Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 30 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

De Kamer debatteert naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Justitie) over onder meer vergoedingen van rechtsbijstand in asielzaken en over de eigen bijdrage in de rechtsbijstand (dit algemeen overleg had plaats op 17 juni jongstleden).

Hierna spreekt de Kamer over het wetsvoorstel om de lokale lastenverlichting van f 100,- (de zalmsnip) na 1 januari 2000 te handhaven. Gemeenten krijgen na 1 januari ruimte om zelf de manier van uitvoering te regelen (wijziging van de Gemeentewet en de Wet van 18 december 1997).

Vervolgens debatteert de Tweede Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:
· de vaste Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretarissen Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het voorbereiden van allochtone kinderen met achterstandsproblemen op het basisonderwijs, de zogenoemde kaleidoscoop en het piramideproject (dit algemeen overleg had plaats op 16 juni jongstleden); · de vaste Commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Justitie en de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Korthals (Justitie) over het halfjaarlijkse overzicht van de milieuhandhaving (dit algemeen overleg had plaats op 17 juni jongstleden);
· de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer in welke mate en voor welke sociale risicos burgers zich niet of slechts tegen zeer hoge kosten kunnen verzekeren (dit algemeen overleg had plaats op 17 juni jongstleden); · de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Europese Zaken en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over een aantal onderwerpen ten aanzien van de Nederlandse visserij (dit algemeen overleg had plaats op 23 juni jongstleden); · de vaste Commissie voor Economische Zaken en staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de zogenoemde Europese steunkaart. Deze kaart bepaalt welke regios in Nederland financiële steun krijgen vanuit de Europese Commissie (dit algemeen overleg had plaats op 22 juni jongstleden);
· de vaste Commissie voor Economische Zaken en staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over het maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband. Het gaat hierbij om thema's zoals arbeidsnormen, milieu en mensenrechten, die mogelijk aanleiding geven (nadere) randvoorwaarden te stellen aan internationale handel en/of aan de activiteiten van ondernemingen in het buitenland (dit algemeen overleg had plaats op 23 juni jongstleden); · de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de positie van KPN in Indonesië (dit algemeen overleg had plaats op 24 juni jongstleden).

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn bij de behandeling van het initiatief-wetsvoorstel van mevrouw Van der Hoeven (CDA) en de heer Luchtenveld (VVD). Dit wetsvoorstel heeft tot doel de bestaande onroerende-zaakbelasting-vrijstelling (OZB-vrijstelling) voor cultuurgrond tevens van toepassing te verklaren op de gronden waarop, al dan niet in kassen, bedrijfsmatig gewassen worden geteeld of gekweekt zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken, de zogenoemde substraatteelt.

° Onmiddellijk na de middagpauze doet de Commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven verslag en stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de herstructurering van de varkenshouderij.

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de reorganisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over culturele diversiteit en de fondsenstructuur.

Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 13.00 uur Suze Groenewegzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en

Waterstaat) over de ontsluiting van zogenoemde VINEX locaties met openbaar vervoer.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rijksuitgaven: 13.00 tot ca. 15.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 1998.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 15.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en de ministers Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over genetische manipulatie van voedsel.
Hier komen onder meer de onderwerpen voedselveiligheid en keuzevrijheid aan de orde.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 22.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de invoering van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs.

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
14.00 tot ca. 15.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het convenant benchmarking energie-efficiency. Doel van het convenant is dat procesinstallaties van bijvoorbeeld industriële inrichtingen en raffinaderijen zo snel mogelijk tot de wereldtop behoren op het gebied van energie-efficiency.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen (ouder- en kindzorg).

Economische Zaken: 15.00 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de deelname van private
marktpartijen in electriciteitsbedrijven.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de actuele
ontwikkelingen rond de verontreiniging van veevoer met dioxine en de maatregelen die zijn getroffen op korte termijn om de kwaliteit van veevoer te waarborgen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 18.30 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de gevolgen van bezuiniging op het Besluit Woninggebonden Subsidies voor sociale nieuwbouw in zogenoemde VINEX locaties.

Financiën: 16.30 tot ca. 18.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over het tijdpad en de invulling van de nieuwe belastingwetgeving.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur Marcus Bakkerkamer

Agenda: voorbereiding van een delegatiebezoek aan Lyon, Marseille en Berlijn.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur - Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur - Van Someren-Downerzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 14.30 uur - Van Someren-Downerzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met de heer mr. J.M. Saleh, Gouverneur van de Nederlandse-Antillen.

Financiën: 15.30 uur - Van Someren-Downerzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat:
16.30 tot ca. 17.30 uur - Wttewaal van Stoetwegenzaal


Agenda: procedure.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 18.30 uur Klompézaal

Agenda: procedure.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 18.45 uur Klompézaal

Agenda: voorbereiding van een delegatiebezoek aan de Po-vlakte.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën neemt om 15.15 uur een rapport in ontvangst uit handen van een delegatie van de Stichting Gaskeur. In het rapport de aandacht gevestigd op de effectiviteit van de Hoogrendementsketel als energiebesparingsmaatregel (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 10104 '
Lees ook