Van der Moolen Holding NV

Amsterdam, 1 augustus 2002

PERSBERICHT

Van der Moolen: nettowinst * 16,9 miljoen in tweede kwartaal 2002

Van der Moolen, specialist en market maker op de belangrijke Amerikaanse en Europese aandelen-, optie- en obligatiebeurzen, realiseerde in het tweede kwartaal 2002 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van * 16,9 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 en 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. De nettowinst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg * 0,42, 29% minder dan in het eerste kwartaal 2001 en een daling van 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. Van de 65 handelsdagen sloot Van der Moolen er 62 af met een positief handelsresultaat (95%).

Kerncijfers
(tabel uit pdf file )
Zie het origineel http://www.vandermoolen.com/d..._2002_results.pdf .


2e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal 1e halfjaar
Euro x 1 miljoen 2002 2001 2002 2002 2001
Opbrengsten 86.3 81.2 6% 77.9 11% 1
64.2 18
1.9 -10%

Operationeel resultaat voor 10
0.9 -29%
afschrijving immateriële vaste activa 37.2 41.0 -9% 34.0 9% 71.2
Nettowinst uit gewone 54.0
-36%
bedrijfsuitoefening 16.9 23.2 -27% 17.7 -5% 34.6
Aansprakelijk vermogen 559.4 309.9 81% 643.1 -13% 5
59.4 30
9.9 81%

Gegevens per aandeel (Euro x 1)
Nettowinst uit gewone 1.
38 -37%
bedrijfsuitoefening 0.42 0.59 -29% 0.44 -5% 0.87


Drs. F.M.J. (Fred) Böttcher, directievoorzitter van Van der Moolen: "In uitzonderlijk tur- bulente marktomstandigheden hebben wij in het tweede kwartaal ons resultaat nagenoeg kunnen handhaven op het niveau van de eerste drie maanden. De ontwikkeling van ons NYSE-bedrijf laat opnieuw zien dat vooral aandelenvolume en volatiliteit bepalend zijn voor onze handelsmogelijkheden. Gegeven de huidige onzekerheden over de marktontwikkeling in het tweede halfjaar vinden wij het te vroeg om nadere uitspraken te doen over de verwachting voor het gehele jaar".

Resultaat tweede kwartaal 2002

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 kenmerkte het tweede kwartaal van 2002 zich door lagere marktvolumes en een lagere volatiliteit. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 was er sprake van een geringe volumestijging op de NYSE en een wisselend beeld op de Europese aandelenmarkten. De beweeglijkheid ontwikkelde zich verder neerwaarts in de maanden april en mei, maar steeg aanzienlijk in juni bij hoge volumes en aanzienlijke prijsdalingen. De Amerikaanse optiemarkten kenmerkten zich ook in het tweede kwartaal 2002 door een sterk competitieve handelsomgeving, bij dalende contractvolumes. De opbrengsten bedroegen * 86,3 miljoen in het tweede kwartaal 2002, een stijging van 6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001. Deze stijging was het gevolg van een negatieve autonome opbrengstenontwikkeling (-9%), het effect van acquisities (+19%) en valuta-effecten (-4%), door depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 stegen de opbrengsten met 11%, waarvan 7% door autonome opbrengstenontwikkeling, 8% door acquisities en ­4% door euro/dollar effecten. In het tweede kwartaal 2002 werd 79% van de totale opbrengsten gerealiseerd in de Verenigde Staten, vergeleken met 71% in het tweede kwartaal 2001 en 82% in het eerste kwartaal 2002. De opbrengsten van Van der Moolen Specialists USA stegen met 22% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001, onder andere door het effect van de acquisities van Stern Kennedy en Scavone in 2001 en de acquisitie van Lyden in 2002. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 stegen de opbrengsten met 11%, door autonome groei en door consolidatie van Lyden voor het volledige kwartaal (in het eerste kwartaal 2002 werd Lyden alleen geconsolideerd voor de maand maart). Van der Moolen Specialists USA sloot alle handelsdagen af met een positief handelsresultaat.
De opbrengsten uit optieactiviteiten in de Verenigde Staten vertoonden een daling ten opzichte van zowel het tweede kwartaal 2001 als het eerste kwartaal 2002, door vooralsnog ongunstige marktomstandigheden. De reorganisatie van Van der Moolen Options USA (Philadelphia en Chicago) verloopt volgens plan.
De opbrengsten uit market making in Europa (aandelen, obligaties en opties) daalden met 26% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001, vooral door een lager niveau van activiteit in de aandelenmarkten. De stijging van deze opbrengsten ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 wordt verklaard door een positief handelsresultaat van het Amsterdamse optiebedrijf. Sinds het eerste kwartaal 2002 vond een aanzienlijke verdere reductie van deze activiteiten plaats. De transactiekosten stegen met 80% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001, vooral door de uitbreiding van activiteiten (acquisities, Van der Moolen Bonds) en structureel hogere transactiekosten van aandelenarbitrage. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 bedroeg de stijging 36%.

2/10De totale bedrijfslasten stegen met 10% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 als gevolg van integratie van geacquireerde ondernemingen, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere bonus- reserveringen in het tweede kwartaal 2002. De stijging ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 bedroeg 5%.
Het operationele resultaat (vóór afschrijving immateriële vaste activa) bedroeg * 37,2 miljoen, een teruggang van 9% ten opzichte van de * 41,0 miljoen gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2001. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 was sprake van een stijging van 9%. De brutomarge (operationeel resultaat vóór afschrijving immateriële vaste activa gedeeld door de totale opbrengsten) bedroeg 43%.
De afschrijving op immateriële vaste activa bedroeg * 2,4 miljoen en houdt verband met gerealiseerde acquisities sinds 1 januari 2001. In het tweede kwartaal van 2001 vonden geen afschrijvingen op immateriële activa plaats.
De effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van het aandeel derden) was 30%, vergeleken met 28% in het tweede kwartaal 2001 en 23% in het eerste kwartaal 2002. De stijging van de belastingdruk ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 wordt mede verklaard door een relatief zwaarder gewicht van in de VS belaste resultaten en door het negatieve effect van de depreciatie van de US dollar ten opzichte van de euro op het resultaat voor belastingen van de Nederlandse concern financieringsmaatschappij. Het aandeel derden daalde met 6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 en steeg met 26% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. De stijging ten opzichte van het eerste kwartaal wordt verklaard door een hoger resultaat voor belastingen van Van der Moolen Specialists USA. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van aandeel derden) bedroeg * 16,9 miljoen, een daling van 27% ten opzichte van het tweede kwartaal 2001 en een daling van 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2002.
De nettowinst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening, berekend over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen en na aftrek van dividend voor preferente financieringsaandelen, bedroeg * 0,42, tegenover * 0,59 in het tweede kwartaal 2001 (-29%) en
* 0,44 in het eerste kwartaal 2002 (-5%) .
Ter vergroting van de transparantie van onze financiële verslaglegging en om vergelijking met andere bedrijven te vergemakkelijken hebben bij de opstelling van de jaarcijfers 2001 een aantal reclassificaties plaatsgevonden van posten in de winst- en verliesrekening. Bij de presentatie van de vergelijkende cijfers over de kwartalen van het voorgaande jaar zijn deze reclassificaties met terugwerkende kracht ook op kwartaalbasis doorgevoerd.

WPA van voorgaande kwartalen aangepast in verband met uitgifte stockdividend in april 2002

3/10Balans

Het balanstotaal steeg van * 2,1 miljard op 31 december 2001 naar * 2,3 miljard op 30 juni 2002. De stijging is vooral het gevolg van consolidatie van de acquisitie van Lyden Dolan Nick en de uitbreiding van de activiteiten van Van der Moolen Bonds in Londen. Het eigen vermogen daalde van * 265,7 miljoen op 31 december 2001 naar * 244,5 miljoen op 30 juni 2002. De depreciatie van de US dollar ten opzichte van de euro had een negatief effect op de ontwikkeling van het eigen vermogen, gecompenseerd door een positieve nettowinst over het eerste halfjaar. Voorts leidde de uitbetaling van het contante dividend in april 2002 tot een verlaging van het eigen vermogen. In april 2002 zijn circa 785.000 aandelen uitgegeven uit hoofde van stockdividend.
Publicatie cijfers derde kwartaal
Zoals eerder aangekondigd zal Van der Moolen op 7 november 2002 voorbeurs de cijfers publiceren over het derde kwartaal 2002. Op 16 oktober 2002 voorbeurs zal een vooraankondiging worden gedaan van de verwachte nettowinst over het derde kwartaal 2002. Nadere informatie: T.L. Schram: +31 (0)20 535 67 89 Meer informatie over Van der Moolen: www.vandermoolen.com. N.B.:
Vandaag organiseert Van der Moolen een conference call met analisten om 16.00 uur plaatselijke tijd in Amsterdam. Deze zal worden uitgezonden via www.vandermoolen.com.

Deel: ' Van der Moolen nettowinst * 16,9 miljoen in tweede kwartaal 2002 '
Lees ook