Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-06-1999

Persbericht
Nummer: 76

Meer aandacht voor excellentie

Van der Ploeg wil transparant en flexibel onderwijs

Het kunstonderwijs moet transparanter en flexibeler worden, onder meer door een herziening van de inhoud en het aantal opleidingen. Bovendien moeten onderwijsinstellingen meer gaan samenwerken, zodat ze zich verder kunnen specialiseren. Nog dit jaar wordt begonnen met visitatie van de initiële opleidingen. Voor 1 januari 2000 zullen de instellingen reorganisatieplannen indienen. De Raad voor Cultuur gaat de kwaliteit van de voortgezette opleidingen (2e fase) beoordelen. Dit schrijft staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur in zijn reactie op de voorstellen van de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs. De nota Zicht op kwaliteit - ontwikkeling van artistiek talent in het kunstonderwijs is vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

In de nota gaat Van der Ploeg in op de voorstellen over de herstructurering van het kunstonderwijs, die de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs vorige maand presenteerde. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is kwaliteit. Om te komen tot een selectief en hoogwaardig onderwijsaanbod worden in de nota een groot aantal maatregelen aangekondigd om zowel de inhoud als de structuur van het kunstonderwijs te verhelderen en verbeteren. Om de herstructurering te ondersteunen is een bedrag van 45 miljoen beschikbaar.

Aanbod
Met de HBO-raad is afgesproken dat de instellingen voor 1 januari 2000 een gezamenlijk voorstel doen voor een nieuw onderwijsaanbod op basis van de beroepsprofielen die de Projectorganisatie Kunstvakonderwijs heeft opgesteld. Het aantal opleidingen wordt gestroomlijnd en de inhoud wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de praktijk. Opleidingen als museologie en kunst en management worden overgebracht naar economische opleidingen. Het nieuwe onderwijsaanbod moet in het studiejaar 2002/2003 ingaan.
De resterende bezuiniging van 10 miljoen vanaf 2001 wordt evenredig over de instellingen verdeeld. Op basis van die bezuiniging en de herstructurering dienen de instellingen voor het eind van dit jaar een herstructureringsplan in. Een onafhankelijke commissie adviseert vervolgens over de inzet van de 45 miljoen frictiegelden, die bedoeld zijn om de herstructurering te ondersteunen.

Kwaliteit
De instellingen zullen nog dit jaar beginnen met een uitgebreide visitatie van de initiële opleidingen, die eind 2001 moet zijn afgerond. Om de kwaliteit te waarborgen moet elke instelling voldoen aan landelijke kwalificaties, die worden opgesteld in nauw overleg met de beroepspraktijk. Daarnaast kunnen instellingen een deel van het onderwijs (30 %) zelf inrichten. De Raad voor Cultuur zal niet alleen de werkplaatsen, maar ook de voortgezette opleidingen beoordelen op kwaliteit en excellentie. De financiering van deze opleidingen wordt mede gebaseerd op het oordeel van de Raad.

Student
Het kunstonderwijs moet zo worden ingericht dat studenten daar flexibel gebruik van kunnen maken. Studenten moeten niet alleen bij verschillende instellingen modules kunnen volgen, maar ook gedurende bepaalde periodes onderwijs en praktijk kunnen combineren. Op die manier wordt de relatie tussen de opleiding en de beroepspraktijk versterkt.

Omgeving
Verder verwacht Van der Ploeg dat de onderwijsinstellingen zich intensiever gaan bezig houden met hun omgeving. Zij moeten jong talent actief opsporen en zich inzetten voor een vergroting van de culturele diversiteit binnen het kunstonderwijs. De invoering van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming in het voortgezet onderwijs stelt nieuwe eisen aan de lerarenopleiding. De functie van instellingen in de regio wordt versterkt: ze moeten een grotere ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van faciliteiten, voor de verbetering van de gevorderde amateur-kunsten in de regio.

Bekostiging
Van der Ploeg noemt in de nota een aantal mogelijkheden voor de bekostigingssystematiek, die vanaf 2003 van kracht wordt. Bij de uitwerking zal in ieder geval rekening worden gehouden met het aantal studenten en de studieprestaties, de eventuele instroombeperking en de mogelijkheid om extra activiteiten op het gebied van kwaliteit, scouten van talent en internationalisering te belonen. Van instellingen die een relatief hoog bedrag per student ontvangen wordt verwacht dat zij bijzondere prestaties leveren.

Deel: ' Van der Ploeg wil transparant en flexibel onderwijs '
Lees ook