Universiteit van Amsterdam
Persbericht dinsdag 22 februari 2000

De UvA heeft een task force ingesteld om de opleiding Communicatiewetenschap op korte termijn te verbeteren. Aanleiding vormt het oordeel van de Inspectie voor het Hoger Onderwijs dat er bij deze opleiding ernstige tekortkomingen zijn in de onderwijsinhoud en het onderwijsproces. Communicatiewetenschap is voor de samenleving een belangrijk wetenschapsgebied, en voor de UvA een opleiding die voor staf en studenten een uitdaging moet betekenen die zij met plezier aangaan. De UvA zal alles in het werk stellen om binnen drie maanden de opleiding veilig te stellen en de structurele overbelasting van medewerkers weg te nemen. Afgelopen vrijdag vond overleg plaats tussen UvA, departement en inspectie. Eind mei rapporteert de universiteit over de verbeteringen. Binnen twee weken zal de UvA bepalen of zij de procedure zal starten tot het verkrijgen van een numerus fixus, en zo ja, of dat voor het studiejaar 2000-2001 mogelijk is.

Binnen drie maanden moet het vertrouwen van de minister van Onderwijs en de inspectie in de kwaliteit van de opleiding hersteld worden, door:

1. Aantoonbare verbeteringen in de inhoud en organisatie van de opleiding aan te brengen, en

2. Maatregelen te nemen die een structurele oplossing bieden voor de personele onderbezetting.

Een stuurgroep onder leiding van rector magnificus prof. dr. Jaap Franse is verantwoordelijk en bewaakt de voortgang van het verbeteringsproces. De stuurgroep kan zonodig een overbruggings-krediet voorstellen.

De task force heeft als opdracht:

1. De inhoud en structuur van het opleidingsprogramma tot een samenhangend geheel te maken. Dat wil zeggen dat voor iedere onderwijsmodule eindtermen worden vastgesteld, dat deze worden vertaald in een samenhangend opleidingsplan, en dat inhoud en werkvormen worden vernieuwd.

2. Een personeelsplan vast te leggen voor de korte en middellange termijn.Op basis van een inventarisatie van de onderwijslast, de onderzoeklast en de overige taken per fte (full time equivalent) zal worden bepaald wat het formatietekort is. Daarnaast zal de aanstellingvorm van jonge docenten zo spoedig mogelijk worden bijgesteld, zullen functie-eisen worden geformuleerd voor nieuw aan te stellen personeel, en een opleidingsplan en begeleidingsstructuur worden vastgesteld voor nieuwe en zittende medewerkers, als onderdeel van een human resource management-beleid.

3. De organisatie van de opleiding adequaat in te richten.

4. Een plan voor studieloopbaanbegeleiding op te stellen.

De decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen onderzoekt op korte termijn de mogelijkheden om docenten binnen en buiten de faculteit bij Communicatiewetenschap in te zetten. Daarnaast zal hij de mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding van deeltijdaanstellingen bij Communicatiewetenschap.

Samenstelling task force
Prof. dr. Jaap Dronkers, voorzitter

Leden:
drs. Sabine Ruitenbeek, directeur Onderwijsinstituut PSCW prof. dr. Jan van Cuilenburg,
dr. Otto Scholten,
prof. dr. Klaus Schönbach,
prof. dr. Patti Valkenburg, stafleden Communicatiewetenschap drs. Isabelle van Ophem, onderwijskundig medewerker drs. Frans Willemsen, secretaris

adviserend student-lid:
Chris Aalberts, student Communicatiewetenschap

Samenstelling stuurgroep
prof. dr. Jaap Franse, rector magnificus
prof. dr. Herman van der Wusten, decaan Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen
Jacqueline van Zoggel, secretaris vanuit Academische zaken

Deel: ' UvA Snel verbeteringen bij Communicatiewetenschap '
Lees ook