motor van de Nederlandse economie. Utrecht is onderdeel van de Randstad. Om deze motor draaiend te houden, moet het Rijk dan ook extra investeren om de kwaliteit en bereikbaarheid op peil te houden. Dit geldt zowel voor het stedelijk als het landelijk gebied. In het landelijk gebied gaat het om een versterking van de ecologische, recreatieve en agrarische hoofdstructuur.

Verstedelijking
Inschattingen leren dat de woningbehoefte tot 2020 met ruim 100.000 woningen zal toenemen. De Utrechtse partners vinden dat er op drie manieren in deze behoefte moet worden voorzien. Ten eerste door de VINEX-locaties Leidsche Rijn, Vathorst en Houten-Zuid te realiseren. Ten tweede door meer woningen te bouwen in de bestaande grote steden en kleinere kernen (herstructurering/verdichting). Ten derde door Rijnenburg als stedelijk gebied te ontwikkelen. Rijnenburg is het ontbrekende passtuk in het stadsgewest Utrecht en kan rekenen op een breed draagvlak in de regio. Het is overigens niet zeker of er zo voldoende woningen kunnen worden gebouwd. Dit is vooral afhankelijk van de werkelijke ontwikkeling van de woningbehoefte en de mogelijkheden voor verdichting.

Versterking openbaar vervoer
Utrecht vormt door haar centrale ligging het kruispunt van Nederland. De bereikbaarheid van Utrecht is echter een punt van zorg. Verbetering en een betere benutting van de weginfrastructuur zijn nodig. Ook moet het openbaar vervoer worden versterkt. Het gaat hierbij om nieuwe OV-verbindingen op de trajecten Utrecht-Flevoland en Utrecht-Breda en rondom Utrecht. Deze extra investeringen dragen ook bij aan de ontwikkeling van Utrecht c.s. als nationaal spoorwegknooppunt.

Corridorontwikkelingen
De Utrechtse partners zien op enkele plaatsen kansen voor corridorontwikkelingen: een samenhangende ontwikkeling van woningbouw, bedrijfsterreinen en groen langs wegen en spoorlijnen. Voorbeelden zijn langs de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten en de A1/A28 bij Amersfoort. Om de groene buitenruimte te beschermen, is er geen ruimte voor dergelijke corridorontwikkelingen in het landelijk gebied.

Afstemming andere rijksplannen
Naast de Vijfde Nota R.O. heeft het Rijk nog veel andere nota's in voorbereiding, zoals "Vitaal Platteland (LNV), "Nationaal Verkeers- en Vervoersplan" (V&W) en "Ruimtelijk Economisch Beleid" (EZ). De Utrechtse partners verwachten dat het Rijk deze nota's zeer goed op elkaar afstemt.
(Voor informatie: mevrouw M. van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Utrechtse bijdrage aan Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening '
Lees ook