Verwey-Jonker Instituut

Kromme Nieuwegracht 6

3512 HG Utrecht

Tel.: 030-2300799

Fax: 030-2300683

Persbericht: UVV moet af van keurig imago

Onderzoek naar vernieuwingen in het vrijwilligerswerk van de UVV afgerond

De UVV moet af van haar keurige, elitaire en afstandelijke imago. Dit zijn geen eigenschappen die zorgaanbieders, patiënten en potentiële vrijwilligers aanspreken. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft uitgevoerd naar mogelijke vernieuwingen in het vrijwilligerswerk van de UVV. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om mede richting te geven aan het toekomstig beleid van de UVV.

De zorgsector heeft de afgelopen jaren belangrijke veranderingen ondergaan. Het overheidsbeleid is erop gericht het verblijf in instellingen zoveel mogelijk te beperken. Ook streeft de overheid naar meer zorg op maat voor iedereen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de hulp en verzorging die vrijwilligers bieden. Om haar belangrijke rol te blijven spelen, moet de UVV haar aanbod afstemmen op deze veranderde situatie. Zo moet de UVV zich ook op zorg buiten instellingen gaan richten, zoals de thuiszorg of de nazorg.

In het onderzoeksrapport zijn per sector de ontwikkelingen en kansen voor vrijwilligersorganisaties weergegeven. De onderzoeksresultaten zijn vertaald in praktische tips waarmee UVV-afdelingen kunnen inspelen op veranderingen in de zorg. Maar de ontwikkelingen in de zorg zijn niet alleen relevant voor de UVV; ook voor andere vrijwilligersorganisaties zijn de tips interessant. Voor alle sectoren -ziekenhuiszorg, zorg voor ouderen, zorg voor gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg- is het belangrijk dat de vrijwilligersorganisatie met de zorgaanbieders overlegt aan welke activiteiten behoefte is. Een algemene tip is om vrijwilligerswerk op de agenda van patiëntenverenigingen en koepels van zorgaanbieders te zetten: maak duidelijk dat vrijwilligerswerk onmisbaar is voor de zorg en dat vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en
patiënten(verenigingen) elkaar nodig hebben.

Conclusies

Het imago van de UVV is achterhaald en moet bijgeschaafd worden. De UVV moet zich profileren als een
vrijwilligersorganisatie met een goede naam, een lange traditie en veel expertise. De UVV staat voor degelijk en
betrouwbaar.

Enkele voorbeelden van praktische tips uit het onderzoeksrapport:

Ontwikkel in samenspraak nieuwe activiteiten en start in een aantal afdelingen voorbeeldprojecten. Overheid en zorgverzekeraars kunnen hierin participeren en deze projecten medefinancieren.

Maak een plaatselijke of regionale pool van vaste vrijwilligers die gekoppeld kunnen worden aan zorgvragers.

Vraag ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de zorginstelling bij nieuwe, zwaardere taken.

Zet binnen een paar ziekenhuizen in overleg met directie en patiënten een systeem op waarin vrijwilligers aan patiënten worden gekoppeld. Stem dit af met andere
vrijwilligersorganisaties. Werf hiervoor gericht vrijwilligers.

Informeer bij verzorgingshuizen en indicatieorganen naar wachtlijsten. Bied de instelling aan bezoekwerk bij de mensen op de wachtlijst te verrichten.

Informatie over de publicatie

`Vernieuwingen in de vrijwilligerszorg van de UVV’, Esther Plemper, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 1999.

Een recensie-exemplaar wordt op aanvraag toegezonden of is te bestellen via de homepage van het Verwey-Jonker Instituut: http://www.verwey-jonker.nl Vermeld bij ‘opmerkingen’ dat het gaat om een recensie-exemplaar.

Noot voor de redactie:

Nadere inlichtingen zijn in te winnen bij:

Esther Plemper, onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut.

Karin Huntjens, pr-functionaris van het Verwey-Jonker Instituut.

Met vriendelijke groeten,

Karin Huntjens

Website: http:\\www.verwey-jonker.nl

Deel: ' UVV moet af van keurig imago '
Lees ook