CDA

: Tweede Kamer : Europese Top Berlijn (300399)

Europese Top Berlijn (300399)

Kamerlid: J.L. van den Akker

Den Haag, 30 maart 1999

Mevrouw de voorzitter,

Nieuwe commissievoorzitter, verkiezingen en nieuwe commissie

Op zich is het goed dat vorige week in Berlijn knopen zijn doorgehakt m.b.t. Agenda 2000 en de nieuwe voorzitter van de Europese commissie. Het feit dat overeenstemming is bereikt in Berlijn is belangrijk omdat Europa een succes zo nodig had na alle negatieve publiciteit i.v.m.: Berichten over fraude en verrijking in het Europees parlement en vriendjespolitiek en niet adequaat optreden tegen fraude door enkele commissarissen.
Als ook het terugtreden van de Europese commissie nadat de onderzoekscommissie had geconcludeerd dat commissarissen niet of onvoldoende verantwoordelijkheid namen.
En tenslotte droeg ook het geruzie over Agenda 2000 nou niet bepaald bij tot een positief imago over Europa.

Een akkoord in Berlijn en een eensgezind geluid vanuit de Europese Unie is bovendien van belang n.a.v. de crisis in Kosovo maar bovenal met het oog op de komende verkiezingen voor het Europees parlement. Misschien heeft de kiezer weer wat meer vertrouwen in Europa gekregen en zal hij bij de komende verkiezingen daadwerkelijk weer gaan stemmen.

Zou de minister-president ons kunnen zeggen op grond van de besprekingen in Berlijn en het snel bekend worden van de nieuwe Europees commissaris hoe het proces van het formeren van een nieuwe commissie in zijn werk zal gaan en wanneer naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe commissie haar werkzaamheden kan beginnen?

Uit het verslag is te lezen dat wat de verdere gang van zaken betreft, de Raad zich achter de procedures stelt zoals naar voren gebracht door de Benelux-partners; zou de Minister-President daarop kunnen ingaan?

Zou de Minister-President kunnen aangeven hoe hij op wat langere termijn de verhouding ziet tussen Europese Raad, Europees Parlement en Europese Commissie.

Agenda 2000
Dan Agenda 2000. Het feit dat hierover overeenstemming is bereikt is goed, alhoewel er nog veel onduidelijkheden zijn. Misschien kan de regering wat meer duidelijkheid verschaffen.

Voor de top leek het er op dat moeilijk overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Ieder land had zo zijn eigen belangen en prioriteiten. Regelmatig was dan ook gespierde taal te horen en af en toe werd zelfs met de inzet van het veto wapen gedreigd.
Nu, na de top is iedereen bijzonder happy en tevreden. Dat kan natuurlijk niet. Dat vindt de CDA fraktie een vreemde zaak. Als iemand met winst uit de strijd naar voren komt dan moet toch iemand anders met de zwarte Piet blijven zitten. Tot nu toe hebben wij nog niet kunnen ontdekken wie nu eigenlijk heeft moeten inleveren. Zitten er ergens adders onder het gras?
Ook bij de top in Edinbrough werd de uitkomst van de onderhandelingen pas na maanden duidelijk. Is dat bij Berlijn ook het geval? Welk land, welke groepering heeft nu moeten inleveren en op welk dossier?
Duitsland? Vanwege het voorzitterschap? Of vanwege de druk die er op de Duitse regering stond om Berlijn koste wat kost tot een succes te maken?
En als dat zo is, zou dat ook niet vroeg of laat op ons land kunnen terugslaan?
Nederland en Duitsland zijn ekonomisch zo nauw met elkaar verbonden, dat als de Duitse ekonomie negatief wordt beïnvloed, wij in Nederland dat onmiddellijk zullen merken.
Zou de minister-president iets daarover kunnen zeggen? En als Duitsland een onevenredig deel voor zijn kiezen heeft gekregen, hoe schat u de mentale gevolgen voor Duitsland in? Zou het Euro-negativisme kunnen toenemen?

Het verslag van het Ministerie van Buitenlandse zaken over de top in Berlijn dat ons ter voorbereiding voor deze vergadering ter beschikking is gesteld, geeft geen inzicht in de afspraken zoals die zijn gemaakt. De gegevens zijn ontoereikend voor ons om hierover een gefundeerd debat te kunnen voeren.

Om goed te kunnen begrijpen wie nu precies wat en hoeveel heeft ingeleverd zou de CDA fraktie de volgende opstelling graag schriftelijk van het kabinet ontvangen:

1.
Uiteindelijke afspraken in Berlijn m.b.t. ontvangsten en uitgaven uitgesplitst per jaar en per categorie (BTW, BNP, struktuurfondsen, landbouwuitgaven, cohesiefonds etc.), als ook daarin apart aangegeven het Nederlandse aandeel en dat van de belangrijkste lidstaten, t.w.: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje.

2.
Om het resultaat van Berlijn te kunnen vergelijken met de huidige situatie zouden wij zon zelfde opstelling willen hebben m.b.t. de huidige ontvangsten en uitgaven, ook weer per categorie en uitgesplitst voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje.

Waar de CDA-fraktie minimaal nu duidelijkheid over wil hebben is het verschil tussen de huidige ontvangsten en uitgaven en datgene wat uiteindelijk in Berlijn is overeengekomen. Welke pijnpunten zijn er naar de toekomst doorgeschoven? Wat is de reden voor de stijging van de uitgaven voor struktuurfondsen? Wat zijn de verschuivingen van het ene land naar het andere land?
En - dat is natuurlijk het belangrijkste - wat betekent dit concreet voor Nederland? Zou de regering bijvoorbeeld kunnen aangeven wat nu precies de bezuinigingen zijn voor de jaren 2000 en 2001 (450 en 900).

De bedoeling van deze analyses is om inzicht te krijgen welk land nu wat en hoeveel heeft gewonnen en welk land wat en hoeveel heeft ingeleverd en op welke dossiers.. Bovendien moet de analyse tevens een duidelijk beeld verschaffen in hoeverre is afgeweken van het Regeerakkoord.

De inzet volgens het Regeerakkoord is een sobere ontwikkeling van de EU-uitgaven voor de huidige lidstaten, waardoor een besparing op de afdrachten t.o.v. de meerjarencijfers mogelijk wordt van 1,3 mld, aldus het Regeerakkoord. Daarnaast is de inzet om te komen tot een wijziging van het huidige afdrachtensysteem door de introductie van een generiek correctiemechanisme (netto-begrenzer) alsmede een verbetering van de EU-ontvangsten door Nederland.

Ons is inmiddels duidelijk geworden dat het binnenhalen van de bezuiniging van 1,3 miljard wat de doelstelling was van het kabinet, niet is gehaald. Het kabinet geeft er een mooie draai aan door deze besparing op de afdracht zoals die in het Regeerakkoord was gedefinieerd, om te zetten in een verlaging van het saldo tussen afdrachten en ontvangsten. Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. De eerder genoemde analyses zullen dat ook feilloos aantonen. Het feit dat het saldo tussen afdrachten en ontvangsten lager wordt heeft vooral te maken met de hogere inkomsten uit de struktuurfondsen. We gaan niet op de afdrachten besparen maar minder in uitgaven stijgen met 1,3 miljard. Graag uw reactie hierop.

De keerzijde hiervan is namelijk dat Nederland alleen meer geld uit de struktuurfondsen kan ontvangen als zij voor de projekten die voor de struktuurfondsen in aanmerking komen 50% van de kosten zelf bijdraagt, de z.g. co-financiering.
Deze eigen bijdrage moet direkt uit de Rijkskas komen. Is dit bedrag van de 1,3 miljard afgetrokken? Zo niet Waarom niet?

En is het juist dat momenteel nog een groot aantal projekten die voor struktuurfondsen in aanmerking komen zijn vertraagd? Niet als gevolg dat provinciale overheden te traag zouden zijn met het indienen van projekten maar vooral omdat de Rijksoverheid problemen heeft haar 50% bijdrage te leveren? Als dat nu al problemen oplevert, worden we dan niet blij gemaakt met een dode mus dat we meer geld uit de struktuurfondsen krijgen?

Met betrekking tot de landbouwuitgaven moet de CDA fraktie constateren dat het kabinet met het uistel van de hervormingen een zware wissel op de toekomst trekt met het oog op de komende WTO onderhandelingen. Maar ook wat er nu wel is gebeurd is voor ons nog steeds niet helder. Onhelder is bijvoorbeeld wat de resultaten in meer specifieke zin voor de verschillende landbouwsectoren betekent. Benieuwd zijn wij ook naar wat het uitstel van de landbouwhervormingen in financiële zin heeft opgeleverd. Hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot de stijging van de uitgaven voor de structuurfondsen. Bezorgd zijn wij over wat de effecten op lange termijn zullen zijn.
Hoe verklaart de minister-president bijvoorbeeld dat het in Europa alleen de Nederlandse agrarische sector is die grotendeels tevreden is? En denkt het kabinet nog steeds dat op grond van de uitkomsten in Berlijn, Polen in het jaar 2003 kan toetreden?

Fraudebestrijding
Mevrouw de voorzitter, de CDA fraktie is niet tevreden over het feit dat in Berlijn geen afspraken zijn gemaakt over fraudebestrijding. En dan niet alleen tussen aanhalingstekens in Brussel maar vooral in de lidstaten zelf waar de grootste grijze fraude plaats vindt. Waarom niet uitdrukkelijk afgesproken dat de Europese rekenkamer in samenwerking met de nationale rekenkamers hier een gericht programma van gaat maken? Dat zou de geloofwaardigheid van Europa hebben versterkt.
De CDA fraktie heeft hier keer op keer op aangedrongen. Zou de regering kunnen zeggen waarom het kabinet hier niet op reageert door e.e.a. niet aan de orde te stellen tijdens de top? Wat is de achterliggende gedachte?

Mevrouw de voorzitter, een andere gemiste kans om nu echt schoon schip te maken is het feit dat mevrouw Cresson de sociaal democratische Euro commissaris gewoon haar demissionaire werkzaamheden mag voortzetten ondanks vriendjespolitiek, ondanks dat deze mevrouw willens en wetens niet heeft ingegrepen terwijl haar fraude zaken bekend waren. Het rapport van de onderzoekscommissie over deze commissaris was vernietigend en toch mag zij haar werkzaamheden gewoon afmaken. De Nederlandse burger zal dat niet begrijpen en wij doen dat zeker niet.
Als het de Raad ernst was met het in één keer schoon schip maken waarom dan deze mevrouw niet verwijderd?
Als Santer wel weg kan, waarom dan niet Cresson? Waarom wordt zij de hand boven het hoofd gehouden? Hebben hier partijpolitieke belangen een rol gespeeld en zo ja zou de minister-president hierover zijn mening kunnen geven?

Handelsakkoord Zuid-Afrika
Mevrouw de voorzitter ik zou graag positief willen afronden. De CDA fraktie is verheugd dat het handelsakkoord met Zuid-Afrika ten lange leste tot stand is gekomen.
Nederland heeft tijdens het bezoek van President Mandela aan Nederland enige weken geleden, beloofd zich in te zetten voor het tot stand komen van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Afrika. Wij zijn blij dat Nederland zijn belofte aan president Mandela is nagekomen.
Dit is het mooiste afscheidscadeau aan deze markante persoonlijkheid.

Deel: ' Van den Akker (CDA) over Europese top Berlijn '
Lees ook