Universiteit van Amsterdam


UvA ontwikkelt eigen meetlat voor kwaliteit van het onderwijs

Studenten beoordelen de sterke en zwakke punten van hun onderwijs

Persbericht 13 januari 1999

De UvA heeft een eigen instrument ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te meten: de Student TevredenheidsMonitor. De UvA heeft nu een universiteitsbrede 'meetlat' ontworpen, waarmee van jaar tot jaar onderzocht kan worden wat studenten van het onderwijs vinden en of verbeteringen in het onderwijs vruchten afwerpen. De monitor kan faculteiten en opleidingen aanknopingspunten geven bij het verbeteren van hun onderwijs en voorzieningen. In het voorjaar 1998 is via een steekproef aan 2000 studenten gevraagd hun oordeel te geven over de kwaliteit van het onderwijs en over de ondersteuning, begeleiding en faciliteiten die de UvA hen biedt. Daarnaast werd de studenten ook gevraagd naar hun tijdsbesteding, studieprestaties, woonsituatie, werk en inkomen. 45% van de studenten stuurde de vragenlijst terug. De StudentTevredenheids-Monitor laat zien waar de UvA het op dit moment goed en minder goed doet. 80,3 % van de studenten is tevreden over hun opleiding, 11,3% is ontevreden.

Aanleiding
Met enige regelmaat verschijnen er onderzoeken naar wat studenten van hun opleiding vinden, zoals de Elsevier-enquête en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Ook hebben enkele faculteiten van de UvA eigen onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn vaak een momentopname. De monitor maakt de UvA onafhankelijk van steeds nieuwe metingen door steeds andere onderzoekers en kan gebruikt worden om ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken.

Resultaten
Studenten zijn gemiddeld genomen tevreden over hun opleidingen. Relatief is de tevredenheid het grootst bij de medische en bèta-opleidingen, de alfa-opleidingen scoren iets minder. Studenten vinden dat er heel wat verbeterd moet worden aan de training van hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Voor de medische en de bèta-opleidingen geldt dit sterker dan voor de gamma- en alfa-opleidingen. Studenten zijn ook kritisch over de studiebegeleiding. Voor de inhoud en inrichting van de opleidingen krijgen alle faculteiten van hun studenten een voldoende of ruime voldoende.

Als studenten zelf een budget te besteden zouden krijgen, zou 41% gebruikt worden voor intensivering van het onderwijs en 20% aan onderwijsfaciliteiten, zoals computers.

75% van de studenten heeft betaald werk. De voltijdstudenten die werken besteden hier gemiddeld 8,5 uur per week aan, de deeltijdstudenten 28,9 uur.

Deel: ' UvA ontwikkelt Student TevredenheidsMonitor '
Lees ook