Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Hoofddirectie Dienst Buitenlandse Zaken

Bureau Arbeidsverhoudingen en Beleidsprojecten (HDBZ/AB)

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 28 januari 1999
Kenmerk HDBZ/AB-93/99
Blad /3
Bijlage(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Hoekema

over het dossier J.H.M. Boerland

Zeer geachte voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 8 januari 1999, kenmerk 2989905400, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

_________________________________________________________________

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema (D66) over het dossier Boerland. (Ingediend
7 januari 1999.)

Vraag 1

Kent u het dossier J.A.M. Boerland?

Antwoord op vraag 1

Ja. Het gaat om een inmiddels zeer omvangrijk geworden dossier. De juiste voorletters van de heer Boerland zijn evenwel J.H.M.

Vraag 2

Bent u bereid zelf, dan wel op hoog ambtelijk niveau een gesprek te voeren met de heer Boerland over zijn dossier, met een ruimere agenda dan een herhaling van het voorstel c.q. aanbod voor een financiële schikking (ad f 100.000,-)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2

Met de heer Boerland is op ambtelijk niveau meermalen gesproken, ook op hoog-ambtelijk niveau. Nadat de heer Boerland een groot aantal rechtszaken tegen het ministerie had aangespannen, is eind 1997 door de plaatsvervangend secretaris-generaal met hem gesproken. Vervolgens is getracht, via de advocaat van de heer Boerland tot een oplossing te komen. Voorts is enkele malen door de plaatsvervangend Hoofddirecteur Dienst Buitenlandse Zaken wederom gepoogd tot een vergelijk te komen.

Op 23 december is de heer Boerland nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft echter geen doorgang gevonden, aangezien de heer Boerland uitsluitend tot een gesprek bereid was, indien de pers daarbij aanwezig zou zijn.

Via de advocaat van de heer Boerland is begin december een schikkingsvoorstel gedaan. Anders dan uit de vraagstelling zou kunnen worden opgemaakt, is aan de heer Boerland overigens niet uitsluitend een bedrag van f 100.000 netto aangeboden, maar tevens een vergoeding van juridische kosten en een vergoeding van professionele steun van een extern bureau ten behoeve van herintreding op de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft de heer Boerland via zijn advocaat het voorstel afgewezen.

Thans beraad ik mij op de vraag of het schikkingsvoorstel al dan niet zou moeten worden herhaald; daarbij wil ik alle inhoudelijke enjuridische aspecten op hun merites bezien.

Vraag 3

Bent u bereid c.q. voornemens bij de Jamaicaanse autoriteiten met de grootst mogelijke kracht en spoed aan te dringen op overlegging van de gevraagde justitiële gegevens én een overlijdensakte van mevrouw Boerland, en hiervoor zowel de bilaterale als zonodig de multilaterale (VN) weg te gebruiken?

Antwoord op vraag 3

Door de ambassade in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston is zowel aanstonds na het voorval, als gedurende de laatste jaren een groot aantal keren gedémarcheerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aldaar, ter verkrijging van het proces-verbaal van het onderzoek naar de moord op mevrouw Boerland; tot dusver zonder resultaat. De Jamaicaanse autoriteiten stellen zich op het standpunt dat het onderzoek naar de moord niet is afgerond; een proces-verbaal werd niet verstrekt. Van Jamaicaanse zijde werd, en wordt, in verband hiermee gewezen op het feit dat een belangrijke getuige, te weten de huisbediende van de heer Boerland, naar het buitenland is vertrokken, namelijk de nieuwe standplaats van de heer Boerland in Noorwegen.

Wat betreft het proces-verbaal van het onderzoek overweeg ik, na daarover eerst contact te hebben opgenomen met de ambassade in Kingston, een expert-missie te zenden, teneinde in elk geval een zo objectief mogelijk verslag te krijgen dat een proces-verbaal zou kunnen vervangen. Met een dergelijk verslag hoop ik dat het dossier op dit punt gesloten kan worden.

Omdat het hierbij om een bilaterale kwestie gaat, zou langs bilaterale weg, en niet langs multilaterale weg, tot een oplossing moeten worden gekomen.

Medio 1998 heeft de heer Boerland met nadruk naar voren gebracht dat bovendien een ander document voor hem van groot belang is, namelijk een overlijdensverklaring. De inspanningen van de ambassade om aan deze wens tegemoet te komen hebben onlangs succes gehad. De Jamaicaanse autoriteiten hebben zeer recent alsnog een overlijdensakte verstrekt.

Deel: ' Van Aartsen reageert op Kamervragen over dossier Boerland '
Lees ook