Ministerie van Binnenlandse Zaken


Van Boxtel: in deze kabinetsperiode meer minderheden aan het werk

6 april 1999
De ambitie van het kabinet is om het verschil in werkloosheid tussen autochtonen en etnische minderheden in deze kabinetsperiode te halveren. Ook moeten meer leerlingen uit minderheidsgroepen hun opleidingen met succes kunnen afsluiten. Dit schrijft minister van Boxtel (GSI) vandaag namens het kabinet in het uitvoeringsplan van de nota "Kansen krijgen, kansen pakken". In dit plan legt het kabinet prioriteit bij de jeugd, de bestrijding van de werkloosheid en het stimuleren van deelname van alle burgers aan onze samenleving. Per thema worden daarbij doel, tijdpad, middelen en taakverdeling tussen het rijk en de andere overheden, bijvoorbeeld de gemeenten, vermeld.
Jeugd: succes door samenhang
Het kabinet wil voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar een doorgaande ontwikkelingslijn tot stand brengen. Het voorkomen van ontwikkelings- en taalachterstanden, het bestrijden van schooluitval en werkloosheid en resocialisatie van jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen, zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Ook steunt het rijk in dit verband lokale initiatieven rond de brede school waarbij lokaal onderwijs- en jeugdbeleid strakker met elkaar worden verbonden. Naast de afspraken die onlangs zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS), moeten deze doelstellingen ook terug komen in de maatwerk-convenanten met de 25 gemeenten die vallen onder het grotestedenbeleid en in de ontwikkeling van een nieuwe bestuurlijke aanpak met de gemeentelijke proefprojecten in het kader van de uitvoering van de CRIEM-nota.
Bestrijding van de werkloosheid: halvering van het verschil De ambitie van het kabinet is een halvering te bereiken van het verschil in de werkloosheid tussen autochtonen en etnische minderheden in de periode 1999 tot 2003. Hierbij wordt als startpunt de cijfers over 1998 gehanteerd. Om dit te bereiken worden de afspraken uit het Najaarsoverleg 1998 nader uitgewerkt. Dit betekent o.a. een betere naleving van de wet SAMEN door acties naar werkgevers, en een extra inspanning van Arbeidsvoorziening om meer moeilijk te bemiddelen etnische minderheden aan het werk te krijgen. Zo worden bijvoorbeeld 10.000 extra trajecten voor deze groep ingezet. Ook binnen de sector Rijk moet een evenredige vertegenwoordiging van etnische minderheden over alle functieniveaus plaatsvinden. In de schalen 17 of hoger is het streven om in 2002 tot een verdubbeling van het huidige aantal leden van minderheidsgroepen te komen.
Participatie: mensen met elkaar!
Participatie is een sleutel voor volwaardig burgerschap. De participatie van leden van minderheidsgroepen in besturen en leiding van algemene instellingen is te laag. Daarom gaat het kabinet actief alle adviesorganen, gesubsidieerde organisaties op landelijk niveau benaderen om op een evenredige deelname van leden van minderheidsgroepen te wijzen. Daarnaast bekijkt het kabinet de mogelijkheid van een korting op de subsidie aan adviesorganen als zij niet aan de wettelijke verplichting (artikel 12, derde lid van de Kaderwet Adviescolleges) van evenredige deelname voldoen. Voor het voorkomen van vooroordelen, racisme en discriminatie is een aanpak nodig die dicht bij de mensen staat. Hierbij vervullen in gemeenten de anti-discriminatiebureaus een belangrijke rol. Voor de zomer wordt onderzocht of een landelijk dekkend netwerk van anti-discriminatiebureaus tot stand kan komen. Ook wordt, zoals is vastgelegd in het regeerakkoord, een wetsvoorstel tot verhoging van de strafmaat voor structurele vormen van discriminatie ontwikkeld.

Relevante links:
Notitie Kansen krijgen kansen pakken

Deel: ' Van Boxtel Meer minderheden aan het werk '
Lees ook