Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

VACATURES
Brugge, 7/1/99
Nr:

DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GAAT BIJ VERGELIJKEND EXAMEN OVER TOT DE AANWERVING IN STATUTAIR VERBAND VAN (m/v) :

1. één adjunct-adviseur Sportdienst

· Diploma : licentiaat in de lichamelijke opvoeding aangevuld met een brevet Ambtenaar Sport en Recreatie afgeleverd door de Administratie voor Sport en Openluchtrecreatie of gelijkwaardig · Zes jaar relevante en aantoonbare ervaring in de openbare sector op het vlak van bovengemeentelijk sportbeleid

2. één deskundige Dienst Onderwijs

· Diploma : hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of voor volwassenenonderwijs, afdeling maatschappelijk assistent of gelijkgesteld
· Eén jaar relevante en aantoonbare ervaring in de openbare sector inzake de projectmatige werking op het vlak van onderwijs

3. één medewerker Dienst Financiën en Personeel (secretariaat/financiële audit en budget)

· Diploma : einddiploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs · Drie jaar relevante en aantoonbare ervaring in de openbare sector op het vlak van financiën van lokale besturen

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden :
- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- lichamelijk geschikt zijn voor de beoogde betrekking
- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie
- voor de mannelijke kandidaten : aan de dienstplichtwetten voldoen

Bezoldigingsregeling (geïndexeerde brutobedragen op jaarbasis, exclusief reglementaire toelagen)

· adjunct-adviseur : weddeschaal A1 (min. 1.001.493 - max. 1.575.141) · deskundige : weddeschaal B1 (min. 818.643 - max. 1.101.882) · medewerker : weddeschaal C1 (min. 651.329 - max. 1.057.663)

Wervingsreserves

Voor de betrekkingen 2 en 3 worden er telkens wervingsreserves van twee jaar aangelegd. Deze wervingsreserve kunnen maximaal tweemaal met één jaar verlengd worden.

Indienen van de kandidaturen

Een volledige functiebeschrijving, examenprogramma, aanvraag tot deelname-formulier en verdere informatie omtrent deze vacatures kan U aanvragen bij de Personeelsdienst, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge op het nummer 050/403.217 bij Astrid Decrock of op het faxnummer : 050/403.124.
Kandidaturen dienen, op het aanvraag tot deelname-formulier en vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae, teruggestuurd te worden naar de Provincie West-Vlaanderen, t.a.v. Personeelsdienst, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk tegen vrijdag 29 januari 1999.
De postdatum geldt als bewijs van inschrijving.

De Provincie West-Vlaanderen voert een gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen. Vrouwen die belangstelling hebben voor deze functies worden uitgenodigd om te solliciteren.

Deel: ' Vacatures bij de provincie West-Vlaanderen '
Lees ook