Koninklijke bibliotheek

KB en Meertens Instituut krijgen zeven ton voor digitalisering volksliederen

'Daar bij die molen', 'Het vrouwtje van Stavoren', 'Het lied van Heer Halewijn', 'Aan de muur van het oude kerkhof' en 'Noodweer boven Oost-Nederland': ongeveer achtduizend van dit soort oude volks- en straatliederen zijn vanaf 2003 digitaal te bekijken via de website van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Op deze manier worden oude liedjes door middel van nieuwe media toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en blijven ze voor langere tijd behouden. De staatssecretaris van Cultuur, dr. F. van der Ploeg, heeft voor de digitalisering van de collecties bijna zeven ton ( 317.650,-) beschikbaar gesteld. De digitalisering past in het e-culture-beleid van Van der Ploeg.

De liedjes zijn afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut. Deze collecties weerspiegelen een belangrijk deel van de Nederlandse literaire volksliedcultuur. Het bevat liedbladen waarmee professionele zangers rondtrokken, maar ook historieliederen en moord- en rampliederen die bedoeld waren om verslag te doen van actuele gebeurtenissen in een bepaalde periode.Op de manier vervulden de liedjes een rol in de toenmalige massacommunicatie in Nederland. De Koninklijke Bibliotheek gaat.de collecties de komende twee jaar digitaliseren. Het project past binnen het beleid van de Koninklijke Bibliotheek dat zich richt op conservering en digitale beschikbaarstelling van cultureel erfgoed.

Van der Ploeg stelt vanuit zijn e-culture-beleid bijna zevenhonderdduizend gulden beschikbaar om de liederen te conserveren en te digitaliseren. Het e-culture-beleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat ICT veel mogelijkheden biedt om doelstellingen van het cultuurbeleid te realiseren. Door cultuuruitingen en cultureel erfgoed te digitaliseren hebben mensen veel makkelijker toegang tot rijkscollecties of cultuuruitingen die met overheidsmiddelen mogelijk worden gemaakt.

In de Cultuurnota die september 2000 is uitgekomen, stelde de staatssecretaris, op advies van de Raad voor Cultuur, acht miljoen structureel beschikbaar om een digitaal deltaplan op te zetten. De Raad vindt dat daarmee de mogelijkheden van ICT en cultuur verkend, onderzocht en benut kunnen worden. Daarnaast heeft het kabinet verleden jaar in de Najaarsnota dertig miljoen gulden uitgetrokken voor e-culture. Dit najaar stuurt Van der Ploeg een beleidsbrief over e-culture naar de Tweede Kamer.

31 augustus 2001

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Deel: ' Van der Ploeg subsidieert digitalisering volksliederen '
Lees ook