Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Politieke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 11 januari 1999
Kenmerk DPZ/002-99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Wilders over

de aanslag op het PanAm-vliegtuig boven Lockerbie

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 23 december 1998, kenmerk 2989905000, waarbij gevoegd waren de door het lid Wilders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Wilders

Vraag 1 en 2:

Kent U de uitspraak van de Duitse openbare aanklager Tilman, dat de aanslag op het PanAm-vliegtuig boven Lockerbie weliswaar is uitgevoerd door Libiers, maar in opdracht van Iran? Waarop zijn de uitspraken van de openbare aanklager gebaseerd?

Antwoord:

In antwoord op vragen van journalisten, gesteld naar aanleiding van het feit dat het op 21 december 1998 tien jaar geleden was dat de aanslag op het PanAm-vliegtuig boven Lockerbie plaatsvond, heeft de openbare aanklager in Frankfurt, de heer Tilman, bevestigd wat eerder al in Duitse media was gepubliceerd, te weten dat tijdens het zogenoemde 'Mykonos-proces' door een getuige wiens identiteit niet bekend is gemaakt ("Quelle C") is verklaard dat Iran was betrokken bij de aanslag. De bedoelde getuige had deze informatie niet uit eigen waarneming verkregen, maar van derden.

Vraag 3:

Wat is Uw reactie hierop?

Antwoord:

Aangezien het Duitse OM in deze verklaring onvoldoende grond heeft gezien om tot een tenlastelegging over te gaan, resp. aan te sturen op een internationaal aanhoudingsbevel, lijkt deze zaak afgedaan.

Deel: ' Van Aartsen over aanslag op PanAm-vliegtuig boven Lockerbie '
Lees ook