Ministerie van Middenstand en Landbouw België

01/03/2000

PERSBERICHT

VACCINATIE VAN REISDUIVEN TEGEN PARAMYXO

Teneinde een praktische uitvoering aan de vaccinatie tegen paramyxo bij alle reisduiven te kunnen geven, preciseert Minister van Landbouw en Middenstand Jaak Gabriels, aansluitend bij het persbericht van 17 februari 2000, dat:

Naast het vaccinatiecertificaat dat gepubliceerd werd op 17 februari 2000, mag ook het vaccinatieformulier dat in bijlage bij dit persbericht gevoegd wordt, uitzonderlijk gebruikt worden voor het speelseizoen 2000. De aangenomen dierenarts die aan een duivenliefhebber een in België geregistreerd duiven-paramyxovaccin verschaft (Colombovac PMV, Colombovac PMV/POX of Nobivac paramyxo) levert een vaccinatieformulier af in drievoud: het origineel geeft hij af aan de duivenliefhebber, hij houdt zelf een kopie bij in een apart register en hij geeft een kopie mee aan de duivenliefhebber die deze kopie bezorgt aan de duivenmaatschappij waar hij zijn hoklijst voor het speelseizoen 2000 heeft ingediend. Op vraag van Minister Gabriels heeft de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbers Bond (K.B.D.B.) een systeem van autocontrole voor naleving van de paramyxo-enting uitgewerkt. Dit autocontrole systeem zal in het eerstvolgende Bondsblad van de K.B.D.B. worden gepubliceerd.

Een speciale werkgroep wordt opgericht om de modaliteiten van de paramyxo-enting voor alle reisduiven voor de jaren 2001 en volgende uit te werken.


Zoekwoorden:

Deel: ' Vaccinatie van reisduiven tegen Paramyxo '
Lees ook