Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update: 10.00 uur

** update: 11.10 uur


*** update: 14.51 uur

donderdag 1 juli 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken spreekt de Kamer over een brief van de minister van Defensie over de debriefing Srebrenica. Het gaat hierbij onder meer om het zogenoemde feitenrelaas dat is opgesteld om de werkzaamheden van de Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië vast te leggen.

De Kamer debatteert hierna naar aanleiding van algemeen overleggen tussen:

· de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid (dit algemeen overleg had plaats op 15 juni jongstleden); · de vaste Commissies voor Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het convenant benchmarking energie-efficiency. Doel van het convenant is dat procesinstallaties van bijvoorbeeld industriële inrichtingen en raffinaderijen zo snel mogelijk tot de wereldtop behoren op het gebied van energie-efficiency (dit algemeen overleg had plaats op 30 juni jongstleden).

De Tweede Kamer debatteert vervolgens over het initiatief-wetsvoorstel van mevrouw Van der Hoeven (CDA) en heer Luchtenveld (VVD). Dit voorstel heeft tot doel de bestaande
onroerende-zaakbelasting-vrijstelling (OZB-vrijstelling) voor cultuurgrond tevens van toepassing te verklaren op de gronden waarop, al dan niet in kassen, bedrijfsmatig gewassen worden geteeld of gekweekt zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken, de zogenoemde substraatteelt (afronding, te beginnen met het antwoord van de initiatiefnemers in eerste termijn).

Hierna spreekt de Kamer over een brief van de regering inzake mogelijke gasboringen in de Waddenzee.

Vervolgens heropent de Tweede Kamer de beraadslagingen over het wetsvoorstel tot de wijziging van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 1999 (deze wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota).

De Kamer praat hierna naar aanleiding van algemeen overleggen tussen:

· de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over culturele diversiteit en de fondsenstructuur (dit algemeen overleg had plaats op 30 juni jongstleden); · de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en de ministers Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over genetische manipulatie van voedsel. Hierbij komen onder meer de onderwerpen voedselveiligheid en keuzevrijheid aan de orde (dit algemeen overleg had plaats op 30 juni jongstleden).

Vervolgens debatteert de Tweede Kamer over de brief van de regering

inzake de informatievoorziening met betrekking tot de vergaderingen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie (JBZ-raad).


***Hierna heropent de Kamer het debat met de regering over de bijzondere bevindingen van de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (hoofdstuk 5 van het door de commissie uitgebrachte rapport).


***Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (VW) over de aanleg van de snelweg A4 door Midden Delfland (dit overleg had hedenochtend plaats);

- de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (VW) over de toekomst van de luchtvaart, waaronder de plannen rond Schiphol (dit overleg had plaats op 29 juni jl.).


***Hierna debatteert de Kamer over een brief van de minister De Vries (SZW) over de inkomenspositie van banenpoolers (de zogenoemde Wet Inschakeling Werkzoekenden) en de gevolgen daarvan voor hun aanspraak op huursubsidie.


***Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

- de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Brinkhorst (LNV) over de evaluatie van de aanpak voor de nertsenhouderij (dit overleg had hedenochtend plaats).
- de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minister Hermans (OCW) over de invoering van Informatie- en Communicatietechnologie in het onderwijs (dit overleg had plaats op 30 juni jl.);

- de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma (EZ) over het tussenrapport van de commissie Administratieve Lasten. Het gaat hierbij om de administratieve lastendruk op het bedrijfsleven en de nadelen daarvan voor de nationale economie (dit overleg had hedenochtend plaats);

- de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Just) over de rapportage inzake de Asielketen voor opvang van asielzoekers over de maanden januari tot en met april 1999, alsmede over de jaarlijkse rapportage inzake het vluchtelingenbeleid (dit overleg had hedenochtend plaats).

° Op een nader te bepalen tijdstip stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Hierbij kunnen nog onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Aan het einde van de vergadering volgen stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.00 tot ca. 11.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de afvoer van bestraalde splijtstof van de kerncentrale in Dodewaard.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de evaluatie van het plan van aanpak voor de nertsenhouderij.

Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de rapportage inzake Asielketen voor opvang van asielzoekers over de maanden januari tot en met april 1999, alsmede over de jaarlijkse rapportage inzake het vluchtelingenbeleid.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 11.30 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en de voortgangsrapportage inzake voetbalvandalisme.

Verkeer en Waterstaat: 10.30 tot ca. 11.15 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de aanleg van de snelweg A4 door Midden Delfland.

Defensie: 11.00 tot ca. 12.00 uur - Dreeskamer
Agenda: gesprek met de voorzitters van de volgende vakbonden voor militair personeel: AFMP, ACOM, KVMO, MARVER en VBM/NOV. Het gaat hierbij om het strafrechtelijke- en rechtspositionele kader waarbinnen de militairen dienen te opereren.

Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur van Someren-Downerzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over het Incidentele Activiteiten Programma (IAP) en het Ambassade Projecten Programma (APP). Het gaat hierbij om de besteding van ontwikkelingsgelden ten aanzien van de twee genoemde programma´s en de voorgenomen bezuinigingen hierop.

Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het kabinetsstandpunt op het advies van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid inzake de structurele behoefte aan informatici en de omscholingsprojecten tot informatici.

Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 tot ca. 13.15 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven in het zogenoemde Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de vermeende fraude met subsidies uit het Europees Steun Fonds (ESF).

Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 16.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het voornemen tot de aanleg van de Noord-Zuidmetrolijn in Amsterdam.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00 tot ca. 17.00 uur - van Someren-Downerzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het opheffen van de provinciegrenzen voor het storten en verwerken van afvalstoffen.

Economische Zaken: 14.30 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het tussenrapport van de commissie Administratieve Lasten. Het gaat hierbij om de administratieve lastendruk op het bedrijfsleven en de nadelen daarvan voor de nationale economie.

Buitenlandse Zaken en Defensie:14.30 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), De Grave (Defensie) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de actuele situatie in Kosovo.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinsterzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de
herindelingsproblematiek in de Haagse regio.

Buitenlandse Zaken: 17.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over het proces tegen de heer Öcalan in Turkije.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 09.30 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: procedure.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verkeer en Waterstaat: 10.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie: 12.00 uur - van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Europese Zaken enBuitenlandse Zaken: 13.45 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 uur - Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 14.30 uur - Wttewaal van Stoetwegenzaal
Agenda: vergadering werkgroep Nieuw Burgerlijk Wetboek.

AANBIEDINGEN

De voorzitters van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zakenen Justitie nemen om 12.45 uur een samenvatting van een onderzoek in ontvangst uit handen van een delegatie van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens over de situatie in het voormalige Joegoslavië (hal Plein 2).


** De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt om 16.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van de leden van de Koerdische studentenvereniging Nederland (hal Plein 2).

ZOMERRECES

De Tweede Kamer is van vrijdag 2 juli tot en met maandag 30 augustus op reces.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 12458 '
Lees ook