Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage

Directie Midden Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 11 januari 1999
Kenmerk DEU-685-98
Blad /2
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van het Kamerlid Blaauw inzake ambassade Slovenië

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van Griffier Uwer Kamer, d.d. 22 december 1998, kenmerk 2989904850, waarbij gevoegd was de door het Kamerlid Blaauw, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken

op vragen van het Kamerlid Blaauw

Vraag 1

Is het U bekend dat de regering in het regiobeleidsdocument Midden-Europa, d.d. augustus 1997, heeft toegezegd een ambassade in Slovenië te openen?

Antwoord:

In het regiobeleids document Midden -Europa, dat in augustus 1997 is verschenen, wordt op bladzijde 28 gesteld dat de rol van de ambassades in regio versterkt wordt en "tevens worden lacunes in het postennet opgevuld: prioriteit hebben een Nederlandse post in Albanië/FYROM en Slovenië".

Begin 1997 is de post in Skopje, ten behoeve van FYROM en Albanië operationeel geworden. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het openen van een post in Ljubjana.

Vraag 2

Kunt u aangeven op welke termijn genoemde ambassade zal worden geopend?

Antwoord:

In 1999 zal bij de heroverweging van prioriteiten een voorstel worden gedaan voor reservering van gelden voor opening van een post in Ljubjana.

Deel: ' Van Aartsen over Kamervragen inzake ambassade Slovenië '
Lees ook