Provincie Zuid-Holland

21-08-2001

Reorganisatie waterbeheer: naar drie waterschappen in Zuid-Holland

Het waterbeheer in Zuid-Holland moet in de toekomst worden verzorgd door uiteindelijk drie in plaats van door twaalf waterschappen. Dit staat in de visie van Gedeputeerde Staten over de toekomst van de waterschappen in Zuid-Holland. Ter uitwerking van deze visie wordt besluitvorming voorbereid, gericht op:
de vorming van één waterschap voor het gebied van Rijnland per 1 januari 2004;
de vorming van één waterschap voor het gebied van de eilanden en waarden per 1 januari 2004;
studie naar verdergaande samenwerking tussen Delfland en Schieland in het perspectief van fusie op middellange termijn; uitstel van de waterschapsverkiezingen in Zuid-Holland tot in het najaar van 2004.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben al in januari 1999 de wenselijkheid van herstructurering van het waterschapsbestel aangegeven. Naar aanleiding van de Statenuitspraak zijn twee onderzoeken gedaan naar deze herstructurering. Er is een projectstructuur opgezet waarbij de waterschappen in de gelegenheid zijn gesteld hun kijk te geven op de toekomstige organisatie van het waterbeheer. De provincie hecht eraan ook in het vervolgtraject samen met de waterschappen op te trekken.

Vrij algemeen gesteld, zijn de waterschappen van mening dat positieversterking geboden is, waarbij aan een zekere opschaling niet valt te ontkomen. Over de weg waarlangs dat vorm moet krijgen, zijn de meningen echter verdeeld. De provincie kiest nu voor de vorming van enkele robuuste waterschappen die de gebiedsautoriteit voor het waterbeheer moeten gaan worden. Deze waterschappen krijgen de zorgplicht voor waterkeringen, het watersysteembeheer en het zuiveringsbeheer. De nieuwe opzet biedt ruimte voor versterking van de onderlinge samenwerking met de mogelijkheid van samenwerkingsverbanden in de operationele sfeer.

Deel: ' Van twaalf naar drie waterschappen in Zuid-Holland '
Lees ook