Universiteit van Utrecht


26 maart 1999

Utrechtse eredoctoraten voor Couclelis, Scriver en Widom

De Universiteit Utrecht zal tijdens de diesviering op 26 maart 1999 drie eredoctoraten uitreiken. Zij gaan naar de Griekse hoogleraar geografie Helen Couclelis, de Canadees Charles Scriver, hoogleraar humane genetica en de Amerikaanse scheikundige Benjamin Widom.

Mw.prof.dr. Helen M. Couclelis (1944), hoogleraar Geografie aan de Universiteit van Californië, Santa Barbara (VS), wordt voorgedragen door de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (ere-promotor: prof.dr. Peter Burrough.) Begonnen als architect en stedenbouwkundige in haar geboorteland Griekenland, is zij in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een geografe van grote internationale faam. Naast haar hoogleraarschap is zij momenteel een van de directeuren van het zeer succesvolle NCGIA (National Center for Geographic Information and Analysis), een toonaangevend instituut op het gebied van wetenschappelijk en praktisch onderzoek op het terrein van de geografische informatie. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de modelontwikkeling van complexe dynamische systemen. Couclelis vervult bovendien een internationale voortrekkersrol in het stimuleren van jonge veelbelovende wetenschappers.

Prof.dr. Charles R. Scriver (1930), hoogleraar Pediatrie, Biologie en Humane Genetica aan de McGill Universiteit in Montreal (Canada), wordt voorgedragen door de faculteit Geneeskunde (erepromotores: prof.dr. Peter Pearson en prof.dr. Ruud Berger). Het eredoctoraat voor Scriver sluit uitstekend aan op de opening van het nieuwe Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Centrum voor Medische Genetica. Het levenswerk van Scriver op het terrein van metabole ziekten binnen de pediatrie reflecteert voor een belangrijk deel de baanbrekende ontwikkelingen op dit gebied binnen het WKZ in de afgelopen jaren. Zijn visie op het gebruik van bevolkingsonderzoek in de zoektocht naar erfelijke metabole ziekten heeft belangrijke consequenties gehad voor de genetische pediatrie in Canada en was in hoge mate bepalend voor het overheidsbeleid op dit terrein. Scriver is momenteel mede-directeur van het CGDN (Canadian Genetics Diseases Network). Zijn meest recente onderzoek heeft betrekking op het opslaan van grote hoeveelheden menselijke en genetische varianten in electronische databases. Op deze manier wil hij verbanden aanleggen tussen de historische ontwikkeling van bevolkingspopulaties en genstructuur.

Prof.dr. Benjamin Widom (1927), hoogleraar Chemie aan de Cornell University te Ithaca, New York (VS), wordt voorgedragen door de faculteit Scheikunde (erepromotor: prof.dr. Henk Lekkerkerker). Widom heeft gedurende vele jaren baanbrekende bijdragen geleverd aan het begrip van vloeistoffen en de daarin voorkomende grensvlakken. Zijn inzicht heeft gezorgd voor de huidige kennis over de wijze waarop het samenspel van aantrekkende en afstotende wisselwerkingen de eigenschappen van de vloeibare toestand bepaald. In eerste instantie richtte Widom zijn aandacht op eenvoudige vloeistoffen maar gedurende de laatste 15 jaar concentreerde hij zich voornamelijk op complexe vloeistoffen zoals micro-emulsies, polymeeroplossingen en colloïdale dispersies. Dit alles heeft ertoe geleid dat deze vakgebieden een heldere basis hebben gekregen. Naast een bijzondere onderzoeker is Widom tevens een uitzonderlijk inspirerende docent. Vele generaties studenten wist hij aan zich te binden door zijn heldere en diepzinnige manier van presenteren.

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 2533550 of 2532572

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Utrechtse eredoctoraten voor Couclelis, Scriver en Widom '
Lees ook