Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Van Geel: "Grotere rol bedrijven bij duurzaamheid" (10-2-2003)


Internationale milieuproblemen, zoals klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, kunnen alleen worden opgelost als er tegelijkertijd kansen worden gegeven aan de armen. Aangezien 20% van de mensheid gebruik maakt van 80% van alle hulpbronnen, hebben rijke landen de verantwoordelijkheid om hun onevenredig grote milieudruk terug te dringen. Duurzame ontwikkeling is geen zaak van overheden alleen. Vooral partnerships tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten aan dat proces een belangrijke bijdrage leveren. Dit zei staatssecretaris Van Geel tijdens zijn bezoek aan India ter gelegenheid van de Dehli Sustainable Development Summit en de South Asia Regional Conference on Transition towards sustainable development. Een wereldwijde samenwerking is volgens Van Geel van groot belang om transities naar duurzame energievoorziening, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogelijk te maken. Rijke landen zullen arme landen daarbij moeten helpen. Kennisoverdracht is van essentieel belang, maar dat moet volgens Van Geel wel op een samenhangende manier gebeuren. Verder wees Van Geel er op dat ook ontwikkelingslanden nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling moeten opstellen. Daarbij rekening houdend met prioriteiten van de overheid, maar ook van maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Tenslotte deed Van Geel een oproep aan de rijke landen om naast ontwikkelingsgeld, additioneel geld vrij te maken voor international natuur- en milieubeleid. Volgens van Geel zou het Nederlandse systeem van 0.1% BNP voor international natuur- en milieubeleid navolging moeten krijgen. ( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10366&site=persbericht )

Deel: ' Van Geel Grotere rol bedrijven bij duurzaamheid '
Lees ook