CDA

Van Rij: Eerste beraad Centrum over multiculturalisering

Ik ben ervan overtuigd dat er zich in de Westerse samenleving een sterke tegenstroming aan het ontwikkelen is. Dat is de stroming van geëngageerde burgers. (...) Een politieke partij is bij uitstek het voertuig om mensen van verschillende denkrichtingen bij elkaar te brengen. Het CDA zou het initiatief moeten nemen tot de oprichting van een centrum van politiek, religie en spiritualiteit. Dit schreef ik in CD/Actueel van 14 augustus j.l.

De oproep was niet aan dovemansoren gericht. Zij heeft tot vele telefoontjes, brieven en e-mailberichten richting de Kuyperstraat geleid en die stroom reacties blijft gelukkig aanhouden. Hoewel de meeste reacties positief zijn, zijn er ook mensen die minder enthousiast zijn en vrezen dat het Centrum kan leiden tot verwatering van de C. Nadrukkelijk wil ik tegen deze mensen zeggen dat mijn insteek een geheel andere is en juist verdieping van de C beoogt. Door nadrukkelijk de dialoog te zoeken met religieus en spiritueel geïnspireerde mensen van buiten de eigen kring hoop ik dat het CDA de motor kan zijn van een nieuwe tegenbeweging. Een beweging die zich verzet tegen het dominante materialistische en individualistische kwantiteitsdenken in onze samenleving.
Het CDA moet zich niet opsluiten, maar vanuit het vertrouwen in de eigen inspiratiebron, de Bijbel, bondgenoten zoeken in deze op waarden gebaseerde nieuwe onderstroom. De toekomst van de christen-democratie ligt mijns inziens dus meer in die ontwikkeling dan in het opgeslorpt worden door de conservatieve krachten van Europa. Het Centrum zal dus juist leiden tot het meer zichtbaar maken van de C in de concrete politiek.

Eerste beraad
Het komt er nu op aan de idee voor het Centrum te concretiseren. Daartoe gaan we in het voorjaar van start met een aantal bijeenkomsten waarin mensen uit verschillende religieuze en spirituele stromingen zich beraden op één van de belangrijkste vraagstukken van de komende decennia, namelijk de multiculturalisering van onze samenleving. Op verschillende plekken in het land, het Centrum zal naar mijn inzicht geen vaste plek krijgen, zullen er vanaf februari 2000 gesprekken starten. In deze gesprekken zullen deskundigengroepen, maar ook groepen van belangstellenden zich buigen over de vraag: hoe houden wij in dit land ook in de toekomst de sociale cohesie in stand als over een jaar of twintig alleen al in de grote steden het merendeel van de bevolking van allochtone komaf is? Het wonen in Nederland brengt rechten en plichten met zich mee, maar hoe kunnen we de allochtonen de middelen en kansen laten verwerven zo- dat zij ook daadwerkelijk als burgers een toekomst in dit land kunnen opbouwen? De opzet van de gesprekken is de dialoogvorm. Respect voor ieders mening staat voorop. Dialoog veronderstelt bovendien de bereidheid de eigen inzichten bij te stellen. Het beraad heeft zijn nut bewezen als het de eerste contouren kan schetsen van een gewenst beleid en een gewenste opstelling vanuit de samenleving zelf die ervoor kan zorgen dat ook in een toekomstig veelkleurig Nederland de boel bij elkaar blijft.
Betekent dit dat er alleen maar besloten gesprekken gaan plaatsvinden? Neen, integendeel. Naast bovengenoemde gesprekken staat het natuurlijk iedereen vrij om vanuit een Gemeentelijke Afdeling met een eigen lokaal Centrum voor Politiek, Religie en Spiritualiteit te beginnen. Sommige afdelingen zijn hier al mee begonnen. Publiek is ook het eerste beraad dat wij in februari in Amsterdam Zuid-Oost starten. In een bijeenkomst georganiseerd door het CDA-Amsterdam en het landelijk CDA, zullen deskundigen aangeven wat zij van het beraad verwachten en zal er veel ruimte zijn voor de discussie met de belangstellenden in de zaal. Op basis van de deelthemas, invalshoeken en vragen die voortkomen uit deze gesprekken zal er tenslotte en dat moet de apotheose van het eerste jaar worden - in het najaar van 2000 een groot publiek debat over de toekomst van onze multiculturele samenleving georganiseerd worden. Daarbij zouden bijvoorbeeld onderwerpen aan de orde kunnen komen als veiligheid, tolerantie tussen allochtonen en autochtonen, arbeidsmarkt en participatie of een onderwerp als de waarde van instituties zoals school en gezin.

Appèl is en blijft actueel
De christen-democratie heeft deze eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan politiek en samenleving. Zij heeft vanuit haar inspiratiebron, steeds een Appèl gedaan op burgers om medeverantwoordelijkheid te dragen. Zij heeft steeds vanuit de eigen wortels de dialoog gezocht. Ook in de komende eeuw zullen christen-democraten geïnspireerd via de weg van dialoog bijdragen blijven leveren aan een menswaardige samenleving. Het appèl van de christen-democratie is en blijft actueel.

Marnix van Rij
partijvoorzitter

Indien u aantoonbare belangstelling heeft voor het onderwerp of als u ons wilt attenderen op andere mensen en organisaties die geschikt zouden zijn voor dit beraad, neemt u dan contact op met Alex Krijger, Hoofd Politiek Bestuur van het secretariaat CDA en secretaris Centrum voor Politiek, Religie en Spiritualiteit. Postbus 30453. 2500 GL Den Haag. Krijger@bureau.cda.nl

Deel: ' Van Rij (CDA) Eerste beraad Centrum multiculturalisering '
Lees ook